Tag Archives: IT Problemen

Rijk heeft nog steeds geen greep op IT

0085-AR-Kst-Aanpak-van-ICT-door-het-rijk_gr

De overheid heeft nog een lange weg te gaan voordat het grip heeft op grote, kostbare en  risicovolle IT-projecten voor de diverse overheidsinstanties. Dit is één van de conclusies in het rapport ‘Aanpak van ICT door het Rijk 2012 – Lessons learned’ van de Algemene Rekenkamer. Dat bevat de neerslag van onderzoek om de doelmatigheid van IT-projecten bij de overheid te verbeteren.

‘De doelmatigheid van ICT-projecten blijkt een terugkerende bron van zorg. ICT-projecten leveren niet altijd de gewenste resultaten op, duren langer dan gepland en kosten meer dan begroot’, schetst de Rekenkamer. Eind 2011 waren er ‘in totaal 49 grote en risicovolle ICT-projecten in uitvoering bij het Rijk. De totale meerjarig geraamde kosten van deze ICT-projecten bedragen ruim 2,4 miljard euro’, haalt het rapport de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk over 2011 aan.

‘In ons onderzoek hebben we de vormgeving en toepassing onderzocht van verschillende instrumenten voor de governance van ICT(-projecten), waarin het Rijk de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd’, schrijft de Rekenkamer. Daarbij trekt het de vergelijking tussen de stand van zaken tijdens de eerdere onderzoeken hiernaar in 2007 en 2008, en de situatie van afgelopen jaar (2012).

Continue reading

Share This:

COBOL nauwelijks aangeleerd: doem-scenario mogelijk ?

cobol_front1In de komende tien jaar zal COBOL nog een van de meest belangrijke programmeertalen zijn voor grote (financiële) transacties. Maar er komt wel een fiks tekort aan programmeurs omdat de oudere garde uitsterft en er nauwelijks nieuwe programmeurs bijkomen. Die noodkreet is nu al bijna acht jaar te horen, maar sinds halverwege het vorige decennium bieden universiteiten wereldwijd alleen maar minder COBOL-opleidingen aan.

Volgens een onderzoek onder 119 universiteiten hebben deze er bewust ervoor gekozen geen COBOL-opleidingen meer aan te bieden, ook al zijn zij zich bewust van de vraag in het bedrijfsleven. Van zorgsystemen tot aan pinautomaten: de onderliggende infrastructuur maakt (deels) gebruik van COBOL, dat al sinds 1959 bestaat. Zo draait de backend van de mobile app van ABN-Amro op een COBOL-mainframe. Maar van alle universiteiten wereldwijd die IT-leergangen aanbieden, heeft 73 procent geen COBOL-opleiding in de aanbieding.

Share This:

IT Overheid bedreigt autonomie van burger

CartoonAutomatisering bij de overheid leidt tot aantasting van de autonomie van de burger. De burger kan zich niet verweren tegen negatieve consequenties ervan. Fouten in data brengen burgers in problemen.

Dat stelt het Rathenau Instituut, een onafhankelijk instituut dat het maatschappelijk debat over wetenschap en technologie wil stimuleren. Het is in 1986 ingesteld door het ministerie van OCW en krijgt daarvan ook zijn financiering. Het Rathenau Instituut heeft een inspraaknotitie gemaakt voor de parlementaire onderzoekscommissie die bekijkt wat er mis gaat bij grote IT projecten van de overheid. 

In die korte notitie toont het instituut zijn bezorgdheid over de positie van de burger in de automatiseringsdrift van de overheid. Er is een onvoldoende besef van de risico’s bij het gebruik van IT-systemen in combinatie met ‘tekortschietende mogelijkheden van de burger zich te verweren tegen de negatieve consequenties ervan’, schrijft het Instituut.

Continue reading

Share This:

Eindelijk iets over mislukte IT projecten !

Op deze site is al vaker aandacht besteed aan het mislukken van IT-projecten. Dat is ook een zeer belangrijk thema, zeker bij de overheid waarbij publiek geld gemoeid is bij het uit de klauwen lopen van IT-projecten door torenhoge ambities en zeer zwak projectmanagement. Maar het is uiteraard niet alleen de overheid waar een zootje gemaakt wordt van IT-projecten. Integendeel. Al met al gaat er ontzettend veel geld verloren aan amateuristische IT-implementaties.

Ieder jaar is er wereldwijd 4300 miljard euro mee gemoeid. Carolien Schönfeld onderzocht dertig mislukte projecten en probeerde te achterhalen wat er mis ging. En dat is geslaagd in Hoe IT-projecten slagen en falen, een boek dat ik vanmiddag kocht en in een ruk uitlas in de trein van Amsterdam (via Rotterdam en Breda) naar het zuiden. Mislukte projecten zijn veel interessanter dan geslaagde: van mislukte projecten kan veel meer geleerd worden. Ik heb het altijd al jammer gevonden dat men zo weinig ruchtbaarheid gaf aan weer een mislukking.

Die 4300 miljard is schrikbarend, maar moet wel gerelativeerd worden: het bevat ook gederfde omzet en verlies aan marktaandeel. Want als Schönfeld iets duidelijk maakt is het wel dat de overheid niet het patent heeft op mislukkingen. Scala, een erotische groothandel, opende in 2004 een distributiecentrum waarvan de IT het liet afweten met een omzetdaling van ongeveer 10 procent als gevolg.

Continue reading

Share This:

Persoonlijke devices de norm

Het merendeel van de Nederlandse managers en IT-beslissers denkt dat de werkplekken binnen hun organisatie binnen zeven jaar volledig zijn ingericht met privé-apparatuur. Eén op de vijf respondenten voorziet zelfs dat dit al binnen één jaar het geval zal zijn.

Met deze bevlogenheid betoont Nederland zich vooruitstrevender dan Duitsland en Frankrijk, waar men voorziet dat brede omarming van Consumerization of IT (CoIT), ook wel aangeduid als ‘Bring Your Own Device’ (BYOD), meer tijd gaat nemen. In Nederland is het nu al bij 96 procent van de bedrijven min of meer gebruikelijk dat privé-apparatuur voor werk wordt ingezet. 13 Procent van de bedrijven in Nederland zou zelfs al helemaal geen bedrijfsapparatuur meer aan medewerkers beschikbaar stellen. In België, Duitsland en Frankrijk loopt men op dit punt duidelijk minder hard van stapel, met respectievelijk 0, 4 en 8 procent.

Continue reading

Share This:

Ergernissen over falende IT het grootst

Een niet functionerend bedrijfsnetwerk en slecht werkende software zijn de grootste irritaties bij Nederlandse werknemers. Dit blijkt uit onderzoek naar ontevredenheid op de werkvloer dat onderzoeksbureau Multiscope uitvoerde onder duizend Nederlandse professionals. 

Van alle ondervraagden gaf 82 procent aan dat hij of zij ontevreden is over de prestaties van het bedrijfsnetwerk en vastlopende software. Die problemen worden door de respondenten in één adem genoemd. De IT-problemen worden gevolgd door ellebogenwerk om hogerop te komen (75 procent), slechte sfeer op werkvloer (68 procent), collega’s die te laat komen (66 procent) en luid pratende of bellende collega’s (65 procent).

Continue reading

Share This:

Overheid verspilt belastinggeld in IT-projecten

René Veldwijk van IT-dienstverlener Ockham uit Vianen heeft het nieuws uitgebreid gehaald. Volgens hem verspeelt de Nederlandse overheid jaarlijks vijf miljard euro door het mislukken van IT-projecten. Een harde onderbouwing van dit bedrag heeft hij niet, ‘maar dit is de consensus en het wordt niet ontkend’. Reden dat er niks aan de verspilling wordt gedaan, is dat niemand er pijn van zou hebben.

‘Behalve de belastingbetaler dan’, concludeert KRO-verslaggever Sven Kockelman in het radioprogramma Goedemorgen Nederland, als hij Veldwijk interviewt. ‘Dat klopt’, bevestigt de ondernemer. ‘Als grote IT-projecten mislukken, heeft niemand eigenlijk pijn. Als het falen geen publiciteit oplevert, merkt niemand het. In zo’n project wint iedereen: de beleidsmakers, maar zeker ook de grote IT-bedrijven. Projecten lopen vaak een factor twintig uit de hand en opdrachtgevers betalen gewoon de factuur. De kern van het probleem is dat de opdrachtgever dit kan maken, zonder dat het schaadt. Soms is het zelfs bewust beleid vanuit de overheid’.

De beschuldigingen van Veldwijk zijn hard, maar hij claimt recht van spreken te hebben met 25 jaar IT-ervaring. Hij haalt een extreem voorbeeld aan waarbij zijn eigen bedrijf Ockham, gespecialiseerd in databankdiensten, betrokken was. Veldwijk: ‘De overheid had een noodsituatie omdat zes miljoen mensen geen toeslagen konden ontvangen. Er was al 270 miljoen euro geïnvesteerd, maar toen het moest gaan draaien, was er helemaal geen systeem. Helemaal niemand heeft het hierover gehad. Wij hebben toen voor een paar ton in drie maanden tijd de boel opgelapt en uiteindelijk voor één miljoen euro het systeem gerealiseerd’. Dat viel blijkbaar niet in goede aarde, want ‘ze wilden ons er weer zo snel mogelijk uit hebben en doorgaan op de gebruikelijke voet’.

Continue reading

Share This:

IT implementatie mislukt ook bij NHS

De National Health Service (NHS) stopt met het National Programme for IT, het landelijke, breed opgezette en centraal gedirigeerde IT-vernieuwingsprogramma voor de gezondheidszorg in Engeland. Het Britse departement voor gezondheidszorg, waar de NHS onder valt, kiest voor een decentrale aanpak waarbij het zorginstellingen wil faciliteren bij hun IT. Het programma gold met een begroting van ruim 13 miljard euro (11,4 miljard pond) als het grootste niet-militaire IT-project ter wereld. Daarvan is reeds 7,3 miljard euro (6,4 miljard pond) uitgegeven, waarvan volgens de NHS tweederde aan ‘nuttige’ systemen (!). Ik ben erg geïnteresseerd in die twee miljard pond in ‘niet-nuttige’ systemen. Wat valt daaronder ?

Het National Programme for IT dateert nog uit het tijdperk van Tony Blair en werd in 2002 opgestart. Doel was een vervanging van de verouderde, lokaal ingerichte IT-infrastructuur bij de NHS door een centraal opgezette, geïntegreerde informatievoorziening. Het hart moest worden gevormd door een nationaal elektronisch patiëntendossier, de NHS Care Records Service.

Continue reading

Share This:

We leren het nooit ….(zucht)

De IT rondom de Justitiële telecomdatabase is niet op orde. De SLA is niet bijgewerkt, de backup is ongedocumenteerd en het netwerk wordt niet gemonitord. Dit blijkt uit de audit die is uitgevoerd over 2010 op het CIOT (Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecomgegevens). Die organisatie houdt een database bij met de telecomgegevens van vrijwel alle Nederlanders, waarin opsporingsdiensten ongebreideld en ongecontroleerd kunnen neuzen.

Het CIOT heeft de helft van de zes aanbevelingen uit de audits van voorgaande jaren uitgevoerd. De overige drie zijn ‘niet of niet volledig opgevolgd’, valt te lezen in het  eindrapport 2010. Dat auditrapport is openbaar geworden door een WOB-verzoek van digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom.

Uit dat rapport blijkt dat de systemen van het CIOT zijn beveiligd met antivirus die handmatig van nieuwe definities wordt voorzien. Het streven is om de handmatige updates wekelijks te installeren, maar het is onbekend of dat ook altijd gebeurt. De waarschijnlijkheid daarvan is niet erg groot. De logging blijkt ook onvolledig.

Continue reading

Share This:

IT Amsterdam bodemloze put

Van de 100 miljoen euro die begin 2010 werd gereserveerd om de ‘versnipperde’ Amsterdamse IT-infrastructuur te standaardiseren, zal waarschijnlijk op 1 januari 2013 nog maar 25 miljoen over zijn. De kosten voor het stabiliseren van de organisatie, techniek en financiën bij de Amsterdamse Dienst ICT, knabbelen namelijk al sinds 2010 aan de som die ooit gereserveerd is voor vernieuwing.

Dat blijkt uit twee openbare bronnen: de financiële bijlage van het oorspronkelijke Uitvoeringsplan ICT, en de ‘raadvoordracht’ die gemeentesecretaris Henk de Jong in juni 2011 verzond aan gemeenteraadsleden van Amsterdam. Het uitvoeringplan ICT is uitgesteld tot 2013. Voordat de  ‘versnipperde’ infrastructuur kan worden gestandaardiseerd en gecentraliseerd, moeten organisatie, techniek en financiën worden gestabiliseerd.Tot 2013 komt er een ‘crisisaanpak’. Eind 2012 volgt een ‘herijkte versie’ van het Uitvoeringsplan. IT-wethouder Wiebes schrijft in een brief aan de raadscommissie voor Economische Zaken dat dit plan ‘zonder gevolgen aan de investeringskant kan worden uitgevoerd’.

Dat financiële optimisme valt niet te rijmen met het verzoek dat hij tegelijkertijd doet, om alleen al in 2011 in totaal zo’n 17,6 miljoen euro te gebruiken om de IT te stabiliseren.

Continue reading

Share This:

IT bij politie puinhoop

De IT-problemen bij de politie hebben tal van oorzaken waaronder een ingewikkelde organisatie, verouderde systemen en slecht toezicht van het ministerie. Minister Opstelten denkt dat de invoering van een nationale politie soelaas biedt.

De Algemene Rekenkamer heeft donderdag het rapport ICT Politie 2010 uitgebracht. De instantie bracht op verzoek van Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie de IT-problemen van de politie in kaart en kwam tot vele oorzaken en aanbevelingen. Volgens de Rekenkamer zijn de drie belangrijkste basisvoorzieningen voor handhaving, opsporing en capaciteitsmanagement versnipperd ingevoerd, is de gebruiksvriendelijkheid matig en zijn belangrijke koppelingen tussen de systemen niet gelegd.

Agenten op de werkvloer zouden onvoldoende betrokken zijn bij de ontwikkeling en het gebruik zou dan ook nog onvoldoende zijn. ‘Onder andere door gebruik van alternatieve systemen, aldus de Rekenkamer. Bovendien zouden de systemen verouderd zijn en daarmee ‘niet toekomstvast’.

Continue reading

Share This:

IT in Amsterdam een ramp

29 maart 2011

De gemeente Amsterdam wil in de komende drie maanden 4,1 miljoen euro pompen in de eigen IT om de meest nijpende problemen te lijf te gaan. Daarmee moeten verdere storingen worden voorkomen. Het Amsterdamse IT-netwerk liep afgelopen december vast. Een groot aantal ambtenaren kon niet meer werken. Het was de ernstigste uitwas van jarenlange ellende met de hoofdstedelijke IT. In de afgelopen drie jaar zijn vele rapporten geschreven over de erbarmelijke staat van de gemeentelijke automatisering, maar de situatie blijkt nog ernstiger dan verwacht, schrijft IT-wethouder Eric Wiebes aan de gemeenteraad. In de afgelopen twee maanden is een IT-probleemanalyse uitgevoerd waaruit bleek dat de problemen met de organisatie binnen de Dienst ICT en de IT-infrastructuur zwaarder van aard waren dan twee eerdere onderzoeken van het bureau McKinsey beschreven. Zo blijkt de IT verouderd, niet op orde en niet gedocumenteerd.Datastorage, servers, hosting, systemen en kantoorautomatisering zijn verouderd en niet logisch met elkaar verbonden. Er is geen eenduidige backup en restoreomgeving. ‘Daardoor zijn er risico’s voor verlies van gegevens bij storingen’, zo staat in een verklarend document dat naar de gemeenteraadsleden is gestuurd. Het technische beheer is onvoldoende ingericht conform standaarden en de Dienst ICT blijkt kwalitatief niet goed genoeg om de huidige IT-infrastructuur, systemen en generieke applicaties te kunnen beheren. Van veel applicaties is niet bekend hoe ze er precies uitzien. Lifecyclemanagement ontbreekt. Daardoor is er geen zicht en sturing op tijdige vervanging van systemen of apparatuur. Ook is het licentiebeheer niet op orde.

Continue reading

Share This:

Hosting oplichterij ?

21 maart 2011

Klanten van hostingbedrijven dreigen te worden opgelicht. Het bedrijf Domain Renewal Group biedt aan de registratie van domeinen te verlengen tegen een vergoeding. Dat is echter helemaal niet nodig. De Britse malafide onderneming Domain Renewal Group (DRG) stuurt alarmerende brieven en emails uit naar Nederlandse en Belgische houders van domeinnamen met de boodschap dat hun rechten vervallen. DRG kan zorgen voor verlenging van die rechten, maar natuurlijk wel tegen een bepaalde vergoeding. Onder meer het Nederlandse Hostnet en het Belgische Belgacom melden dat hun klanten geconfronteerd worden met deze misleidende praktijken. Belgacom zegt aangifte te hebben gedaan bij de Federale Computer Crime Unit van de Federale Overheidsdienst Economie. Ook zijn de klanten via een emailbericht gewaarschuwd niet op het aanbod van DRG in te gaan. Belgacom zegt verlenging van de domeinnamen van zijn klanten jaarlijks automatisch en gratis te doen.

Continue reading

Share This:

ERP: te duur en te link

18 maart 2011

Een modern bedrijf maakt vaak gebruik van Enterprise Resource Planning (ERP). De implementatie hiervan verloopt lang niet vlekkeloos. ERP-projecten zijn belangrijk binnen de IT omdat ze het gehele bedrijfsproces beïnvloeden. Vanwege de complexiteit gaat er, niet geheel verbazingwekkend, vaak veel mis bij de implementatie. ERP staat al ongeveer een jaar of tien in de belangstelling, maar nog steeds zijn er bedrijven die er voor het eerst mee aan de slag gaan, en nog veel meer bedrijven krijgen te maken met hele nieuwe ERP-trajecten dankzij fusies, overnames en strategiewijzigingen. Zo is SAP (leverancier van de meest verkochte applicatie) verplicht geannuleerde ERP-projecten openbaar te maken, dus er is ruimschoots documentatie over ‘ERP-flops’. Bij andere leveranciers is het een gelijksoortig verhaal. De gevolgen van ERP-mislukkingen zijn naast slapeloze nachten, explosief stijgende kosten, die maken dat bedrijven hun doelstellingen vaak flink naar beneden moeten bijstellen. In het ergste geval wordt een door de overheid gefinancierd project zelfs helemaal stop gezet.

Continue reading

Share This:

Overheid is visieloos

14 maart 2011

De overheid heeft geen visie op IT. Projecten als EPD of biometrie op het paspoort worden niet beoordeeld vanuit een hoger perspectief (iOverheid), maar als losse initiatieven. Dat moet anders, stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een rapport ‘iOverheid’, dat door Corien Prins is aangeboden aan BZK. De eOverheid is vooral tot stand gekomen door het steeds verder uitbreiden de functionaliteit. Daarbij is er te veel gedacht vanuit de mogelijkheden van de technologie en de wens tot meer efficiency. Op die manier is de IT erg complex geworden. De fundamenten zijn uit het lood geslagen, zo wordt geconcludeerd. Zo is bij veel projecten de privacy ondergesneeuwd. Tussen systemen worden meer en meer koppelingen aangebracht, waarover controle nagenoeg geheel ontbreekt. Er blijkt een oncontroleerbare en ongecontroleerde macht van de staat te zijn ontstaan, waardoor de rechten van individuen in het gedrang raken. Er zijn veel overheidsorganisaties met een eigen IT, zo erkent de WRR, terwijl regie volkomen ontbreekt. Er moet grip van bovenaf komen door een club die de systematiek als geheel gaat bekijken en de verbanden onderkent. Het rapport adviseert tot een ‘Permanente commissie voor de iOverheid’, die processen van digitalisering beschouwt en beoordeelt in het licht van de iOverheids als geheel en aan het parlement rapporteert. Daaronder komt een ‘iAutoriteit’ te hangen, die projecten moet afrekenen op doelen. Die club moet de afhandeling gaan verzorgen, ook van klachten, en krijgt macht om zaken door te zetten. Bestaande organisaties zoals de toezichthouder voor privacy (CBP) zijn hiervoor te beperkt.

Continue reading

Share This:

Haal je hoofd uit de wolken !

5 januari 2010

Edward Lerner heeft op zijn blog (SF and Nonsense) een interessante post geplaatst over de 'cloud' en wat het betekent. Lerner heeft zich deze keer gericht op een van de meest besproken ideeën van afgelopen jaren in de IT, 'cloud computing'. Volgens hem is het eigenlijk gewoon het mainframetijdperk in een nieuw jasje, met alle nadelen van dien. 'The expression originates in an early Internet convention: customer-centric drawings that showed detail of Internet connectivity only at the end points. That is, you're likely to care how your computer (or phone) connects to the Internet. You're likely to care about the server that's providing a function to you. And the gear that lies between? The redundant components and fail-over mechanisms and keen in-the-background software that make the Internet resilient ?' Voor eindgebruikers maakt dat allemaal weinig uit. Voor netwerkspecialisten is de onderlinge apparatuur bij elkaar ‘de cloud’. Veel netwerkdiagrammen laten verbindingen naar een kale cloud zien. Voorbeelden van 'cloud computing' Denk aan Google Apps (zoals de kalender, tekstverwerker en spreadsheets), Office Web Apps (Microsoft’s online versie van Office) en BitTorrent p2p-diensten.

Continue reading

Share This:

Amsterdamse IT is chaos, tenminste….

24 november 2010

De reacties van raadsleden op de IT-chaos in Amsterdam zijn vernietigend. De Dienst ICT zegt echter dat er niets aan de hand is. De teneur van de reacties is dat er gerede twijfel is of de Dienst ICT van de hoofdstad wel ter zake kundig is en of de politiek wel vat heeft op wat er gebeurt. De 94 miljoen euro die Amsterdam meent te moeten pompen in de reorganisatie van de IT is volgens gemeenteraadsleden slecht onderbouwd. Tot die kritische groep behoort Carlien Roodink, in het verleden werkzaam als registeraccountant en IT manager bij de Rabobank en Kadaster, nu raadslid van D66 en directeur van Service Innovation & ICT, een innovatieprogramma van EZ. ‘Die 100 miljoen is een eigen leven gaan leiden, stelt ze. ‘Het is opgenomen in het programma-akkoord voor het nieuwe college als groot gebaar, omdat er absoluut iets gedaan moest worden aan de IT-problemen. Wethouder Wiebes heeft het hele IT-plan vervolgens als nieuwkomer in het college op zijn bordje gekregen om het uit te voeren’.

Continue reading

Share This:

BVH: politie verbergt kritieke informatie

15 november 2010

De politieorganisatie heeft een vernietigend rapport over de centrale database BVH in een bureaulade gelegd. De verantwoordelijke korpsbeheerders hebben het rapport nooit te zien gekregen. Dat zei Henri Lenferink, korpsbeheerder van het korps Hollands Midden en burgemeester van Leiden, afgelopen zaterdag in EenVandaag, De hoofdcommissarissen moeten volgens Lenferink van het rapport hebben geweten. Ondanks het negatieve rapport ging het project gewoon door. De gekozen software en IT-architectuur was volgens het rapport van erg lage kwaliteit en slecht te onderhouden. Het zou leiden tot toename van de administratieve rompslomp. Een woordvoerder van de Raad van Hoofdcommissarissen heeft gezegd dat de hoofdcommissarissen van het rapport op de hoogte waren. Opstelten bekijkt samen met de korpsbeheerders of BVH moet worden vervangen. Diverse politici, onder wie VVD-politica Jeanine Hennis-Plasschaert, hebben de minister opgeroepen om het systeem niet te gebruiken. De Basisvoorziening Handhaving (BVH) is sinds eind 2009 bij alle 26 politiekorpsen in gebruik voor het melden van incidenten en het maken van processen-verbaal en persoonsdossiers.

Continue reading

Share This:

IT-mismanagement bij publieke overheid

4 oktober 2010

De Nederlandse publieke sector slaagt er maar niet in om IT-projecten tot een succes te maken. Ruim 80 procent van de grotere projecten kent budgetoverschrijdingen. Deze overschrijding is in 60 tot 70 procent 20 procent of meer. Daarnaast wordt in bijna alle gevallen de deadline overschreden en worden de vooraf bepaalde doelstellingen niet behaald. Dit blijkt uit het door MarketCap International gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Public Sector: IT Project Evaluations’. MarketCap evalueerde circa 200 grotere IT-projecten over de periode 2005-2010. De onderzochte projecten hadden of hebben een minimale vooraf gebudgetteerde waarde van 5 miljoen euro. Gemiddeld wordt een totale budgetoverschrijding van 39 procent (zorgsector) tot 67 procent (centrale overheid) gemeten, aldus MarketCap. Voor de centrale overheid betekent dit een absolute overschrijding met bijna 900 miljoen euro. Dat is een onvoorzien budgettekort voor de centrale overheid van circa 185 miljoen euro alleen al voor 2010. Voor de gehele publieke sector komt de gemiddelde budgetoverschrijding op bijna 1 miljard euro per jaar. De vraag is natuurlijk of deze overschrijdingen voorkomen hadden kunnen worden en in welke mate ze overbodig zijn geweest.

Continue reading

Share This:

Gevangenisinformatiesysteem stopgezet

14 september 2010

Het Ministerie van Justitie heeft de bouw van een nieuw informatiesysteem voor het gevangeniswezen stopgezet. Het mislukte project heeft 12 miljoen euro gekost. Het softwaresysteem zou onder andere moeten bijhouden welke gedetineerde waar wordt vastgehouden, voor welk delict en hoe lang hij of zij nog moet zitten. De Nederlandse gevangenissen hebben nu uiteraard ook zo’n systeem, maar dat stamt uit 1993, is dus sterk verouderd en niet altijd betrouwbaar. Al in 2007 meldden het Centraal Bureau voor de Statistiek en het WODC (het onderzoekscentrum van het Ministerie van Justitie) dat het huidige systeem Tulp (Ten Uitvoer Legging Persoonsgebonden straffen) ’niet meer aan de eisen van deze tijd’ voldoet. Het nieuwe informatiesysteem Cajis (Capaciteiten en Justitiabelen Informatiesysteem) had het oude systeem in december van dit jaar moeten vervangen. De bouw van Cajis is nu stopgezet omdat het, zegt een woordvoerder van het Ministerie, te groot en onbestuurbaar dreigde te worden. ‘Bovendien moeten we bezuinigen op de ICT-kosten. Dat speelde ook mee in het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van Cajis’.

Continue reading

Share This: