Author Archives: Boudewijn

Rekenkamer valt door de mand

6 april 2011

De Rekenkamer heeft besparingen van open source bij Defensie verkeerd in een rapport opgenomen. Een verdubbeling van het aantal gebruikers en besparingsposten zijn over het hoofd gezien. De Algemene Rekenkamer heeft een aangeleverde open source casus van Defensie verkeerd weergegeven en heeft verzuimd de cijfers bij het departement te verifiëren. Dat blijkt uit een discussie over het rapport van de Algemene Rekenkamer. Die stelde eerder dat er slechts op licenties beperkt geld te besparen valt met open source. Maar uit een aangeleverd voorbeeld van het Ministerie van Defensie blijkt iets heel anders. Een project om de toegang tot internet te beveiligen bespaart miljoenen. De Rekenkamer ziet besparing in licentiekosten per werknemer, terwijl volgens de medewerkers van Defensie ook op beheer wordt bespaard. De Rekenkamer ziet een besparing van 42 procent, maar ziet dan wel een groei van het aantal medewerkers over het hoofd. De werkelijkheid is dat inmiddels tegen dezelfde kosten niet zo’n 2500 mensen maar bijna 6000 mensen worden bediend. Per werkplek is de bezuiniging zelfs 66 procent, meent Defensie-medewerker Olivier Sessink in een (besloten) discussie op LinkedIn. Hij schrijft over het Rekenkamer-rapport: “Ten tweede zijn er een aantal cases aan de rekenkamer aangeboden waarin te zien is dat de bulk van de winst niet uit de licenties komt, maar uit lagere ontwikkelkosten, lagere hardwarekosten en lagere beheerkosten.” Hij wijst op voorbeelden met besparingen van meer dan 50 procent. “Natuurlijk moest het allemaal in korte tijd opgeleverd worden, maar door deze getallen niet mee te nemen is wel een erg verkeerd beeld ontstaan in het rapport.” Dat is dan vriendelijk uitgedrukt.

Continue reading

Share This:

EPD toch gestrand

5 april 2011

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor verplichte invoering van het plan unaniem van de hand gewezen. Aan de voorbereidingen voor de invoering van zo’n landelijk medisch dossier voor alle Nederlanders is al 300 miljoen euro uitgegeven. Er is meer dan tien jaar aan gewerkt. Ondanks die lange tijd aan voorbereiding bleek tijdens het de behandeling van het wetsvoorstel dat de veiligheid van de gegevens in dergelijke dossiers niet voldoende gewaarborgd was en dat de manier waarop de gegevens door artsen en andere zorgverleners worden beschreven, niet uniform was. De Tweede Kamer was eerder al akkoord gegaan met het wetsvoorstel, maar de haken en ogen die met de invoering van het EPD meekwamen, bleven onderwerp van discussie. De Eerste Kamer besloot daarom tot een hoorzitting, waarbij voor- en tegenstanders ruimte kregen hun zegje te doen. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel vorige week bleek al dat een ruime meerderheid teveel obstakels zag voor implemenatie en uitvoering van de wet. De grootste kritiek kwam op de invoering van een Landelijk Schakelpunt, LSP. Dat schakelpunt moet de patiënteninformatie die lokaal of regionaal staat opgeslagen, bijeenbrengen en nationaal ontsluiten. Hoewel sommige fracties het nut van het LSP wel inzien, bleven er zorgen over de beveiliging en de bescherming van de privacy.

Continue reading

Share This:

Werklozenproject digitalisering archieven

4 april 2011

De gemeente Amsterdam zet werklozen in voor voor het digitaliseren van de stadsarchieven. Momenteel zijn er bij stadsdeel Nieuw-West zo’n honderd mensen, die tot voor kort werkloos waren, aan de slag. Maandag ondertekent burgemeester Eberhard van der Laan met alle stadsdeelvoorzitters een convenant waarin de andere stadsdelen afspreken ook werklozen in te zetten voor de digitalisering in plaats van een extern bedrijf hiervoor in te huren. De digitalisering van bouwarchieven is een wettelijke verplichting. Maar de gemeente gaat ook andere archieven aanpakken. Amsterdam schat dat er de komende jaren werk is voor ongeveer 1000 mensen. De werklozen worden vooral ingezet voor het voorbereidende werk. Ze moeten de archieven opschonen, ordenen en scanklaar maken. Er ligt kilometers archief op hen te wachten. De Dienst Werk en Inkomen (DWI) en specialisten van het stadsarchief werken samen binnen het project. DWI selecteert de langdurig werklozen en stelt een praktijkcentrum beschikbaar; de specialisten verzorgen trainingen en begeleiding.

Continue reading

Share This:

IT in Amsterdam een ramp

29 maart 2011

De gemeente Amsterdam wil in de komende drie maanden 4,1 miljoen euro pompen in de eigen IT om de meest nijpende problemen te lijf te gaan. Daarmee moeten verdere storingen worden voorkomen. Het Amsterdamse IT-netwerk liep afgelopen december vast. Een groot aantal ambtenaren kon niet meer werken. Het was de ernstigste uitwas van jarenlange ellende met de hoofdstedelijke IT. In de afgelopen drie jaar zijn vele rapporten geschreven over de erbarmelijke staat van de gemeentelijke automatisering, maar de situatie blijkt nog ernstiger dan verwacht, schrijft IT-wethouder Eric Wiebes aan de gemeenteraad. In de afgelopen twee maanden is een IT-probleemanalyse uitgevoerd waaruit bleek dat de problemen met de organisatie binnen de Dienst ICT en de IT-infrastructuur zwaarder van aard waren dan twee eerdere onderzoeken van het bureau McKinsey beschreven. Zo blijkt de IT verouderd, niet op orde en niet gedocumenteerd.Datastorage, servers, hosting, systemen en kantoorautomatisering zijn verouderd en niet logisch met elkaar verbonden. Er is geen eenduidige backup en restoreomgeving. ‘Daardoor zijn er risico’s voor verlies van gegevens bij storingen’, zo staat in een verklarend document dat naar de gemeenteraadsleden is gestuurd. Het technische beheer is onvoldoende ingericht conform standaarden en de Dienst ICT blijkt kwalitatief niet goed genoeg om de huidige IT-infrastructuur, systemen en generieke applicaties te kunnen beheren. Van veel applicaties is niet bekend hoe ze er precies uitzien. Lifecyclemanagement ontbreekt. Daardoor is er geen zicht en sturing op tijdige vervanging van systemen of apparatuur. Ook is het licentiebeheer niet op orde.

Continue reading

Share This:

Bewaarplicht gehandhaafd

30 maart 2011
De Kamer schuift al anderhalf jaar lang de goedkeuring van een reparatiewet voor zich uit waarin wordt bepaald dat de opslag van internetgegevens teruggaat van 1 jaar naar 6 maanden. Zomer 2009 ging de Eerste Kamer akkoord met de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens. In die wet, die van kracht werd op 1 september van dat jaar, wordt de bewaartermijn van telecomdata én van internetgegevens gezet op 12 maanden. De Eerste Kamer dreigde destijds de wet te laten struikelen over de opslagtermijn van internetgegevens. De senaat wilde die termijn terugbrengen tot zes maanden. Om de wet toch aangenomen te krijgen beloofde de toenmalige minister om een reparatiewet naar de Tweede Kamer te sturen om de dataretentie van internetgegevens alsnog terug te brengen naar 6 maanden. De bewaartermijn voor telecomdata, wie wanneer en waar met wie gebeld of ge-sms’t heeft, blijft sowieso een jaar. Bijna twee jaar na dato is die beloofde reparatiewet nog steeds niet behandeld in de Tweede Kamer. Het probleem is dat die reparatiewet op de langetermijnagenda terecht is gekomen. Zo wordt de beslissing over de wet steeds verder vooruit geschoven, er zijn vaak urgentere zaken die prioriteit hebben. Internetproviders zijn dus op dit moment verplicht de gegevens een jaar lang op te slaan terwijl dit op elk moment kan veranderen, wat leidt tot een onzekere situatie.

Continue reading

Share This:

Standaarden GEO-Informatie “verplicht”

28 maart 2011
Het College Standaardisatie heeft de geo-standaarden op de lijst met open standaarden voor ‘pas toe of leg uit’ gezet. Deze standaarden moeten het voor partijen in de publieke sector en daarbuiten eenvoudiger en efficiënter maken om geografische informatie te vinden, uit te wisselen en te gebruiken. Dat maakte voorzitter Nico Westpalm van Hoorn van het Forum Standaardisatie bekend tijdens het NOiV Jaarcongres op 24 maart in Utrecht. Eind 2010 besloot het College positief over opname van de samenhangende set geo-standaarden op de lijst, mits werd voldaan aan een aantal voorwaarden. Daaraan is inmiddels voldaan. De stap betekent dat elk overheidsorganisatie voortaan verplicht is de set geo-standaarden – voor zover van toepassing – te implementeren. De overheid maakt veel gebruik van geografische informatie, bijvoorbeeld bij het maken van ruimtelijke plannen. Geo-standaarden worden gebruikt door onder meer het Kadaster, Rijkswaterstaat, de waterschappen en provincies, maar ook door marktpartijen (zoals projectontwikkelaars en bouwbedrijven). Om te waarborgen dat geografische informatie tussen deze organisaties kan worden uitgewisseld, zijn geo-standaarden ontwikkeld die voortbouwen op internationale standaarden. Geonovum, de organisatie die ernaar streeft om geo-informatie van de publieke sector breed toegankelijk te maken, draagt zorg voor het beheer van de geo-standaarden.

Continue reading

Share This:

GPL-schending Google is niet aan de orde

25 maart 2011

Volgens open source-prominenten is het onzin dat Android de GPL schendt. Zowel Linux-schepper Linus Torvalds als open source activist Bradley Kuhn zijn zeer kritisch over de aantijgingen. De bewering dat Google in zijn smartphonebesturingssysteem Android de open source-licentie GPL schendt, is afkomstig van advocaat Edward Naughton. Die stelde op het blog The Huffington Post dat Google de GPLv2 zou schenden door code uit de kernel headers van open source-besturingssysteem Linux te kopiëren naar Android. Aan dat mobiele besturingssysteem is vervolgens de open source-licentie Apache gekoppeld. Door deze constructie zou Android in principe de oorspronkelijk geldende licentie GPL schenden. Die vereist namelijk dat ‘afgeleide werken’ zelf ook onder die open source-licentie vallen. Als de lezing van Naughton wordt gesteund door de Amerikaanse rechter, heeft dat gevolgen voor Android. Ontwikkelaars van Android-apps zouden bijvoorbeeld al hun code onder GPLv2 vrij moeten geven. Maar ook als Google in deze discussie gelijk zou krijgen, is er een probleem. Die uitkomst zou namelijk betekenen dat commerciële ontwikkelaars alle code die onder GPLv2 verspreid is, kunnen kopiëren en gesloten maken.

Continue reading

Share This:

WABO Omgevingsloket is een ramp

24 maart 2011

Het falende systeem Omgevingsloket Online is door de installatie van een ‘verbeterde versie’ afgelopen weekeinde verder ingestort. Eerder al moest het systeem vier keer per dag hard worden gereset. Het nieuwe systeem Omgevingsloket Online, waar burgers en bedrijven hun omgevingsvergunning online kunnen aanvragen, loopt al mank sinds de invoering ervan in oktober vorig jaar. Elke poging om het systeem beter te laten functioneren, heeft tot nu toe geleid tot een verslechtering. Sinds vorige maand is daarom besloten dat het systeem vier keer per dag moet worden herstart. Ook dit weekeinde zou door de IT-dienst InfoMil een ‘verbeterde versie’ worden geïnstalleerd. Die heeft echter vrijwel alles plat gelegd. Op dit moment worden de gegevens per pdf met elkaar uitgewisseld in plaats van via het geautomatiseerde systeem. Ondertussen tracht het verantwoordelijke ministerie van Infrastructuur en Milieu de situatie ‘van voor de verbeteringen’ te herstellen. Dat zou betekenen dat het systeem opnieuw vier keer per dag moet worden herstart om werkend te blijven.

Continue reading

Share This:

Patentoorlog

23 maart 2011

De IT-industrie, aangevoerd door Microsoft, staat lijnrecht tegenover wetenschappers, militairen en zelfs de Amerikaanse overheid in een groot juridisch gevecht over dubieuze patenten. Het juridisch gevecht tussen het bedrijf i4i en Microsoft draait uit op een duel der giganten, met in elke hoek van de ring een enorme batterij aan medestanders. Microsoft heeft vrijwel de complete IT-industrie naast zich gekregen. Onder de 60 medestanders zijn illustere namen als Google, Apple, Cisco, Intel en ‘zelfs’ open source-leverancier Red Hat. Daarnaast doen de Electronic Frontier Foundation en 37 rechten- en economieprofessors mee. Maar het kamp van i4i kan meer koppen tellen in de achterban. Ruim 100 bedrijven, organisaties en wetenschappers staan aan de zijde van het Canadese bedrijf. Onder die medestander bevindt zich sinds ook kort de Amerikaanse overheid. Verder zijn er militairen en kapitaalinvesteerders achter i4i gaan staan. De mogelijke impact van de rechtszaak voor het Amerikaanse Hooggerechtshof is dan ook enorm. Het gaat om hoe patenten nu moeten worden geïnterpreteerd, door zowel de US Patent and Trademark Office (USPTO) als de industrie. Het gaat hier voornamelijk om de term ‘bad patents’. Dat zijn patenten die wel als zodanig zijn erkend door de USPTO, maar die zodanig breed zijn geformuleerd dat ze feitelijk innovaties in de weg staan, zegt het kamp van Microsoft.

Continue reading

Share This:

Overheidsdata naar bedrijfsleven

22 maart 2011

Overheidsdata worden in de toekomst zo veel mogelijk ter beschikking gesteld aan ondernemers. Denk daarbij aan de gegevens van het KNMI die buienradar gebruikt. ‘De schat aan overheidsdata leent zicht fantastisch voor innovaties. Dat levert de BV Nederland groei en banen op,’ aldus minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Dat zei na afloop van een bijeenkomst met diverse vertegenwoordigers uit de ICT-sector. Het beter benutten van ICT voor nieuwe producten en diensten is het belangrijkste uitgangspunt van de Digitale Agenda.nl, die in mei verschijnt. Deze Agenda is een uitwerking van de Europese plannen van Eurocommissaris Kroes voor Nederland en een uitwerking van de recent verschenen bedrijfslevenbrief. ICT vormt een belangrijke aanjager voor vernieuwingen in de industrie en dienstensector. Bijna 60 procent van de economische groei in de periode 1985-2006 is te danken aan ICT-toepassingen. De bijeenkomst met de sector had als doel om na te gaan hoe ICT nog beter benut kan worden voor innovatie in de Nederlandse topsectoren.

Continue reading

Share This:

Hosting oplichterij ?

21 maart 2011

Klanten van hostingbedrijven dreigen te worden opgelicht. Het bedrijf Domain Renewal Group biedt aan de registratie van domeinen te verlengen tegen een vergoeding. Dat is echter helemaal niet nodig. De Britse malafide onderneming Domain Renewal Group (DRG) stuurt alarmerende brieven en emails uit naar Nederlandse en Belgische houders van domeinnamen met de boodschap dat hun rechten vervallen. DRG kan zorgen voor verlenging van die rechten, maar natuurlijk wel tegen een bepaalde vergoeding. Onder meer het Nederlandse Hostnet en het Belgische Belgacom melden dat hun klanten geconfronteerd worden met deze misleidende praktijken. Belgacom zegt aangifte te hebben gedaan bij de Federale Computer Crime Unit van de Federale Overheidsdienst Economie. Ook zijn de klanten via een emailbericht gewaarschuwd niet op het aanbod van DRG in te gaan. Belgacom zegt verlenging van de domeinnamen van zijn klanten jaarlijks automatisch en gratis te doen.

Continue reading

Share This:

ERP: te duur en te link

18 maart 2011

Een modern bedrijf maakt vaak gebruik van Enterprise Resource Planning (ERP). De implementatie hiervan verloopt lang niet vlekkeloos. ERP-projecten zijn belangrijk binnen de IT omdat ze het gehele bedrijfsproces beïnvloeden. Vanwege de complexiteit gaat er, niet geheel verbazingwekkend, vaak veel mis bij de implementatie. ERP staat al ongeveer een jaar of tien in de belangstelling, maar nog steeds zijn er bedrijven die er voor het eerst mee aan de slag gaan, en nog veel meer bedrijven krijgen te maken met hele nieuwe ERP-trajecten dankzij fusies, overnames en strategiewijzigingen. Zo is SAP (leverancier van de meest verkochte applicatie) verplicht geannuleerde ERP-projecten openbaar te maken, dus er is ruimschoots documentatie over ‘ERP-flops’. Bij andere leveranciers is het een gelijksoortig verhaal. De gevolgen van ERP-mislukkingen zijn naast slapeloze nachten, explosief stijgende kosten, die maken dat bedrijven hun doelstellingen vaak flink naar beneden moeten bijstellen. In het ergste geval wordt een door de overheid gefinancierd project zelfs helemaal stop gezet.

Continue reading

Share This:

Rapport van de Algemene Rekenkamer zwaar bekritiseerd

16 maart 2011
Het rapport over de besparing op ICT door gebruik van open source oogst kritiek van zowel regering als parlement. De Algemene Rekenkamer heeft de opdracht onvoldoende uitgevoerd. Dat blijkt uit de reacties op het rapport over open standaarden en open source van de Algemene Rekenkamer. Zo reageert Minister Donner namens zowel BZK als Economische Zaken. Hij prijst aan een kant het feit dat het onderwerp ‘zakelijk en genuanceerd’ wordt gebracht, maar uit zich kritisch over de conclusies. Zo deelt Donner de conclusie dat er voor open standaarden ‘geen bewijsvoering bestaat voor de algemene geldigheid van de potentiële voordelen van open standaarden’ niet. En terecht, want buitenlands onderzoek geeft dat wel degelijk aan. ‘Ik ben wel van mening dat gemiddeld genomen met name de kwalitatieve voordelen van open standaarden groter zijn dan de nadelen, vooral vanuit het oogpunt van interoperabiliteit’, zo schrijft Donner aan de Rekenkamer. Hij wijst op het verminderen van afhankelijkheid van leveranciers als reden voor het gebruik van open standaarden. ‘Ik hecht er juist aan om de complexiteit, de verwevenheid en leveranciersafhankelijkheid te doen verminderen’, schrijft de minister. ‘Het kabinetsbeleid beziet overstappen naar open standaarden en/of open source software daarom niet alleen naar de inspanning die een overstap kost, maar vooral naar lange termijn voordelen en economisch-maatschappelijke baten van betere samenwerking en efficiëntere gegevensuitwisseling binnen en tussen organisaties’. En uiteraard: efficiënter gegevensbeheer op lange termijn, maar dat is een toevoeging van ons.

Continue reading

Share This:

Rekenkamer weet niet hoe te bezuinigen

15 maart 2011
De Rekenkamer heeft na zes maanden onderzoek geen antwoord op de vraag wat er bezuinigd kan worden met open source. De organisatie onderzocht vooral heel veel niet. Die conclusie kan worden getrokken na bestudering van het rapport. Overheersend gevoel is dat van teleurstelling over de beperkte visie. Wat opvalt aan het rapport is dat de Rekenkamer stelt niet in staat te zijn een beeld te schetsen van de ‘hele overheid’. Dat is op zich niet verwonderlijk, omdat de verschillende overheidslagen een totaal verschillende uitgangssituatie hebben en de Algemene Rekenkamer enkel bevoegdheid heeft voor het Rijk. De VNG is wel om advies gevraagd, maar heeft niet gereageerd op het verzoek van de Rekenkamer. De Rekenkamer heeft alleen gekeken naar het fuctioneren van de desktop. Ze heeft niet gekeken naar de server en andere componenten van de werkplek. De rekenkamer wist te achterhalen dat de desktop bij het rijk ongeveer 80 miljoen euro per jaar kost. Daaruit wordt dan de conclusie getrokken dat de haalbare besparingen niet substantieel kunnen zijn. Maar hoeveel dan wel valt te besparen kunnen de onderzoekers niet aangeven. Wel stellen ze dat een overstap op open source ook kosten met zich meebrengt en wijzen ze op de beveiligingsrisico’s van open-sourcesoftware.

Continue reading

Share This:

Overheid is visieloos

14 maart 2011

De overheid heeft geen visie op IT. Projecten als EPD of biometrie op het paspoort worden niet beoordeeld vanuit een hoger perspectief (iOverheid), maar als losse initiatieven. Dat moet anders, stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een rapport ‘iOverheid’, dat door Corien Prins is aangeboden aan BZK. De eOverheid is vooral tot stand gekomen door het steeds verder uitbreiden de functionaliteit. Daarbij is er te veel gedacht vanuit de mogelijkheden van de technologie en de wens tot meer efficiency. Op die manier is de IT erg complex geworden. De fundamenten zijn uit het lood geslagen, zo wordt geconcludeerd. Zo is bij veel projecten de privacy ondergesneeuwd. Tussen systemen worden meer en meer koppelingen aangebracht, waarover controle nagenoeg geheel ontbreekt. Er blijkt een oncontroleerbare en ongecontroleerde macht van de staat te zijn ontstaan, waardoor de rechten van individuen in het gedrang raken. Er zijn veel overheidsorganisaties met een eigen IT, zo erkent de WRR, terwijl regie volkomen ontbreekt. Er moet grip van bovenaf komen door een club die de systematiek als geheel gaat bekijken en de verbanden onderkent. Het rapport adviseert tot een ‘Permanente commissie voor de iOverheid’, die processen van digitalisering beschouwt en beoordeelt in het licht van de iOverheids als geheel en aan het parlement rapporteert. Daaronder komt een ‘iAutoriteit’ te hangen, die projecten moet afrekenen op doelen. Die club moet de afhandeling gaan verzorgen, ook van klachten, en krijgt macht om zaken door te zetten. Bestaande organisaties zoals de toezichthouder voor privacy (CBP) zijn hiervoor te beperkt.

Continue reading

Share This:

Quasi-argumenten om niet open te zijn

11 maart 2011

Open source is gratis (plus vrij als in vrijheid) en open standaarden bieden leveranciersonafhankelijkheid (dus vrijheid). Een onafhankelijk onderzoek door de Algemene Rekenkamer, aangevraagd door de Tweede Kamer, moet een helder antwoord opleveren. De huidige heisa rond en over een onderzoeksrapport van BZK biedt weinig hoop. Dat onderzoek stond vorig jaar op stapel en dus was een onderzoek door de Algemene Rekenkamer niet nodig, argumenteerde BZK toen. Vervolgens bleek ineens dat dat eigen onderzoek niet was uitgevoerd, en toen toch wel. Daarna is het rapport geheim gehouden als ‘privéstuk’ en toen toch uitgebracht, maar met meteen de disclaimer dat het ‘ondeugdelijk onderzoek’ is. Smoesjes om open IT te mijden zijn er voldoende. Hieronder een kort overzicht.

Continue reading

Share This:

Google manipuleert toch zoekresultaten

10 maart 2011

Google geeft toe whitelists te gebruiken om handmatig zoekalgoritmes te manipuleren. Eerder ontkende de zoekgigant dit in een verweer tegen een Europees antitrustonderzoek. Volgens Search Engine Land zei Matt Cutts, het hoofd van Google’s spambestrijdingsteam, dat Google uitzonderingslijsten gebruikt die effect hebben op sommige sites waarvan de ranking wordt beïnvloed door een bepaalde algoritme terwijl dit niet de bedoeling was. Volgens Cutts ‘there is no global whitelist but for some algorithms that have a negative impact on a site in Google’s search results, Google may make an exception for individual sites’. Welke sites door het handmatige whitelisten immuun worden gemaakt voor welk algoritme, houdt Google geheim. Dat is een opmerkelijke uitspraak. Na een recente grote aanpassing van de zoekalgoritmes zei Cutts tegen hetzelfde Search Engine Land dat er geen sprake was van whitlists of blacklists om handmatig bepaalde sites toch te bevoordelen of te benadelen. Deze zogenaamde ‘Farmer Update’ van het zoekalgoritme is gericht op het wegdrukken van ‘link farms’ uit de zoekresultaten. Het gaat dan om sites die content schrijven op opkomende zoektermen om zo hoog in de resultaten terecht te komen. De content op die sites is van lage kwaliteit, en om de ‘artikelen’ heen staat een woud aan advertenties.

Continue reading

Share This:

Vraag naar storagesoftware en diskopslag stijgt weer

9 maart 2011

In het vierde kwartaal van 2010 nam wereldwijd de vraag naar dataopslagsoftware toe. De omzet in dat kwartaal bedroeg 3,4 miljard dollar, dat is 10,6 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2009. Sterkste groeier was Hitachi Data Systems, gevolgd door EMC. De markt voor storagesoftware zit meer dan een jaar in de lift, aldus onderzoeksbureau IDC. Leverancier EMC is in het vierde kwartaal van 2010 marktleider, het bedrijf zag zijn omzet met 18 procent groeien naar 866 miljoen dollar. Symantec staat op de tweede plaats en wist slechts 0,1 procent te groeien naar 543 miljoen dollar. IBM is derde speler met een omzet van 443 miljoen dollar. Op nummer vier staat NetApp met een omzet van 312 miljoen dollar. Hitachi Data Systems (HDS) wist een groei te behalen van 47 procent en staat nu op de vijfde plaats met een omzet van op 148 miljoen dollar. In 2010 steeg de verkoop van storagesoftware met 10,3 procent naar 12,7 miljard dollar. Dat is meer dan in 2009 toen er sprake was van een groei van 3,2 procent. In 2010 nam de vraag naar beheersoftware voor dataopslaginfrastructuren met 23,6 procent toe. De vraag naar dataprotectie- en recovery-software nam toe met 11,2 procent naar 4,4 miljard dollar.

Continue reading

Share This:

Onderzoek Open ICT BZK: goedkoper, maar ondeugdelijk

8 maart 2011

BZK heeft toch een eigen verkenning gedaan naar kostenbesparingen door open IT. Aanvankelijk wilde het ministerie dit geheim houden. Het eigen onderzoek wordt nu geopenbaard, maar de minister trekt er direct de handen van af. ‘Het is een ondeugdelijk onderzoek’, schrijft minister Donner aan de Tweede Kamer. Hij brengt de notitie waarin het onderzoek is vervat naar buiten, onder druk van Tweede Kamer-lid Rik Janssen van de SP. De SP had vorige maand al van bronnen binnen de overheid gehoord dat er een onderzoek door BZK is gedaan naar de mogelijke kostenbesparingen van open source en open standaarden voor het IT-gebruik van de overheid. Zo’n onderzoek stond vorig jaar nog op stapel, maar is begin dit jaar door minister Donner ontkend. Het zou niet slechts gaan om natte-vingerwerk. SP-Kamerlid Janssen zei bij zijn eis tot openbaarmaking: ‘Het gaat hier niet om een A4-tje van een vlijtige ambtenaar. Het is een uitgebreide notitie die echt wel iets om het lijf heeft. De Algemene Rekenkamer heeft deze notitie wél gekregen van het ministerie. De Kamer moet over alle informatie kunnen beschikken en de minister moet dit gewoon opsturen als hem dit gevraagd wordt en niets achterhouden’.

Continue reading

Share This:

Open standaard Augmented Reality

7 maart 2011

Onderzoekers van Georgia Tech, onderdeel van de universiteit van Georgia, hebben een standaard ontwikkeld die kan worden gebruikt voor augmented reality in de mobiele browser. Dit moet het uitwisselen van informatielagen vergemakkelijken. De standaard is ontwikkeld met html en kml (Keyhole Markup Language), dat door Google wordt gebruikt voor zijn diensten Maps en Earth. Daarnaast hebben de ontwikkelaars een aantal eigen protocollen gemaakt voor de nieuwe standaard. Het geheel wordt door de makers van Georgia Tech Kharma (KML/HTML Augmented Reality Mobile Architecture) genoemd. Hiermee moet een enkele browser alle vormen van augmented reality kunnen weergeven. Momenteel heeft elke augmented reality-applicatie, zoals Layar, zijn eigen informatielagen, waarbij derden overigens wel zelf lagen kunnen maken voor de app. Het uitwisselen van lagen tussen verschillende applicaties is echter vaak niet mogelijk. Georgia Tech heeft een speciale browser, genaamd Argon, ontwikkeld die gebruik kan maken van Kharma-code. De browser is bedoeld om informatielagen te tonen die door softwareontwikkelaars is gemaakt. De broncode voor Argon wordt in de toekomst vrijgegeven, waarna de onderzoekers hopen dat ontwikkelaars van augmented reality-apps er gebruik van gaan maken. Daarnaast is het doel om de code onderdeel te maken van Webkit, de browserengine die onder andere door Apple en Google wordt gebruikt in hun mobiele besturingssystemen iOS en Android.

Continue reading

Share This: