Master Classes

team_banner
VBDS heeft tien master classes ontwikkeld, waarin vanuit het oogpunt van Digital Archiving & Compliance ingegaan wordt op ontwikkelingen binnen de zich snel ontwikkelende informatiemaatschappij. Deze master classes worden op aanvraag verzorgd voor groepen van maximaal 20 personen, duren (inclusief pauze) 3 uren en zijn interactief. Master Classes bieden altijd de laatste stand van zaken en brengen de deelnemers in relatief korte tijd weer helemaal up-to-date op het thema van de betreffende master class. Ze zijn intensief, ogen-openend, provocatief en opbouwend. Ze zijn gericht op het bijdragen aan de ontwikkeling van een gezamenlijke teamvisie.

Overzicht van de VBDS Master Classes

Master Class 1
De informatiemaatschappij, informatie en veranderende organisaties

Deze master class is een algemene introductie in de ontwikkelingen in de huidige informatiemaatschappij, de informatie-explosie en de effecten hiervan op organisaties en de wijzen waarop organisaties daarmee omgaan. Uiteraard wordt uitgebreid ingegaan op de positie van informatie- en recordmanagement binnen deze ontwikkelingen.

Master Class 2
Verantwoording, governance en wet- en regelgeving

In deze master class gaan we in op wat verantwoording (‘accountability’) is en waarop het is gebaseerd, op hoe organisaties verantwoording organiseren in hun interne structuren met behulp van governance (en information governance) en hoe dit alles is gerelateerd aan de vigerende wet- en regelgeving. Welke rol speelt de archiefwetgeving hierin, waarom is substitutie daarin belangrijk, welke rol spelen allerlei normen en standaarden en hoe kunnen organisaties ‘compliant’ zijn aan dit alles?

Master Class 3
Information Survival: duurzaamheid als noodzaak

We gaan op zoek naar de noodzaak voor informatie om ‘duurzaam’ te zijn, om te overleven. We besteden aandacht aan eDepots, ‘preservation’, duurzaamheidsstrategieën en de menselijke rol en verantwoording bij het in stand houden van informatie. We besteden ook aandacht aan ‘best practices’, waaruit veel kan worden geleerd over hoe organisaties met deze problematiek omgaan.

Master Class 4
Toegankelijkheid van informatie: belemmeringen, dimensies en uitdagingen

Hoe maken we informatie toegankelijk? Is volledige toegankelijkheid wel mogelijk? En wat is de rol die ‘context’ daarbij speelt? We bezien of de huidige methodieken om toegankelijkheid te waarborgen (vooral op basis van metadata) werkbaar is in digitale omgevingen en op grond van welke randvoorwaarden. Welke rol speelt technologie hierbij? We gaan met andere woorden in op de belemmeringen, dimensies en uitdagingen van toegankelijkheid. Uiteraard voortdurend met een ‘link’ naar de (eigen) praktijk.

Master Class 5
Archieven, ‘information overload’ en de ‘digital archivist’

De informatie-explosie leidt tot een enorme aanslag op de opslag- en archiveringscapaciteiten van een organisatie. Hoe gaan organisaties om met die enorme toevloed aan informatie? Hoe lossen ze hun archiveringsproblematiek op? Hoe gaan informatieprofessionals en archivarissen om met dit probleem? Welke competenties hebben ze nodig om als ‘digital archivist’ te kunnen functioneren? Wat betekent dat eigenlijk voor het beroep ‘archivaris’?

Master Class 6
Big Data, Data Analyse en Informatiemanagement. Een wereld in transitie

De databestanden worden groter. De mogelijkheden om deze data te analyseren worden groter door de ontwikkeling van zelflerende software, die uiteindelijk allerlei algoritmen kan ontwikkelen en verfijnen. Maar wat bieden deze algoritmen? Wat is datamining eigenlijk en wat betekent het voor een veranderend informatiemanagement? Welke rol speelt cloud computing in deze datarijke wereld? En, last but not least, wat betekenen archieven in de Big Data wereld?

Master Class 7
De informatiewaardeketen, organisatieverandering en de ‘smart society’

De informatiewaardeketen bepaalt de wijze waarop mensen en organisaties omgaan met informatie. Al deze processen, van het ontstaan tot aan het definitieve behoud of de onherstelbare vernietiging van informatie, hebben effect op de manier waarop organisaties functioneren en hoe ‘slim’ ze kunnen worden en handelen. We bespreken alle processen van deze keten en beschrijven hun effecten op veranderende organisaties. We gaan vervolgens in op hoe deze keten ‘smart cities’ en ‘smart societies’ beïnvloedt en mogelijk maakt.

Master Class 8
De vier dimensies van informatie

Informatie heeft vier dimensies: kwaliteit, context, relevantie en voortbestaan. Deze dimensies zijn essentieel voor begrijpen, leven en werken met informatie. De impact van deze dimensies op het werk van mensen, het functioneren van organisaties en onze maatschappij is enorm. Wat zijn die dimensies eigenlijk? Wat brengt dat allemaal met zich mee? Hoe kunnen ze praktisch worden georganiseerd? Voor welke uitdagingen, beslissingen of barrières plaatsen deze dimensies ons? We proberen een raamwerk te ontwikkelen waarmee we handvatten kunnen genereren voor de dagelijkse praktijk.

Master Class 9
De informatiemaatschappij van 2023

Hoe ziet de informatiemaatschappij eruit in 2023? Welke huidige ontwikkelingen zullen hun stempel gaan drukken op de wereld over tien jaren? Wat betekent dat voor informatiemanagement op weg naar 2023? Wat betekent dat voor de beleidsontwikkeling bij organisaties? Hoe kan op een pragmatische manier worden ingespeeld op deze ontwikkelingen?

Master Class 10
‘Archiving should be just like an Apple™’

Hoe kunnen we een visie formuleren op archivering waarbij (met gebruikmaking van de technologische ontwikkelingen van vandaag de dag) archivering ‘sexy’ wordt? Wat hebben we als organisaties nodig om archivering neer te kunnen zetten als iets cruciaals, iets noodzakelijks, en vooral iets leuks? Hoe kunnen we archivering intuïtief, gemakkelijk en mens-vriendelijk maken? Een visie op een beroep en de ontwikkeling van een instrumentarium.

Het overzicht is hier te downloaden.

VBDS Master Classes kunnen als een cursuspakket worden afgenomen, waarbij een keuze kan worden gemaakt welke master classes zullen worden verzorgd.

De prijs van een VBDS master class bedraagt € 2.500,– (excl. BTW).

Opdrachtgevers
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, DGOBR/SSO-ECM/Team Informatie- en Archiefdiensten (I&A) (2015, 2019)

Stadsarchief Amsterdam (2015)

Regionaal Archief Rivierenland (2016)

Rijksdienst voor het Wegverkeer (2017)

Provincie Flevoland (2018)

Share This: