Boeken

G.J. van Bussel (2021). An Accountability Puzzle. Organizations, Organizational Governance, and Accountability.

Papers on Information and Archival Studies, II, Van Bussel Document Services: Helmond, x + 168 pp. ISBN/EAN 978-90-831078-1-3. Hier als gratis download beschikbaar.

The external expectations of organizational accountability force organizational leaders to find solutions and answers in organizational (and information) governance to assuage the feelings of doubt and unease about the behaviour of the organization and its employees that continuously seem to be expressed in the organizational environment. Organizational leaders have to align the interests of their share– and stakeholders in finding a balance between performance and accountability, individual and collective ethical approaches, and business ethics based on compliance, based on integrity, or both. They have to integrate accountability in organizational governance based on a strategy that defines boundaries for rules and routines. They need to define authority structures and find ways to control the behaviour of their employees, without being very restrictive and coercive. They have to implement accountability structures in organizational interactions that are extremely complex, nonlinear, and dynamic, in which (mostly informal) relational networks of employees traverse formal structures. Formal processes, rules, and regulations, used for control and compliance, cannot handle such environments, continuously in ‘social flux’, unpredictable, unstable, and (largely) unmanageable. It is a challenging task that asks exceptional management skills from organizational leaders. The external expectations of accountability cannot be neglected, even if it is not always clear what is exactly meant with that concept. Why is this (very old) concept still of importance for modern organizations? In this book, organizational governance, information governance, and accountability are the core subjects, just like the relationship between them. A framework is presented of twelve manifestations of organizational accountability the every organization had to deal with. An approach is introduced for strategically govern organizational accountability with three components: behaviour, accountability, and external assessments. The core propositions in this book are that without paying strategic attention to the behaviour of employees and managers and to information governance and management, it will be extremely difficult for organizational leaders to find a balance between the two objectives of organizational governance: performance and accountability.

G.J. van Bussel (2020). A Sound of Silence. Organizational Behaviour and Enterprise Information Management.

Papers on Information and Archival Studies, I, Van Bussel Document Services, Helmond. xii + 109 pp. ISBN/EAN 978-90-831078-0-6. Hier als gratis download beschikbaar.

In 2017, I introduced a new theoretical framework in the field of archival science, namely the ‘Archive–as–Is’. This framework proposes a theoretical foundation for Enterprise Information Management (EIM) in World 2.0, the virtual, interactive, and hyperconnected platform that is developing around us. This framework should facilitate the end of the existing ‘information chaos’, the computerization of information management, the improvement of organizational ability to reach business objectives, and the definition of business strategies. The concepts of records and archives are of paramount importance for the successful realization of these objectives. The framework of the ‘Archive–as–Is’ is an organization-oriented archival theory, consisting of five components: The framework encompasses five key areas: [1] Four dimensions of information; [2] Two archival principles; [3] Five requirements of information accessibility; [4] The information value chain; and [5] Organisational behaviour This book will examine component 5 of the framework, namely organizational behaviour. The behaviour of employees, including archivists, represents one of the most complex aspects within organizations when it comes to the creation, processing, management, and preservation of information, records, and archives. There is a notable absence of discourse on this subject in the scholarly literature of archival and information studies. However, this topic and its implications for information management are extensively studied in other disciplines, including psychology, sociology, anthropology, and organization science. In this book, I aim to examine how and why employees behave as they do when working with records and archives, and to assess the influence of this behaviour on EIM.

G.J. van Bussel (red.) (2013). De informatiemaatschappij van 2023. Perspectieven op de nabije toekomst

Amsterdam Creative Industries, Amsterdam, 194 pp, ISBN 978-90-76176-00-0.

In 2013 initieerde in het project ‘De informatiemaatschappij van 2023’. Met dit project wilde ik proberen beredeneerde visies op de informatiemaatschappij van 2023 te laten formuleren op basis van huidige trends, die als onomkeerbaar kunnen worden beschouwd. Wat is de rol die informatie speelt in 2023? Welke technologieën worden daarvoor aangewend? Wat is de invloed van informatie en -technologie op de economie? Het onderwijs? De zorg? Onze positie in Europa? En welke consequenties zouden die onomkeerbare trends moeten hebben op, bijvoorbeeld, ons huidige onderwijs of op het overheidsbeleid? De opdracht aan de deelnemers van dit project was een visie te presenteren van de informatiemaatschappij over tien jaren en op basis daarvan de consequenties te formuleren voor belangrijke thema’s en sectoren in onze maatschappij. Ik benaderde vooraanstaande wetenschappers, ondernemers, software-‘evangelists’ en beroepsbeoefenaren en vroeg ze hun visie op de informatiemaatschappij in 2023 te beschrijven. De respons was overweldigend. Ik ontving vijftien enthousiaste toezeggingen. En uiteinde­lijk ook (en dat mag hier ook benadrukt worden) vijftien bijdragen, die alle met verschillen­de invalshoek de problematiek van de informatiemaatschappij aan de orde stellen, trends definiëren en een visie formuleren over de informatiemaatschappij over tien jaren. Het le­zen en redigeren van de bijdragen was een genot en gaf mij af en toe het idee dat het gehele scala van apocalyps tot nirwana de revue passeerde. Ik heb de bijdragen vervolgens ook maar zo gerangschikt: er wordt gestart met de bijdrage van Riemer Knoop (‘Blade Runner. Het neerdalend stof van een catastrofe’) die zo ongeveer de apocalyps van een systeem­crash voorziet, en geëindigd met Hans Timmerman (‘De archivaris is de echte eindgebrui­ker. Hoe het allemaal begon’), die in zijn essay een informatiemaatschappelijk nirwana be­schrijft van een halve dag in het leven van een journalist in 2023. Tus­sen deze beide uitersten heb ik de andere bijdragen geplaatst. Die plaatsing is uiteraard sub­jectief en gebaseerd op mijn opvatting over waar tussen hel en hemel de bijdrage moest worden ge­plaatst.

G.J. van Bussel (2012), ‘Archiving should be just like an AppleTM’ en acht andere, (nuttige (?) stellingen

Amsterdam University Press/HvA Publicaties, Amsterdam, 55 blz., ISBN 978-9-5629-721-3. Hier als gratis download beschikbaar.

Digital archiving richt zich, kortweg, op het ontstaan, de bewerking, het gebruik, de terugvindbaarheid en het behoud van betrouwbare informatie. Het tweede thema, compliance, wil de naleving van wet- en regelgeving, normen en richtlijnen aantonen met betrouwbare informatie, zodanig dat verantwoording afgelegd kan worden aan ‘legitieme fora’ en dat bewijs geleverd kan worden van rechten en plichten en van de uitvoering en afhandeling van bedrijfsprocessen, taken en transacties. De kern van zowel archiving als compliance is de informatiewaardeketen: de procesketen die de creatie, de vastlegging, de opslag, de bewerking, de structurering, de publicatie, het gebruik, het behoud, de toegankelijkheid, de distributie, de waardering, de vernietiging, de beveiliging en de toetsing van betrouwbare informatie realiseert. De processen van deze waardeketen zijn gericht op het besturen van de informatiestromen in organisaties met de bedoeling de betrouwbaarheid van informatie door juridische, organisatorische en technische maatregelen te waarborgen in de tijd. Ook het digitale culturele erfgoed, dat aangewezen is om ten eeuwigen dage bewaard te blijven, valt onder de werking van deze processen. De informatiewaardeketen probeert in de realisatie van betrouwbare informatie vier dimensies optimaal te regelen: de kwaliteit, de context, de relevantie en het voortbestaan van informatie. Alle processen van de waardeketen zijn daarop gericht.

G.J. van Bussel, en F.F.M. Ector (2009), Op zoek naar de herinnering. Verantwoordingssystemen, content-intensieve organisaties en performance

Van Bussel Document Services, Helmond, xxiv + 473 blz., ISBN 978-90-889-1126-2. Niet langer verkrijgbaar. Hier als gratis download beschikbaar.

In dit boek wordt de content-intensieve organisatie geïntroduceerd, een organisatie die content-intensieve bedrijfsprocessen uitvoert. Dit zijn processen waar de in-, through- en output als content is te benoemen. Content uit zich in documenten en archiefdocumenten. De creatie van deze uitingsvormen van content vindt plaats in (massale) repeterende processen. Op basis van praktijkcases blijkt dat kwaliteit, context en infrastructuur van content cruciaal zijn voor performance. Vanwege die nauwe band tussen content en performance zijn het managen en coördineren van content essentieel voor iedere content-intensieve organisatie.

G.J. van Bussel (2008), Documenten onder controle. Optimaliseer uw informatievoorziening

Kluwer, Deventer, 125 blz., ISBN-13: 9789013062670.

Dit boek geeft inzicht in de wondere wereld van document management. Het is geschreven voor iedere professional die met documenten, document management en elektronische documentenverwerking in software in aanraking komt en die in zijn werkzaamheden moet bepalen wat de waarde, de betrouwbaarheid en de controleerbaarheid zijn van de informatie die in de geraadpleegde documenten is of wordt opgenomen. Document management raakt alle medewerkers in organisaties die opdrachten verwerken, zaken afhandelen, contractonderhandelingen voeren of beleid ontwikkelen. Of er alleen met papieren documenten wordt gewerkt, met elektronische documenten of met beide, maakt geen verschil. Document management heeft vele verschillende dimensies, kan vanuit vele verschillende gezichtspunten worden benaderd, maar dient voor iedereen te leiden tot een effectievere, efficiëntere en meer uniforme wijze van omgaan met documenten in de organisatie.

M. Bruggeman, G.J. van Bussel, J. Kompagnie, H. Waalwijk (red,) (2008). Openbaarheid van archieven in historisch en hedendaags perspectief

Stichting Archiefpublicaties (S@P), ‘s-Gravenhage 2008, 300 blz., ISBN 978-90-71251-27-6.

Openbaarheid van archieven is één van de meest centrale begrippen binnen en buiten het Nederlandse archiefwezen. Hoewel het denken over openbaarheid van archieven de afgelopen twee eeuwen sterk is veranderd, is de kern steeds hetzelfde gebleven: toestaan of weigeren?Daarnaast zijn de regels gewijzigd. Naast de Archiefwet bevatten ook andere wetten, met als belangrijkste de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) en de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), bepalingen over de openbaarheid van archieven. Dit alles, en het feit dat het overgebrachte archiefmateriaal recenter is geworden, heeft het onderwerp een complexiteit bezorgd die aanleiding geeft tot de nodige dilemma’s en discussies. Een actueel voorbeeld is de discussie over de openbaarheid van het rapport over de Hofmansaffaire uit 1956.

G.J. van Bussel, I.M.M. Huijbers, C. Koenen, en P.M.A. Ribbers (red.) (2001). Werken in een digitale omgeving

Samsom Uitgeverij, Alphen aan den Rijn, 175 pp. Ook gepubliceerd als een aanvulling in Archiefbeheer in de Praktijk. Niet langer verkrijgbaar.

‘Werken in een digitale omgeving’ bevat een aantal artikelen die zich voornamelijk concentreren op de verantwoordingsfunctie in een digitaler wordende informatiehuishouding. Het is bij voorbaat reeds onmogelijk om alle aspecten die met het werken in digitale omgevingen te maken hebben te behandelen, maar de opgenomen bijdragen geven een goed beeld van de trends en ontwikkelingen die zich onder invloed van de voortschrijdende techniek voordoen.

H.A.M. Beijers, G.J. van Bussel (1996). Van d’n Aabeemd tot de Zwijnsput. Toponiemen in de cijnskring Helmond vòòr 1500 in naamkundig en nederzettingshistorisch perspectief

Van Bussel Document Services, Helmond 1996, lxxix, 311 blz., ISBN 90-803364-1-6. Niet langer verkrijgbaar. Hier als gratis download beschikbaar.

Van d’n Aabeemd tot de Zwijnsput bevat een inventarisatie van het namenmateriaal binnen de oude cijnskring Helmond, zoals dat in de middeleeuwse bronnen is opgetekend (ca. 700-1500). De studie behandelt naast de nederzettingsneman van de cijnskringdorpen eveneens gehucht-, huis- en veldnamen. De cijnskring bestond uit de plaatsen: Aarle-Rixtel, Bakel en Milheeze, Beek en Donk, Deurne en Liessel, Erp, Helmond, Liempde, Lierop, Lieshout, Middelrode, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Schijndel, Someren, Son en Breugel, Stiphout, St, Oedenrode, Tongelre, Veghel en Vlierden. In het eerste deel van het boek wordt summier ingegaan op het ontstaan van de cijnskring Helmond en wordt aandacht besteed aan geologische, landschappelijke, archeologische en historische gegevens uit deze regio. In het tweede deel van het boek volgt de etymologie van de nederzettingsnamen binnen de cijnskring en een uitgebreid naamkundig glossarium van alle oudste vermeldingen van het gevonden namenmateriaal, geordend op basis van de voorkomende toponymische elementen. Aan alle geanalyseerde toponymische elementen (705 in totaal) worden een of meerdere begripsverklaringen gekoppeld, waarbij naamkundige literatuur als basis gediend heeft. Na de uitleg over het betekenisverband volgt een alfabetische lijst van alle toepasselijke oudste vermeldingen uit alle plaatsen van de cijnskring.
Het boek is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een naslagwerk en staat in het toponymisch onderzoek over het algemeen bekend als ‘het telefoonboek van Beijers en Van Bussel’, in een verwijzing naar de omvang en dikte van het boek.

G.J. van Bussel en W.M.G. Beckers (red.) (1995-1997). Bewaren van informatie. Wet- en regelgeving in de praktijk

Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, plm. 500 pp. Niet afgerond. Niet langer beschikbaar.

Deze losbladige uitgave had de bedoeling wet- en regelgeving in kaart te brengen met betrekking tot de daarin genoemde directe of indirecte verplichtingen tot bewaren van informatie. Deze uitgave bevat ook meer theoretische artikelen over het belang van informatie in organisaties en het specifieke belang van vernietugfen en bewaren van organisatie. Met name de noodzaak het informatiemanagemewnt re organiseren komt voortdurend aan de orde.

H. Beijers en G.J. van Bussel (m.m.v. G. van Berkel) (1991). Veldnamen als historische bron. Een handleiding voor methodisch onderzoek

Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, ‘s-Hertogenbosch, 146 pp.

Een op de praktijk gestoelde handreiking voor veldnamenonderzoek. Stap voor stap worden de verschillende werkzaamheden die in het kader van een dergelijk onderzoek uitgevoerd worden nader besproken en toegelicht.

G.J. van Bussel (1988). Een blik achterom. Flitsen uit Helmonds verleden

Heemkundekring Helmond-Peelland / G.J. van Bussel, Helmond, 176 blz. Niet langer verkrijgbaar.

Het boek beschrijft een aantal ‘beeldfragmenten’ uit het verleden van de stad, die gezamenlijk een goed beeld van de historische ontwikkeling van Helmond op een aantal kernonderwerpen biedt. Het boek kent een verzameling van een aantal duidelijk van elkaar te onderscheiden verhalen. Het biedt geen wetenschappelijke betogen, maar goed leesbare, voor een groot publiek toegankelijke opstellen. Het boek is nog steeds actueel, al is het op verschillende onderdelen achterhaald. Het bevat een positief beeld van de Helmondse geschiedenis, bevat vele (toen) nieuwe feiten en is doorspekt met humor. Dit alles maakt dit boek tot een van de meest succesvolle historische publicaties over de Helmondse geschiedenis.

Share This: