Category Archives: Tools

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal werken

Tool 9

Ontwikkeldatum:

februari 2009

Ontwikkeld door:

Jan Beens (Regionaal Archief Nijmegen), Geert-Jan van Bussel (Van Bussel Document Services)

Status:

versie 1.0

Versiedatum:

n.v.t.

Verspreiding:

vrij te gebruiken (met vermelding van copyright)

Copyright:

Regionaal Archief Nijmegen, Van Bussel Document Services V.O.F.

Korte introductie:

Met de vaststelling van NEN 2082 is er een toetsbaar kader voor Record Management Applicaties (RMA’s). Maar een applicatie is al na korte tijd niet meer identiek aan de applicatie die door de leverancier is geleverd. Centrale vraag is dus: hoe toets ik of mijn applicatie compliant blijft? Medio 2008 is na een tamelijk langdurige bevalling NEN 2082 geboren. Voor de weinigen in ons vakgebied die dit niets zegt: NEN 2082 is de Nederlandse norm waarin de eisen staan opgesomd voor de functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur. Met andere woorden: de norm die aangeeft of er met een bepaalde applicatie verantwoord digitaal gearchiveerd kan en, wettelijk gezien, dus ook mag worden. Een stap in de goede richting, maar het enkel en alleen vaststellen van die norm is niet genoeg. Organisaties moeten de norm niet alleen omarmen maar ook hanteren, zowel voor nieuwe als voor bestaande applicaties. Maar is het voldoende om te eisen dat de leverancier een applicatie levert die aan de norm voldoet? Het ligt helaas gecompliceerder. Wij bieden hier een tool die gericht is op de voortdurende controle of een applicatie ook werkelijk aan de gestelde normen blijft voldoen. In het maartnummer van het Nederlands Archievenblad 2009 publiceerde Jan Beens (Regionaal Archief Nijmegen) hierover een artikel. Hier publiceren we (met dank aan het Nederlands Archievenblad) zowel dit artikel als de door ons ontwikkelde tool.

Download artikel van Jan Beens in Nederlands Archievenblad, maart 2009

Download tool

Share This:

20 indicatoren voor de kwaliteit van de Documentaire Informatievoorziening

Tool 8

Ontwikkeldatum:

13 maart 2004

Ontwikkeld door:

Van Bussel Document Services V.O.F.

Status:

Versie 1.4

Versiedatum:

20 november 2007

Verspreiding:

Vrij te gebruiken met vermelding van copyright

Copyright:

Van Bussel Document Services V.O.F.

Korte introductie:

Kwaliteit moet afgemeten worden aan indicatoren, die geza­menlijk een beeld geven van de totale status quo van de docu­men­taire infor­ma­tiehuishouding van een organisatie. Van Bus­sel Document Services heeft een tool ontwikkeld, waarin de 20 belangrijkste indicatoren voor kwaliteit van de documentaire informatiehuishouding zijn opgeno­men. De indicatoren zijn af­komstig uit een veel grotere tool, met na­me gericht op de in­rich­ting van governance- en compliance-structu­ren binnen or­ganisaties.

Download bestand

Share This:

Substitutie: waarborgen voor een wettelijke regeling

Tool 7

Ontwikkeldatum
3 mei 2006

Ontwikkeld door
Van Bussel Document Services

Status
Versie 1.0

Versiedatum
3 mei 2006

Verspreiding
Vrij te gebruiken met vermelding van copyright

Copyright
Van Bussel Document Services V.O.F.

Korte introductie
Artikel 7 van de Archiefwet geeft iedere zorgdrager in principe de mogelijkheid om archiefdocumenten te vervangen door reproducties, waarbij de te vervangen documenten vernietigd kunnen worden. Dit wordt in de wet substitutie genoemd. Voor substitutie is een machtiging nodig van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of van Gedeputeerde Staten, daar waar het gemeenten en waterschappen betreft. Na substitutie nemen de reproducties de plaats in van de oorspronkelijke documenten; ze worden daarmee archiefdocumenten in de zin van de Archiefwet.

Substitutie kan enkel en alleen plaatsvinden als er sprake is van juiste en volledige weergave van de in de te vervangen archiefdocumenten voorkomende gegevens. Substitutie wordt toegepast als op papier geplaatste archiefdocumenten digitaal worden gemaakt of omgekeerd. Als daarnaast blijvend te bewaren archiefdocumenten onvoldoende duurzaamheid hebben om na honderd jaar zonder noemenswaardige achteruitgang raadpleegbaar te zijn dan is de zorgdrager verplicht tot substitutie.

Juist die termijn van ‘honderd jaar’ is een probleem; zonder organisatorische waarborgen is geen enkele gebruikte informatietechnologie in staat om aan die eis te voldoen. De enige uitzondering hier is wellicht microfilm, alhoewel vraagtekens gesteld kunnen worden bij ‘raadpleegbaarheid’. De volledige context van de archiefdocumenten gaat bij microverfilming immers verloren. Sommige papiersoorten zullen de genoemde periode ook kunnen doorstaan, maar dat geldt niet altijd voor de toners van de laserprinters of de inkt van de inktjetprinters die gebruikt worden om dat papier te bedrukken. De digitalisering heeft andere, welbekende duurzaamheidsproblemen.

De duurzaamheidsproblemen van microfilm en papier zijn in ieder geval minder dan die veroorzaakt door de digitalisering. Desondanks vindt substitutie van digitaal naar papier (formeel) niet plaats. Uiteraard worden in de praktijk voortdurend electronisch gegenereerde documenten gemigreerd naar papier (ook de uiteindelijk te bewaren documenten), maar er is nog nooit een machtiging daarvoor aangevraagd. Of er sprake is van juiste en volledige weergave van de opgenomen gegevens valt te betwijfelen. De originele archiefdocumenten worden echter vervangen door papieren exemplaren, die vervolgens als de archiefexemplaren worden beschouwd. Er is dus ontegenzeggelijk sprake van substitutie. In sommige gevallen wordt deze substitutie zelfs gestimuleerd, bijvoorbeeld daar waar de e-mail-strategie gericht is op het afdrukken van de oorspronkelijke mails. Hoewel er voor deze substituties in principe machtigingen nodig zijn, deze evenwel nooit worden aangevraagd, zou actie van de Rijks- en Provinciale archiefinspectie noodzakelijk zijn. Deze blijft echter uit.

Substitutie-aanvragen worden in de praktijk met name aangevraagd voor migraties van (grote) papieren bestanden naar digitale documentenbestanden (bijvoorbeeld bouwvergunningen). Over deze aanvragen wordt over het algemeen negatief beschikt. Hoewel bij het scannen van papieren bestanden en het maken van een image (een afspiegeling) van elk papieren document over het algemeen sprake is van juiste en volledige weergave van de opgenomen gegevens bestaat er te weinig vertrouwen in de electronische beheersomgevingen en te veel vertrouwen in de traditionele technologie van microfilm en papier om deze substituties toe te staan. Er bestaat dus een zekere inconsistentie in het omgaan met substitutie: aan de ene kant gebeurt het continue, zonder machtiging en zonder actie daartegen, aan de andere kant worden machtigingen tot substitutie niet ingewilligd, omdat er geen vertrouwen bestaat in de beheerssituatie na vervanging. Aan de ene kant voortdurende vervanging zonder machtiging, waarbij de authenticiteit van de archiefdocumenten zeer problematisch is; aan de andere kant de authenticiteit van papieren documenten voorop stellen om substitutie naar een digitale vorm tegen te houden.

Zoals eerder opgemerkt is er geen enkele gebruikte informatietechnologie die de absolute garantie kan bieden dat na honderd jaar geen noemenswaardige achteruitgang in raadpleging is te constateren. Dat betekent dat substitutie alleen dan kan plaatsvinden als de nodige maatregelen genomen worden om de raadpleging van de archiefdocumenten te waarborgen. Die maatregelen zijn voor een deel informatietechnologisch van aard, maar voor het belangrijkste deel organisatorisch van karakter. Om substitutie (en eigenlijk iedere operatie waarbij archiefdocumenten worden vervangen door eenzelfde exemplaar op een ander medium) mogelijk te maken zal een ‘gecontroleerde omgeving’ moeten worden ingericht.

Vervanging kan in principe enkel worden toegepast als de kwaliteitskenmerken van de archiefdocumenten worden gewaarborgd. Dit betekent dat authenticiteit, integriteit, controleerbaarheid en historiciteit ingevuld worden op een manier die vorm, structuur en inhoud van de vervangen archiefdocumenten behoudt. Wij hebben een wijze van aanpak ontwikkeld op basis waarvan substitutie kan worden uitgevoerd, met in acht neming van de bestaande wet- en regelgeving. Deze wijze van aanpak dient op ieder te substitueren bestand te worden toegepast.

Download bestand

Share This:

Personeelsgesprekken en personeelsdossiers

Tool 6

Ontwikkeldatum:
12 september 2001

Ontwikkeld door:
Van Bussel Document Services V.O.F.

Status:
Versie 1.3.

Versiedatum:
17 februari 2006

Verspreiding:
Vrij te gebruiken met vermelding van copyright

Copyright:
Van Bussel Document Services V.O.F.

Korte introductie:
Er zijn drie momenten in de aansturing van een medewerker: het maken van afspraken (con-tracting), het volgen en bijsturen van de uitvoering (functioneren) en het beoordelen van re-sultaten (beoordeling). Deze drie momenten kunnen het beste mondeling plaatsvinden en en de uitkomsten daarvan schriftelijk worden vastgelegd. De wijze waarop personeelsgesprekken worden gevoerd is een handige tool om cyclisch personeelsgesprekken te voeren en een deugdelijk personeelsdossier aan te leggen. In deze tool wordt tevens aangegeven wat in een dergelijk personeelsdossier dient te worden opgenomen.

Download tool.

Share This:

Procedure voor een software audit

Tool 5

Ontwikkeldatum:
8 mei 2003

Ontwikkeld door:
Van Bussel Document Services V.O.F.

Status:
Versie 3.7.

Versiedatum:
4 januari 2006

Verspreiding:
Vrij te gebruiken met vermelding van copyright

Copyright:
Van Bussel Document Services V.O.F.

Taal:
Engels

Korte introductie:
Een diepgaande software-audit wordt slechts sporadisch uitgevoerd, zo merken wij in onze praktijk regelmatig. In 2003 hebben wij daartoe een procedure uitgewerkt om deze audits op een gestructureerde manier uit te voeren. Zeker met de steeds grotere nadruk op compliance is het toetsen van applicaties op hun werking een belangrijke operatie geworden. Ook voor document- en records managementapplicaties is (gezien hun bedrijfskritische betekenis) een periodieke audit noodzakelijk.

Download tool.

Share This:

De Zaagtand Methodiek

24 december 2005

Ontwikkeldatum:
2002

Ontwikkeld door:
Van Bussel Document Services

Status:
Versie 2.1

Versiedatum:
24 december 2005

Verspreiding:
Vrij te gebruiken met vermelding van copyright

Copyright:
Van Bussel Document Services V.O.F.

Korte introductie:
De zaagtand-methodiek is gericht op de verbetering van de productiviteit door op een eenvoudige wijze de effectiviteit van prestaties te kunnen wegen. De methode is vooral gericht op staf- en ondersteunende afdelingen, dus komt voor document management-afdelingen in aanmerking.

Download tool

Share This:

Test- en pilot-procedure voor de selectie van software

23 december 2005

Ontwikkeldatum:
16 mei 2003

Ontwikkeld door:
Van Bussel Document Services

Status:
Versie 4.2.

Versiedatum:
27 november 2004

Verspreiding:
Vrij te gebruiken met vermelding van copyright

Copyright:
Van Bussel Document Services V.O.F.

Korte introductie:
In onze praktijk merken wij zeer regelmatig dat testen van software slechts in zeer geringe mate worden uitgevoerd. Vaak wordt een test gecombineerd met een pilot. Wij beschouwen een test en een pilot als elkaar opvolgende stadia in het keuzetraject van een applicatie. We hebben een procedure ontwikkeld op basis waarvan het selectieproces van een applicatie effectiever en met grotere kans op succes kan doorlopen worden.

Download tool.

Share This:

Honderd functionele eisen voor document (record) managementsystemen.

23 december 2005

Ontwikkeldatum:
26 juli 2005

Ontwikkeld door:
Van Bussel Document Services V.O.F.

Status:
Versie 1.1.

Versiedatum:
23 december 2005

Verspreiding:
Vrij te gebruiken met vermelding van copyright.

Copyright:
Van Bussel Document Services V.O.F.

Bron:
Softwarespecificaties voor Record Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004 (maart 2004).

Model:
Van Bussel Document Services V.O.F. heeft een model ontwikkeld waarin wordt aangegeven waaraan, rekening houdend met het voorgaande, document (record) managementsystemen moeten voldoen om een ‘gecontroleerde omgeving’ te kunnen realiseren voor de archiefdocumenten zoals die in deze systemen worden opgenomen. Dit model laat de gebruikte applicatie voor document (record) management voldoen aan de eisen die door wet- en regelgeving worden gesteld aan documentverwerking en –beheer. De applicatie maakt het vervolgens de organisatie mogelijk om compliance te realiseren. Dit model biedt zowel een richtlijn voor de inrichting van een gecontroleerd document (record) managementsysteem als een kader voor de toetsing daarvan.

Model-onderdelen:
1. Classificatie
2. Toegangscontrole, beveiliging en audit trail
3. Selectie- en bewaartermijnen, overbrengen, exporteren en vernietigen
4. Opnemen van archiefdocumenten
5. Identificatie
6. Zoeken, ter beschikking stellen en weergeven (presenteren)
7. Eisen voor het beheer van registratiegegevens
8. Overige functionaliteiten
9. Niet-functionele eisen.

Korte introductie:
Mede door de voortdringende digitalisering is records management zeer complex geworden. Aangevuld met strengere eisen vanuit wet- en regelgeving (Archiefwet, Archiefbesluit 1995; Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten) worden de eisen die aan records management worden gesteld hoger. Standaarden en richtlijnen (NEN-ISO 15489-1, Informatie- en Archiefmanagement; Code voor Informatiebeveiliging (NEN-ISO/IEC 17799:2002)) leggen in navolging van wet- en regelgeving expliciet nadruk op ‘information compliance’, de noodzaak voor een organisatie om zich te verantwoorden inzake de uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving. Dit alles vereist een adequate organisatie, een goed gestructureerde en gedocumenteerde informatiehuishouding, een functionerend document management c.q. record management systeem (archiveringssysteem), een gedocumenteerde documentgeneratie en –afhandeling en duidelijke en vastgelegde verantwoordelijkheden die zeer expliciet zijn toegewezen. Deze aldus gerealiseerde omgeving dient voortdurend gecontroleerd te zijn, zodat compliance en rechtmatigheid verzekerd zijn. Records Management richt zich op procesgebonden informatie, dit wil zeggen al die informatie die gegenereerd wordt in bedrijfsprocessen van een organisatie. In principe behelst dit alle informatie die binnen een organisatie wordt gegenereerd. Een zeer belangrijk onderdeel van Records Management is Storage and Retrieval, de technologie die opslag en representatie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Records Management richt zich dus op informatie die betrekking heeft op de functies, taken en processen van een organisatie. Als zodanig is Records Management een bedrijfskritische activiteit. Document management/ Records management applicaties hebben dan ook een bedrijfskritisch karakter: uitvallen ervan kan de bedrijfsvoering ernstig verstoren. Records Management is dan ook een zeer serieus te nemen thema, waarbij het inrichten van een gecontroleerde omgeving betreffende document management essentieel is.

Download tool.

Share This:

Lijst van software functionaliteiten voor een DMS met RMA functionaliteit

22 december 2005

Ontwikkeldatum:
27 mei 2004

Ontwikkeld door:
Van Bussel Document Services

Status:
Versie 4.1.

Versiedatum:
25 januari 2005

Verspreiding:
Vrij te gebruiken met vermelding van copyright

Copyright:
Van Bussel Document Services V.O.F.

Korte introductie:
Voor RMA-systemen zijn uitgebreide overzichten van functionele eisen beschikbaar. Het wordt wat moeilijker als Document Managment Systemen worden bekeken op hun records management-mogelijkheden. De onderstaande tool geeft snel inzicht in de mate waarop de betreffende applicatie voldoet aan een aantal basis-functionaliteiten voor archivering. De tool kan zijn diensten bewijzen tijdens demonstraties in het kader van aanbestedingstrajecten.

Download tool.

Share This: