Category Archives: IT Implementatie

Wat is BLOCKCHAIN? Een begrijpelijke film over blockchain technologie.

Ik heb al meerdere malen iets gezegd en geschreven over de blockchain. De bijgaande video van het Centre for International Governance Innovation legt het concept op een begrijpelijke en realistische wijze uit. Let wel: er blijven wel enkele problemen bestaan, zoals opname van informatieobjecten (documenten, video- en audiofiles, e.d.), archiefwettelijke vernietiging en het realiseren van de AVG / GDPR. Maar de video maakt op simpele wijze duidelijk wat de betekenis van de blockchain kan zijn en maakt vooral helder dat het een voortzetting is van een eeuwenoud gebruik van registers, op een nieuwe (nog niet helemaal uitgekristalliseerde) manier. Het is een makkelijk filmpje om naar te verwijzen, zodat op een simpele wijze kan worden uitgelegd wat de technologie inhoudt, zonder in jargon te hoeven vervallen.

Share This:

Schommel en ICT

Een niet onbekende karikatuur van ICT-Projecten.

Desalniettemin: het lijkt wel heel erg op wat ICT in overheidsland is: een woud van veelbelovende mislukkingen. Wat de klant vraagt en krijgt zijn twee verschillende dingen, maar een ding is zeker: de prijs is hoog!

Share This:

Amateurs

Begin maart verscheen het rapport van de enquêtecommissie van de Amsterdamse gemeenteraad naar de financiële wantoestanden in de stad. De gemeentefinanciën schieten structureel tekort, het college van Burgemeester en Wethouders deed niets en de gemeenteraad controleerde niet. Basistaken werden niet goed uitgevoerd. Het gemeentebestuur nam besluiten op basis van onjuiste informatie, greep niet in en volgde adviezen en aanbevelingen uit eerdere rapporten niet op. De gemeenteraad volgde liever hypes en vond financiën niet ‘sexy’. De gemeentesecretaris en de ambtelijke top faalden. Wethouders van Financiën wisten niet dat ze moesten besturen. De gemeentesecretaris wist ook niet welke rol te vervullen binnen het gemeentelijke apparaat.

Het onderwerp van de raadsenquête heeft (al wordt dat niet gezegd) een nauwe relatie met de ICT chaos, die Amsterdam óók kenmerkt. De rapporten daarover zijn veelzeggend. Niet op elkaar aansluitende en ‘lekke’ ICT systemen, geen informatievisie, informatiebeleid of informatiestrategie. Mislukte ICT projecten. Uit de hand lopende kosten. Geen ambtelijke discipline bij de invoer en verwerking van gegevens.

Het is niet vreemd dat het financieel mis gaat. Financieel administreren is grotendeels ‘gewoon’ informatiemanagement. Dat blijkt bij privacygevoelige informatie in de gemeente ook niet goed te gaan. Begin dit jaar kreeg Amsterdam nog een veeg uit de pan van de inspectie SZW: de gemeente doet (net als bijna alle andere gemeenten!) te weinig aan de beveiliging van Suwinet, het systeem waarmee overheidsorganen gegevens over burgers en bedrijven uitwisselen. Ambtenaren blijken regelmatig te snuffelen in die gegevens. Amsterdam blijkt slechts te voldoen aan twee van de zeven gestelde normen. Zo ontbreekt een beveiligingsbeleid, worden bevindingen over de beveiliging niet doorgegeven aan het management en hebben veel meer ambtenaren dan nodig toegang tot het systeem. Pijnlijk, omdat de eigen, interne accountantsdienst had geconstateerd dat alles op orde was. Maar ja, die voert ook de interne en externe controle op de financiën uit, en dat is geen succes.

De gemeente Amsterdam heeft een ingewikkelde informatie-infrastructuur. Zo’n omgeving vereist belangstelling voor informatiemanagement. Het gebrek daaraan is stuitend, en niet alleen in de gemeente Amsterdam.

Een onderzoeker van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis raakte een harde schijf kwijt met medische gegevens van 781 patiënten. Die schijf lag (tegen alle richtlijnen) achter in een auto toen hij gestolen werd. Het is een uiting van eenzelfde probleem: een falend bewustzijn van informatiemanagement.

En dat is het gevolg van informatie-incompetente bestuurders, politici en ambtenaren. Ze maken het besturen van informatie-intensieve organisaties tot een farce. Of, om Job Cohen uit 2009 te citeren: het zijn ‘allemaal amateurs’. Zeker als het gaat om informatiemanagement.

Maar de Amsterdamse wethouder van financiën heeft het liever over de voorjaarsnota.

Tja…

Voor de eerste keer gepubliceerd in: IP. Vakblad voor Informatieprofessionals, 2016, nr. 3, p. 29.

Share This:

Into the Cloud

James Glanz van The New York Times en Ken Brill, oprichter van het Uptime Institute en een specialist in Datacenters en Cloud Computing bezoeken een datacenter en laten zien wat er nodig is om die continue in bedrijf te houden. Een zeer instructieve video van de New York Times, die hier te zien is.

De video is zeer aan te bevelen. Het maakt duidelijk wat er allemaal nodig is voor het in stand houden van bijvoorbeeld het World Wide Web. Cloud is een mooi woord, maar uiteindelijk is er natuurlijk een robuuste fysieke infrastructuur nodig, die een enorme aanslag doet op de jaarlijkse energieproductie!

Voor een overzicht van de uitdagingen waarvoor Digital Archiving gesteld wordt, zie een overzicht van artikelen, boeken en video’s bij Group47.

Share This:

Informatiegedreven?

In januari voerde de Technische Universiteit Twente een onderzoek uit naar de wijze waarop de Amsterdamse burgers het liefst zouden communiceren met hun gemeente. Uit dat onderzoek bleek dat (ook de Internet-vaardige) burgers gebruik wensen te maken van kanalen waar persoonlijk contact domineert. De balie wordt het meest genoemd als communicatiekanaal (36%), gevolgd door de website (28%) en de telefoon (26%). Mobiele communicatiekanalen worden vrijwel niet gebruikt. De onderzoekers constateren dat er geen enkele aanleiding is om aan te nemen dat burgers de komende jaren massaal op het digitale communicatiekanaal zullen overstappen.

De overheid wil graag digitale dienstverlening: het verbetert de relatie met de burgers en de efficiëntie voor beide partij­en verbetert aanzienlijk. Tenminste: dat denkt ‘men’. Digitale Overheid 2017 is geba­seerd op deze verwachting. Het Amsterdamse onderzoek is dan ook geen goed nieuws voor de ambiti­euze bedenksels van de instigator van dit mega-project, onze minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk.

Burgers willen graag maatwerk en kleinschaligheid. Dit moet samen gaan met werken in grotere samenwerkingsverban­den, waar overheden steeds meer in participeren. Dit verwacht andere wijzen van werken, ver doorgevoerde digitalisering binnen de organisaties zelf en optimale toegankelijkheid van informatie. 80% van de gemeenten heeft de digitale informatie­huishouding niet op orde. Dos­siers zijn niet vindbaar, beschikbaar en toegankelijk. En dat terwijl gemeenten zichzelf beschouwen als informatiegedreven organisaties!

De digitaliseringsmachine hapert al jaren. Parlementaire rapporten over falende ICT en mislukte ICT projecten (zoals dat van Elias) maken duidelijk dat de overheid haar regierol op ICT niet waarmaakt. Lokale overheden krij­gen nieuwe taken, maar ook een Haagse ICT-erfenis. De kans is groot dat gemeenten hun ICT nog minder dan nu kunnen overzien, aansturen en betalen, met als gevolg bezuinigingen, belastingverhogingen en (nog) meer fouten. Informatie wordt nog onbetrouw­baarder, waardoor het afleggen van verantwoor­ding zo goed als onmogelijk wordt. En dat terwijl (volgens de Nationale Ombudsman in 2013) slechts elf procent van de bevolking vertrouwen heeft in de manier waarop de overheid nu met informatie omgaat!

De Nationale Ombudsman heeft ook gewaarschuwd dat de digitale vaardigheden van vele burgers onvoldoende zijn om een primair digitaal communicatiekanaal te hanteren. Volgens de OECD Skills Outlook 2013 beschikt een aanzienlijke minderheid van de Nederlandse burgers over onvoldoende digitale geletterdheid om de weg te vinden in de vaak moeilijk toegankelijke overheidssites, die vaak weinig begrijpelijk en onvoldoende contextueel van opzet zijn. Tussen twaalf en vijftien procent van de Nederlandse bevolking heeft een lager lees- en schrijfvermogen dan de basisscholen als eindniveau zien. ‘Jip-en-Janneke-taal’ klinkt als term denigrerend, maar is voor een groep Nederlandse burgers een noodzaak om enig begrip te verwerven van wat de overheid wil.

Informatiegedreven overheid?

Misschien is een burgergedreven overheid beter, waarbij communicatie belangrijk is en niet het kanaal…

Voor de eerste keer gepubliceerd in IP. Vakblad voor Informatieprofessionals, 2015, nr. 6, p. 27

Share This:

The smartest machine in the world…

Watson is een computer systeem, dat als kunstmatige intelligentie zeer efficient is in het beantwoorden van vragen in natuurlijke taal. De computer is gebouwd door IBM door een onderzoeksgroep onder leiding van David Ferrucci. Watson werd genoemd naar de eerste CEO van IBM, Thomas J. Watson. Watson werd ‘beroemd’ door het winnen van Jeopardy! tegen vroegere winnaars Brad Rutters en Ken Jennings. Watson heeft toegang tot 200 miljoen webpagina’s met gestructureerde en ongestructureerde informatie, die ongeveer vier terabytes aan opslag in beslag nemen. De totale Wikipedia was in die opslag inbegrepen. Tijdens de show was de computer niet verbonden met het Internet. In februari 2013 werd door IBM de eerste commerciële toepassing van het Watson softwaresysteem aangekondigd. Watson wordt ingezet als hulp bij het nemen van beslissingen voor longkankerbehandelingen in de Memorial Sloan-Kettering Cancer Facility. Volgens IBM volgt 90% van de verpleegkundigen die Watson gebruiken de adviezen van de computer op. Deze film gaat in op Watson, zijn ontwikkeling en de de ontwikkeling ervan tot de slimste machine ter wereld.

Share This:

Digitaal Dement

In het nummer van 28 februari 2014 verscheen een opiniestuk van John van de Pas (Saxion Hogescholen) en mijzelf over het rapport Duurzaam duurt het langst. Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de kerndepartementen van de Erfgoedinspectie. We breken wat kritische noten over dit rapport, waarvan de conclusies relatief geruststellend zijn geformuleerd. Die formulering verhult echter niet dat de bevindingen nogal verontrustend zijn. Wij stellen dat de Erfgoedinspectie niet inziet ‘dat de patient het stadium van beginnende symptomen al voorbij is. Onze overheid wordt niet dement – zij is het al’. Ondanks het feit dat de ‘mislukking’ van een aantal facetten van de overheidsdigitalisering reden genoeg is voor zorg, geldt dat ook voor het aantal reacties op dit stuk: geen!

Citatie:

J. van de Pas, G.J. van Bussel, ‘Digitaal Dement’, Binnenlands Bestuur, 28 februari 2014, p. 41. PDF

Share This:

Zo lek als een mandje, of ‘A gift for the hackers’

KRO Reporter zond in december 2013 een documentaire uit over de risico’s van de printers, scanners en NAS-apparatuur die benaderbaar zijn zijn vanaf het internet door anderen, omdat ze (default instelling) niet beveiligd zijn met een wachtwoord: een cadeautje voor hackers. Dit cadeautje kan hackers een schat aan persoonlijke en vertrouwelijke informatie opleveren van grote bedrijven, maar ook van particulieren. Elektronische patiënteninformatie, paspoorten en financiële gegevens waren onbeveiligd. KRO Reporter deed onderzoek. De documentaire werd in januari 2013 met een Engelse voice-over door Journeyman.tv internationaal verspreid. Hoewel het specifieke probleem ondertussen is opgelost zijn dit soort problematische beveiligingslekken aan de orde van de dag. Een opmerking past er wel bij: het is niet zo simpel als wordt verteld. In die zin is de reportage enigszins misleidend. Maar het wijst op een duidelijk probleem: er is te weinig beveiliging ingebouwd in het ontwerp van de systemen zelf…

Share This:

Brave New World: Technology

Uitstekende documentaire (met Stephen Hawking) die onderzoekt hoe wetenschap en technologie ‘the next leap forward’ voorbereiden. In deze documentaire over technologie wordt onderzocht hoe de hedendaagse technologie onze toekomst vorm geeft door de manier te veranderen waarin we leven, de manier waarop we communiceren en de manier waarop we de wereld om ons heen bezien. Zeer de moeite waard!

Deze video is niet meer beschikbaar.

Share This:

Connecting: trends in user interfaces and interaction design

Deze 18 minuten durende documentaire is een ontdekkingstocht naar de toekomst van ‘Interaction Design and User Experience from some of the industry’s thought leaders. As the role of software is catapulting forward, Interaction Design is seen to be not only increasing in importance dramatically, but also expected to play a leading role in shaping the coming ‘Internet of things’. Ultimately, when the digital and physical worlds become one, humans along with technology are potentially on the path to becoming a ‘super organism’ capable of influencing and enabling a broad spectrum of new behaviors in the world’. Hmmmm, ik weet niet zeker of ik het daar helemaal mee eens ben, maar het is op zich een interessant filmpje.
 

Share This:

The costs of storage hardware

Deze infographic brengt de kosten van opslagapparatuur in kaart vanaf 1956. Het gaat uiteraard om de opslaghardware; de kosten van dataopslag zijn uiteraard vele malen hoger, rekening houdend met de organisatie van informatiemanagement er omheen. Maar dit brengt fraai de kosten van de opslagmiddelen in beeld, inclusief de kosten van inflatie. 

The cost of data storage

Share This:

In an office, far, far away….

Het kantoor van de toekomst komt er aan. Waar zijn we wat dat betreft over enkele jaren? Deze infographic geeft een indicatie van ‘the office’, Star Wars Way….

Future Office
Source: TopManagementDegrees.com

Share This:

The lifespan of storage media

Media zijn niet eeuwigdurend, dat blijkt uit de onderstaande infographic in ieder geval. Theoretisch en rakrisch is dat natuurlijk ook al jaren bekend. De donkergroene balk impliceert de jaren dat het medium in ‘regular use’ is; de lichtgroene balk de tijd dat het medium slechts met extreme zorg kan worden gebruikt.

Overigens: de tijd waarin het medium kan worden gebruikt zegt niets over de mogelijkheden om de informatie die daarop is weggeschreven kan worden gebruikt. Daarvoor zijn hele nadere randvoorwaarden van belang: software, besturingssystemen, hardware compatibiliteit, bestandsformaten, en zo. En uiteraard ook de ‘additional ways media can fail’, waarmee de infographic wordt afgesloten. Een belangrijk aspect voor het langdurige behoud zijn de klimatologische omstandigheden waarin de media worden beheerd. Hoe langer media worden bewaard, hoe extremer de klimaatomstandigheden in de behoudruimten afgestemd moeten worden op de media. Die effecten van het klimaat zijn in deze infographic ideaal. In werkleijkheid is dat bijna nooit zo.

De infographic is van Code 42 Software, Inc en is gemaakt in 2012.

 

storage-media-lifespan

Share This:

ICT-architect naar een nieuw jasje

SteenbergenDe rol van de ict-architect binnen organisaties gaat de komende jaren volledig op de schop. Dat stelt Marlies van Steenbergen van Sogeti in haar boek ‘DYA: Van inzicht naar impact: de architectuur voorbij. ‘Van een blok in beton gegoten voorschriften voor ict-projecten, gaan we naar een handvol principes die de kern weergeven van wat nodig is voor de organisatie.’

Het boek werd gepresenteerd op de twaalfde DYA-dag op 26 april 2013 in Houten, waar IT-dienstverlener Sogetizo’n tweehonderd architecten bijeen heeft gebracht. Het boek geeft organisaties inzicht in de nieuwe rol van enterprise architectuur in een wereld waarin verandering de enige constante is.

Voorheen draaide IT architectuur om methoden, processen en voorschriften voor de inrichting van een IT-project. Van Steenbergen pleit in haar boek voor architectuur als stuurinstrument voor het behalen van beoogd bedrijfsresultaat. Daarvoor moet architectuur worden beperkt tot een handvol principes die de kern weergeven van wat nodig is voor de organisatie. Om de slag naar resultaat te maken, moet architectuur zorgen voor verbinding tussen mensen en doelen.

Continue reading

Share This:

IT: vergeet de humor niet…..

Zonder IT afdeling is het leven vele malen saaier…..

Share This:

Rijk heeft nog steeds geen greep op IT

0085-AR-Kst-Aanpak-van-ICT-door-het-rijk_gr

De overheid heeft nog een lange weg te gaan voordat het grip heeft op grote, kostbare en  risicovolle IT-projecten voor de diverse overheidsinstanties. Dit is één van de conclusies in het rapport ‘Aanpak van ICT door het Rijk 2012 – Lessons learned’ van de Algemene Rekenkamer. Dat bevat de neerslag van onderzoek om de doelmatigheid van IT-projecten bij de overheid te verbeteren.

‘De doelmatigheid van ICT-projecten blijkt een terugkerende bron van zorg. ICT-projecten leveren niet altijd de gewenste resultaten op, duren langer dan gepland en kosten meer dan begroot’, schetst de Rekenkamer. Eind 2011 waren er ‘in totaal 49 grote en risicovolle ICT-projecten in uitvoering bij het Rijk. De totale meerjarig geraamde kosten van deze ICT-projecten bedragen ruim 2,4 miljard euro’, haalt het rapport de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk over 2011 aan.

‘In ons onderzoek hebben we de vormgeving en toepassing onderzocht van verschillende instrumenten voor de governance van ICT(-projecten), waarin het Rijk de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd’, schrijft de Rekenkamer. Daarbij trekt het de vergelijking tussen de stand van zaken tijdens de eerdere onderzoeken hiernaar in 2007 en 2008, en de situatie van afgelopen jaar (2012).

Continue reading

Share This:

Rijk wil fors bezuinigen op licenties

ZuurmondDe Rijksoverheid zou fors willen bezuinigen op de kosten door de uitgaven aan software van Oracle, SAP en Microsoft terug te brengen. Het Rijk wil een ambtenaar aanstellen die moet zorgen voor bezuinigingen op software van Microsoft, Oracle en SAP. Het Rijk wil besparen op software door ‘hergebruik, delen van contracten, licenties en applicatieplatformen’. 

De nieuwe ambtenaar die de softwarebezuinigingen coördineert wordt door de directeur informatisering van de overheid, de CIO-Rijk, ”strategisch leveranciersmanager SAP, Microsoft en Oracle’ genoemd. Hij moet in april met zijn werk beginnen.

‘Een besparing van 10 procent levert minimaal een bedrag van 32,7 miljoen op’, staat er in de documenten. Jaarlijks zou aan aanschaf en onderhoud van software door de Rijksoverheid 327 miljoen euro worden uitgegeven. De totale IT-kostenpost was in 2011 naar schatting 885 miljoen euro. Een eerder onderzoek naar licentiecontracten met Oracle zou volgens de documenten een besparing van 34 procent hebben opgeleverd.

Continue reading

Share This:

IT Overheid bedreigt autonomie van burger

CartoonAutomatisering bij de overheid leidt tot aantasting van de autonomie van de burger. De burger kan zich niet verweren tegen negatieve consequenties ervan. Fouten in data brengen burgers in problemen.

Dat stelt het Rathenau Instituut, een onafhankelijk instituut dat het maatschappelijk debat over wetenschap en technologie wil stimuleren. Het is in 1986 ingesteld door het ministerie van OCW en krijgt daarvan ook zijn financiering. Het Rathenau Instituut heeft een inspraaknotitie gemaakt voor de parlementaire onderzoekscommissie die bekijkt wat er mis gaat bij grote IT projecten van de overheid. 

In die korte notitie toont het instituut zijn bezorgdheid over de positie van de burger in de automatiseringsdrift van de overheid. Er is een onvoldoende besef van de risico’s bij het gebruik van IT-systemen in combinatie met ‘tekortschietende mogelijkheden van de burger zich te verweren tegen de negatieve consequenties ervan’, schrijft het Instituut.

Continue reading

Share This:

Business Intelligence ? What ?

Twee films over Business Intelligence, die dat begrip hopelijk wat verduidelijken. Want er bestaat veel onbegrip over wat er nu eigenlijk onder verstaan moet worden. De eerste film brengt in kaart wat het eigenlijk is en geeft een kort overzicht over de geschiedenis ervan. Het tweede filmpje gaat wat nader in op wat de waarde ervan is voor bedrijven en organisaties.

Share This:

Eindelijk iets over mislukte IT projecten !

Op deze site is al vaker aandacht besteed aan het mislukken van IT-projecten. Dat is ook een zeer belangrijk thema, zeker bij de overheid waarbij publiek geld gemoeid is bij het uit de klauwen lopen van IT-projecten door torenhoge ambities en zeer zwak projectmanagement. Maar het is uiteraard niet alleen de overheid waar een zootje gemaakt wordt van IT-projecten. Integendeel. Al met al gaat er ontzettend veel geld verloren aan amateuristische IT-implementaties.

Ieder jaar is er wereldwijd 4300 miljard euro mee gemoeid. Carolien Schönfeld onderzocht dertig mislukte projecten en probeerde te achterhalen wat er mis ging. En dat is geslaagd in Hoe IT-projecten slagen en falen, een boek dat ik vanmiddag kocht en in een ruk uitlas in de trein van Amsterdam (via Rotterdam en Breda) naar het zuiden. Mislukte projecten zijn veel interessanter dan geslaagde: van mislukte projecten kan veel meer geleerd worden. Ik heb het altijd al jammer gevonden dat men zo weinig ruchtbaarheid gaf aan weer een mislukking.

Die 4300 miljard is schrikbarend, maar moet wel gerelativeerd worden: het bevat ook gederfde omzet en verlies aan marktaandeel. Want als Schönfeld iets duidelijk maakt is het wel dat de overheid niet het patent heeft op mislukkingen. Scala, een erotische groothandel, opende in 2004 een distributiecentrum waarvan de IT het liet afweten met een omzetdaling van ongeveer 10 procent als gevolg.

Continue reading

Share This: