Tag Archives: EPD

De kosten van dubbele (medische) dossiers

Het aantal dubbele medische dossiers groeit exponentieel in de gezondheidszorg met de in gebruikname van deelbare electronische medische dossiersystemen. Vooral bij registratie in ziekenhuizen zelf worden vaak meerdere dossiers aangemaakt voor eenpatient. Daarnaast bestaat er vaak ook nog allerlei files over patienten, die niet in de elektronische medische dossiers wordt opgenomen. Problematisch dus. 

‘Missing or incorrect information in duplicate medical records can causes severe injuries, illness and even death. Duplicate medical records and overlays also leads to reimbursement losses, administrative inefficiencies, resource drains, liability concerns, and perhaps most significantly, compromised care delivery and threats to patient safety’, zo wordt in een studie van de John Hopkins University gesteld..

Deze infographic is gemaakt door M2SYS, een leverancier van biometrische identitificatiesystemen voor de zorg. Of de geboden ‘oplossing’ ook werkelijk de oplossing is: dat valt te bezien. Hier komt uiteraard het belang van de producent van deze infographic naar boven.

Cost-of-Duplicate-Medical-Records-infographic

Share This:

Opslag medische gegevens bij gemeenten niet volgens WBP

Vier gemeenten handelen in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bij de verwerking en opslag van medische gegevens van burgers met een lichamelijke of psychische beperking die ondersteuning vragen bij de gemeente. Dat constateerde het College bescherming persoonsgegevens (CBP) na onderzoek naar de verwerking van medische persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bij de vier gemeenten.

Het CBP concludeert onder meer dat de gemeenten de dossiers met medische gegevens van aanvragers van Wmo-voorzieningen onvoldoende beveiligen. Hierdoor bestaat het risico dat onbevoegden toegang krijgen tot de medische gegevens in de Wmo-dossiers. Ook heeft het CBP geconcludeerd dat de gemeenten in strijd met de wet handelen door meer gegevens op te vragen dan nodig is voor de beoordeling van de Wmo-aanvraag.

Continue reading

Share This:

De makke van een privaat EPD

De eerste barsten verschijnen al in het private gezondheidsdossier ! Politici komen er achter dat ‘privaat’ betekent dat publieke zeggenschap over de ontwikkeling en samenstelling ervan minimaal is.

Minister Schippers staat machteloos tegen de zorgverzekeraars die huisartsen verplichten aansluiting te zoeken bij het private gezondheidsdossier.  Schippers geeft de eigen machteloosheid openlijk toe. Ze zei in een debat in de Tweede Kamer vanmorgen dat zorgverzekeraars in hun contracten met huisartsen een verplichte aansluiting op het Landelijke Schakelpunt (LSP) mogen opnemen. ‘Zorgverzekeraars mogen extra kwaliteitseisen stellen aan de artsen’, verklaarde de minister van Volksgezondheid. ‘Ik heb geen enkele wettelijke basis om daarin in te grijpen’.

Een groot deel van de Tweede Kamer eiste een dergelijk ingrijpen van de minister. Die eis is opgekomen nadat bekend werd dat huisartsen door verzekeraars contractueel worden gedwongen zich aan te sluiten bij het private initiatief. Wie betaalt, bepaalt, zoals wel wordt gezegd. Hier is dat in grote mate het geval. De zorgverzekeraars mogen de beurs trekken om het initiatief, waarover al jaren werd gesteggeld, te redden. Politici moeten dan ook niet vreemd opkijken als er verplichtingen zoals deze worden opgelegd.

Schippers zegt niet meer te kunnen doen dan met Zorgverzekeraars Nederland om tafel te gaan en het nog eens over deze aansluiting te hebben.

Continue reading

Share This:

EPD-soap brengt ons nu ‘persoonlijk gezondheidsdossier’

Het landelijk elektronisch patiëntdossier blijft bestaan en gaat verder als ‘persoonlijk gezondheidsdossier’. De medische gegevens van 9 miljoen Nederlanders  blijven elektronisch beschikbaar voor huisartsen, apothekers en ziekenhuizen mits de burger hen daarvoor toestemming geeft. Hierover heeft minister Edith Schippers (VVD)  van Volksgezondheid overeenstemming bereikt met zorgverzekeraars, huisartsen, apothekers, ziekenhuizen en de consumenten en patiënten federatie NPCF.

Verzekeraars financieren het netwerk via de zorgverzekering. In 2013 wordt aansluiting van de zorgverleners verplicht omdat het dan bij de ‘kwaliteitseisen’ gaat horen. Aansluiting is dan een minimumeis die zorgverzekeraars aan hen stellen.

De patiënten en consumentenfederatie NPCF krijgt ook een rol bij het ‘persoonlijk gezondheidsdossier’. Deze term moet de beladen term ‘elektronisch patiëntendossier EPD’ vervangen. De NPCF gaat een netwerk opzetten naar het voorbeeld van het Nijmeegse project ‘mijn zorgnet’. Het is de idee dat burgers daar hun dossier kunnen inzien maar ook hun ervaringen kunnen delen. De NPCF krijgt hiervoor subsidie van zorgverzekeraars en van het ministerie van VWS.

Continue reading

Share This:

EPD: toch wel, misschien …. ?

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een motie om toch het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) in te voeren. Eerder schoot de Eerste Kamer de invoering af en bleek de private voortzetting van de infrastructuur niet haalbaar. De motie om door te gaan is vorige week  donderdag ingediend door Tweede Kamerleden Attje Kuiken (PvdA), Pieter Omtzigt (CDA) en Anne Mulder (VVD). De drie partijen hebben samen een Kamermeerderheid. De motie wordt deze week nog behandeld in de Tweede Kamer.

De drie partijen reageren met de motie op het gegeven dat de medische sector onvoldoende interesse heeft in private voortzetting van de infrastructuur van het EPD. Huisartsen, ziekenhuizen en apothekers hadden tot vorige week de kans hun bereidheid uit te spreken om de kosten te dragen van een eigen landelijke netwerk om zo’n 50 lokale medische databases aan elkaar te knopen.

Het EPD, waar jaren aan is gesleuteld, heeft al een lijdensweg doorlopen. Na de afwijzing ervan in de Eerste Kamer besloot minister Schippers de handen van het EPD af te trekken en gaf Nictiz de opdracht te onderzoeken of een private doorstart door de zorgsector tot de mogelijkheden behoorde. Dat bleek dus niet het geval.

Nictiz trekt per 1 januari de stekker uit het hele project. Het duurste en belangrijkste onderdeel dat dan verdwijnt is het zogeheten Landelijke Schakelpunt. Dat LSP is de ict-infrastructuur waarmee de patiëntengegevens uit de lokale medische databases landelijk konden worden uitgewisseld.

Continue reading

Share This:

EPD definitief afgeschoten

Het elektronisch patiëntendossier wordt stopgezet. Er kwam al geen EPD, omdat de Eerste Kamer het voorstel niet goedkeurde, maar het systeem had nog als privaat initiatief kunnen voortbestaan. Dat gebeurt echter niet: er is te weinig geld. Nadat een in de wet vastgelegd EPD was afgeschoten, was het aan de zorgverleners om een dergelijk systeem te financiëren. Dat gaat echter niet lukken. Een meerderheid van de huisartsen, apotheken en huisartsenposten zou hebben aangegeven aan het EPD te willen meewerken en geld te geven, maar van de ziekenhuizen zou dit slechts 9 procent zijn.

Op 1 november moest een bedrag van 7,2 miljoen euro bij elkaar zijn, maar toen was slechts 5,6 miljoen bij elkaar gesprokkeld. In totaal zou volgend jaar 10 miljoen euro nodig zijn om het systeem draaiende te houden. Nu er niet genoeg geld is verzameld, wordt op 1 januari 2012 de landelijke infrastructuur uitgeschakeld. Het zogenoemde landelijke schakelpunt, dat moest worden gebruikt om patiënteninformatie tussen regio’s uit te wisselen, verdwijnt. De regionale EPD’s blijven wel werken.

Opvallend genoeg stelt Nictiz ‘geen eigen middelen’ te hebben en op de zorgverleners te moeten leunen voor geld. In mei bleek juist dat meer dan de helft van de totale uitgaven voor het EPD richting Nictiz gingen. De organisatie heeft tot mei in totaal 215,3 miljoen euro ontvangen; in totaal kostte de invoering 305,8 miljoen euro. De organisatie zegt zelf te blijven voortbestaan, maar wordt volgens de Volkskrant aanzienlijk ingekrompen.

Continue reading

Share This:

IT is geen haarlemmerolie voor Zorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) constateert dat risico’s in de zorg niet zijn op te lossen door meer IT te gebruiken. Het is onduidelijk welke informatie relevant is, concludeert de Inspectie na onderzoek.’Er moeten eerst duidelijke afspraken zijn over welke informatie relevant is’, schrijft de IGZ. Ook daarna kan de informatie niet meteen gedeeld worden via IT-systemen, zoals bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier (EPD). Eerst moeten er afspraken komen over het opslaan en delen van de informatie.

Die afspraken moeten nog worden gemaakt, waarbij de Inspectie alle instanties in de zorg oproept om ‘zo snel mogelijk zorgbrede normen en standaarden te ontwikkelen’. De toezichthoudende zorginspectie constateert naar eigen zeggen ‘al langere tijd dat de dossiervoering in veel zorginstellingen onder de maat is’.

De Inspectie meldt dit naar aanleiding van onderzoek dat is uitgevoerd voor het eigen jaarrapport ‘ De Staat van de Gezondheidszorg‘. Daarbij is de relatie onderzocht tussen risico’s in de zorg, die zijn veroorzaakt door problemen met informatie-uitwisseling, en de rol van IT daarbij.

Continue reading

Share This:

IT implementatie mislukt ook bij NHS

De National Health Service (NHS) stopt met het National Programme for IT, het landelijke, breed opgezette en centraal gedirigeerde IT-vernieuwingsprogramma voor de gezondheidszorg in Engeland. Het Britse departement voor gezondheidszorg, waar de NHS onder valt, kiest voor een decentrale aanpak waarbij het zorginstellingen wil faciliteren bij hun IT. Het programma gold met een begroting van ruim 13 miljard euro (11,4 miljard pond) als het grootste niet-militaire IT-project ter wereld. Daarvan is reeds 7,3 miljard euro (6,4 miljard pond) uitgegeven, waarvan volgens de NHS tweederde aan ‘nuttige’ systemen (!). Ik ben erg geïnteresseerd in die twee miljard pond in ‘niet-nuttige’ systemen. Wat valt daaronder ?

Het National Programme for IT dateert nog uit het tijdperk van Tony Blair en werd in 2002 opgestart. Doel was een vervanging van de verouderde, lokaal ingerichte IT-infrastructuur bij de NHS door een centraal opgezette, geïntegreerde informatievoorziening. Het hart moest worden gevormd door een nationaal elektronisch patiëntendossier, de NHS Care Records Service.

Continue reading

Share This:

IT in zorg zeer problematisch

KPMG slaat alarm over de staat van IT in de zorg. Het managementadviesbueau stelt dat Nederlandse bestuurders in de zorg onvoldoende grip hebben op IT. ‘Het ontbreekt bij de meeste instellingen aan een volledig inzicht in kosten en opbrengsten van informatietechnologie’.

Bij werkcontacten met managers in de zorg bleken veel instellingen geen prognose te kunnen geven van de ontwikkeling van de IT-uitgaven in de komende 3 tot 5jaar. Om IT- en informatiemanagement hoger op de zorgagenda te krijgen, stelden Stan Aldenhoven en Jan de Boer, respectievelijk directeur en partner bij KPMG, een boek samen onder de titel: IT in de zorg; lees voor gebruik de bijsluiter. Hoofdstuk 10 van het boek is gratis te downloaden op de site van KPMG.

‘Gezien de steeds noodzakelijker wordende rol die IT de komende jaren in de Nederlandse zorg zal gaan spelen, is dit op zijn minst een zorgwekkende constatering’, zegt Aldenhoven.

Continue reading

Share This:

Regionale EPD’s illegaal en onveilig

Alle regionale patiëntendossiers en medicatiedossiers zijn illegaal. Dat concludeert CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omzigt. Hij baseert zijn stelling op een zienswijze van het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Dat college stelt dat patiënten uitdrukkelijk toestemming moeten verlenen voor verwerking van hun gegevens bij een eventuele landelijke doorstart van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Omzigt wil van minister Schippers weten welke gegevensuitwisseling de minister wettelijk gaat toestaan. In een ‘zienswijze’ geeft toezichthouder CBP weer hoe het recht uitgelegd moet worden.

Volgens Omzigt heeft de zienswijze van het CBP echter nog een consequentie: ook regionale EPD’s zijn illegaal. Het Tweede Kamerlid wil zo snel mogelijk opheldering van de minister over deze lokale gegevensuitwisseling. Die lokale uitwisseling vindt hij wenselijk, ‘mits aan privacy- en beveiligingseisen is voldaan’. ‘Wat voor een soort gegevensuitwisseling bent u van plan wettelijk toe te staan?’, vraagt hij de minister.

Continue reading

Share This:

EPD kan niet zomaar privaat

Medische gegevens mogen niet zonder meer gebruikt worden in een Elektronisch Patiëntendossier. Patiënten moeten toestemming geven aan een zorgondernemer die het EPD privaat wil voortzetten. Dat is de zienswijze van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) aan het Nederlands ICT Instituut in de Zorg (Nictiz). Nictiz is eigenaar van de restanten van het publieke Elektronisch Patiëntendossier (EPD), dat dit voorjaar werd afgekeurd door de Eerste Kamer. Nictiz is in onderhandeling om het EPD in private handen een doorstart te geven. Er is een doorstartplan op papier gezet.

In dat plan wordt gesproken over de oprichting van een nieuwe rechtspersoon, de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorginformatie-uitwisseling (VZZ). Het Nictiz heeft het CBP gevraagd of die vereniging de uitwisseling van die informatie tussen zorgaanbieders mag doen. En dat mag niet, zegt het CBP. Tenzij een patiënt uitdrukkelijk toestemming geeft om zijn of haar medische gegevens uit te wisselen.

Continue reading

Share This:

CBP kritisch over privaat EPD

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) is bezorgd over de ontwikkelingen rond het Landelijk Schakelpunt (LSP) dat het hart van het oude EPD vormde en dat nu door de zorgsector op het punt staat te worden hergebruikt. Dat dient om de bijna vijftig regionale medische databases te ontsluiten. Omtzigt heeft via een interpellatie een spoeddebat aangevraagd bij minister Schippers. In zijn interpellatie vraagt Omtzigt of het CBP wel bij de gesprekken is betrokken tussen het Nederlands ICT Instituut voor de Zorg (Nictiz) en de zorgsector. Omtzigt wil garanties over de bescherming van de persoonlijke medische gegevens van de acht miljoen patiënten die zijn geregistreerd in medische databanken.

Het CBP stelt dat het contact heeft met Nictiz hierover, maar wil verder niet vooruitlopen op de status ervan en de vorderingen daarin. Nictiz en de zorgsector hebben van minister Schippers tot uiterlijk 11 juli de tijd gekregen om eruit te komen.

Probleem is dan wel dat de Tweede Kamer op dat moment op zomerreces is en mogelijk dus pas bij terugkeer in september met een private EPD wordt geconfronteerd. ‘Heeft de Kamer, wanneer zij terug komt van reces op 5 september nog reëel instemmingsrecht of wordt zij dan voor voldongen feiten geplaatst ?, vraagt Omtzigt nu aan de minister.

Continue reading

Share This:

Het EPD komt er toch aan….

Nictiz, het Nederlands ICT Instituut voor de Zorg, heeft de zorgsector gevraagd of het verder wil met het landelijke schakelpunt (LSP), het hart van het EPD. Via het LSP worden alle medische databases in het land aan elkaar gekoppeld. De informatie blijft in iedere database staan, maar is via het schakelpunt oproepbaar. Door patiënten in de database te ‘taggen’ met het burgerservicenummer, zijn via dat BSN alle gegevens van een patiënt oproepbaar voor zorgverleners. Het EPD is dus eigenlijk geen dossier.

De zorgsector heeft positief gereageerd, zegt Nictiz-woordvoerster Ellen Havenaar. ‘Nu hebben we het over de verdeling van de kosten’, zegt ze. Nictiz heeft van minister Schippers van Volksgezondheid drie maanden de tijd gekregen om te inventariseren of de infrastructuur onder het EPD kan worden overgenomen door de sector zelf. Dat gebeurde nadat het wetsvoorstel over het EPD afgewezen door de Eerste Kamer. Voor 11 juli moet Nictiz met een voorstel komen.

Continue reading

Share This:

EPD toch gestrand

5 april 2011

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor verplichte invoering van het plan unaniem van de hand gewezen. Aan de voorbereidingen voor de invoering van zo’n landelijk medisch dossier voor alle Nederlanders is al 300 miljoen euro uitgegeven. Er is meer dan tien jaar aan gewerkt. Ondanks die lange tijd aan voorbereiding bleek tijdens het de behandeling van het wetsvoorstel dat de veiligheid van de gegevens in dergelijke dossiers niet voldoende gewaarborgd was en dat de manier waarop de gegevens door artsen en andere zorgverleners worden beschreven, niet uniform was. De Tweede Kamer was eerder al akkoord gegaan met het wetsvoorstel, maar de haken en ogen die met de invoering van het EPD meekwamen, bleven onderwerp van discussie. De Eerste Kamer besloot daarom tot een hoorzitting, waarbij voor- en tegenstanders ruimte kregen hun zegje te doen. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel vorige week bleek al dat een ruime meerderheid teveel obstakels zag voor implemenatie en uitvoering van de wet. De grootste kritiek kwam op de invoering van een Landelijk Schakelpunt, LSP. Dat schakelpunt moet de patiënteninformatie die lokaal of regionaal staat opgeslagen, bijeenbrengen en nationaal ontsluiten. Hoewel sommige fracties het nut van het LSP wel inzien, bleven er zorgen over de beveiliging en de bescherming van de privacy.

Continue reading

Share This:

De risco’s van ‘cloud computing’

9 februari 2011

De IT van honderden huisartspraktijken en zorgcentra is in gevaar doordat automatiseerder InfoTechnology op de fles is. Het concern host data én software van talloze bedrijven in de zorgketen. Dat zorgt voor onrust in de zorgwereld. Het bedrijf levert ‘managed services’ aan honderden artsenpraktijken en zorginstellingen, die daardoor volledig afhankelijk zijn. Velen hebben alleen nog een ‘thin client’, alle data en alle softwaresystemen zijn ‘uitbesteed’ bij InfoTechnology. Cloud computing optima forma. Door het bankroet, dat eerder deze week werd uitgesproken, bestaat de kans dat 1,5 a 2 miljoen elektronische patiëntendossiers (EPD’s) op zwart gaan, bevestigt curator Mark Aukema. ‘Maar dat gaat niet gebeuren, want alle betrokken partijen, ook de crediteuren, zijn overtuigd van het maatschappelijk belang van continuïteit van de dienstverlening’, sust hij. Aukema heeft voor de korte termijn gezorgd dat het licht aanblijft in het datacenter van InfoTechnology. ‘Voor de middellange termijn moeten we nog een oplossing zoeken’. Maar volgens de curator is er zeer veel interesse om de boedel over te nemen.

Continue reading

Share This:

EPD blijft het waardeloos doen

8 september 2010

Slechts 15 procent van de zorgaanbieders is aangesloten op het EPD. Vooral huisartsen en ziekenhuizen doen het slecht. Veel leveranciers kunnen hun systemen niet koppelen. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage, die minister Ab Klink naar de Tweede Kamer stuurt. Van alle 6509 zorgaanbieders zijn er slechts 980 aangesloten (zo’n 15 procent). Vooral de huisartsenpraktijken laten het afweten. Welk informatiesysteem ze ook gebruiken, ze kunnen hun dossiers altijd aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Toch hebben slechts 369 van de 4337 dat gedaan (zo’n negen procent). Het grootste probleem vormen ziekenhuisinformatiesystemen. Bijna veertig procent van alle systemen zitten nog niet in het goedkeuringstraject om aangesloten te worden op het EPD, terwijl alle andere systemen al gecertificeerd zijn. Dat werkt direct door in het gebruik van het EPD. Niet meer dan 13 van de 95 ziekenhuizen is landelijk aangesloten. Het ministerie meldt niet welke leveranciers het laten afweten.

Continue reading

Share This:

Eerste Kamer zeer kritisch over EPD

1 juni 2010

Een groot deel van de Eerste Kamer staat argwanend tegen de invoering van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Uit een enquête van Medisch Contact bleek onlangs dat een ruime meerderheid van de artsen het bezwaarformulier tegen het EPD heeft ingevuld of overweegt dat te doen (MC 20/2009: 880). Dat gegeven voedt de scepsis van de Eerste Kamer, die ook zichtbaar wordt in het vorige week verschenen ‘voorlopig verslag’ van de Vaste Kamercommissie voor VWS. ‘We willen weten hoe het ministerie het draagvlak denkt te vergroten’, zegt SP-senator Tineke Slagter-Roukema. ‘Het ministerie heeft artsen nodig om het EPD in te voeren. De uitkomst van de enquête maakt onze zorgen groter.’ Slagter noemt het EPD een ‘megalomaan project’ waarin veiligheid en privacy onvoldoende zijn geregeld. Ook de motivatie deugt niet: ‘De minister zegt dat met het EPD duizenden fouten en dus slachtoffers per jaar worden voorkomen. Maar hij gaat voorbij aan factoren als therapietrouw of verminderde cognitie van de patiënt’. Heleen Dupuis (VVD) ziet veel nadelen in een landelijk EPD: ‘De beveiliging kan nooit volledig zijn en de baten zullen minder groot zijn dan de minister suggereert’. Ook noemt zij het ‘belachelijk’ om te veronderstellen dat Nederlanders die op reis in hun eigen land medisch hulp nodig hebben, daarvoor niet naar huis zouden teruggaan. ‘Wat dat betreft zie ik geen voordeel in een landelijk systeem.’

Continue reading

Share This:

Eerste Kamer tegen centraal EPD

10 mei 2010

Landelijke koppeling van het elektronisch patiëntendossier is voorlopig van de baan. Een meerderheid in de Eerste Kamer vindt het bijna vijftig miljoen euro kostende landelijke systeem te duur. VVD-senator Heleen Dupuis noemt het wetsvoorstel ‘absoluut prematuur’ en ‘een veel te griezelig avontuur’. SP-senator Tineke Slagter: ‘In het jaar dat dit wetsvoorstel bij ons in de Eerste Kamer ligt, is er al zoveel veranderd dat er geen wettelijke basis meer is.’ Maar er is niet alleen forse kritiek van de oppositie. Ook het CDA keert zich tegen het voorstel van de eigen demissionair bewindsman Klink. ‘Als de wetgever iets wil wat al die dokters niet willen, dan kun je er maar beter niet aan beginnen’, zegt CDA-senator Hans Franken over het volgens hem nog ‘onvoldragen wetsvoorstel’. De Eerste Kamer heeft forse bezwaren tegen de oprichting van het zogenaamde ‘landelijk schakelpunt’. Hiermee kunnen artsen, apothekers en specialisten door het hele land gegevens inzien. In de praktijk komt het volgens de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) zelden voor dat een dokter in Groningen patiëntgegevens uit Zeeland nodig heeft. Vice-voorzitter Paul Habets: ‘Zo’n 95 procent van de communicatie tussen hulpverleners vindt binnen de regio plaats, waarom dan zo’n ingewikkeld systeem optuigen dat huisartsen alleen maar geld kost?’

Continue reading

Share This:

EPD: wel of niet slecht beveiligd ?

1 april 2010

Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is onvoldoende beveiligd. Daardoor kunnen vertrouwelijke patiëntgegevens in verkeerde handen komen, beweert Guido van ’t Noordende, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn de twijfels die de wetenschapper zaait ongegrond. Van ’t Noordende schreef vorige maand een brief naar de Eerste Kamer waarin hij de resultaten van zijn onderzoek naar de beveiliging van het EPD onder de aandacht brengt. Patiëntgegevens zijn decentraal opgeslagen bij de zorgaanbieders, maar via het Landelijk Schakelpunt (LSP) te raadplegen door geautoriseerde behandelaars. Door in te breken bij het LSP kunnen kwaadwillenden bij alle patiëntgegevens, want decentraal is niet vast te stellen of er een zorgverlener of een hacker achter de aanvraag zit. Maar ook de mandatering, waarmee artsen medewerkers toegang geven tot het EPD, is volgens de onderzoeker eenvoudig te misbruiken. Een derde probleem is dat gegevens die door de patiënt worden gewist, nooit helemaal uit het systeem verdwijnen, aldus VWS.

Continue reading

Share This:

Toegang tot EPD is een ramp

3 februari 2010

Er zijn veel mensen die toegang krijgen tot het medische dossier. Wie geen bezwaar heeft gemaakt, opent het dossier voor veel mensen in de zorg. Maar ook vakgenoten, die om advies wordt gevraagd, co-assistenten, medisch studenten, biochemici, fysici, paramedici, diëtisten, spelbegeleiders, secretaressen, functionarissen belast met het feitelijk beheer van het patiëntendossier, functionarissen belast met de financiële afwikkeling en mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij de medische behandeling. En daar bovenop nog de vervangers van al deze mensen en automatiseringsmedewerkers die UZI-passen krijgen. En laten we niet vergeten dat ook in bijzondere gevallen opsporingsambtenaren of een geheime dienst de gegevens vordert. Dat wordt duidelijk na het bestuderen van documenten over de privacy van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD).

Continue reading

Share This: