Tag Archives: Organisatieverandering

En het gaat weer mis: Basisadministratie, organisatie en IT

5 juli 2010

De invoering en ingebruikname van het nieuwe systeem voor Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens loopt niet vlot. Veel gemeenten stuiten op IT-problemen. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het onderzoek brengt de stand van zaken in kaart van de invoering van het systeem onder de Nederlandse gemeenten. Vanaf januari 2010 zijn gemeenten wettelijk verplicht de Basisregistratie Personen te gebruiken bij het uitvoeren van publiekrechtelijke taken. Ze moeten dan gebruik maken van actuele persoonsgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA), meldt het ministerie. Bij die verplichte invoering, waarvan de deadline (dus) niet door alle partijen is gehaald, stuiten gemeenten op organisatorische en technische problemen. Van de 240 gemeenten die zich in de eerste vier fasen van de invoering bevinden, noemden 181 respondenten in totaal 296 knelpunten. Op IT/technisch gebied worden in totaal 112 problemen opgesomd door de gemeenten. Daarmee staan technische problemen op een tweede plek, achter organisatorische problemen, die 137 keer genoemd worden.

Continue reading

Share This:

Bedrijven worstelen met governance, compliance en risk management

26 februari 2010

Bedrijven worstelen wereldwijd met de integrale aanpak van governance, risk en compliance. De ondernemingen hikken niet alleen aan tegen de hoge kosten van een betere afstemming van risicomanagement, wet- en regelgeving, verantwoordelijkheden, en de noodzakelijke organisatorische wijzigingen, maar een meerderheid van de bedrijven is er bovendien niet van overtuigd dat meer integratie leidt tot een betere bedrijfsprestatie. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim 500 bestuurders van ondernemingen. Als ondernemingen aandacht besteden aan een betere afstemming, gebeurt dat men name onder druk van de regelgevers. Twee op de drie onderzochte ondernemingen geven aan dat regelgevers een groeiende belangstelling laten zien naar de wijze waarop de bedrijven omgaan met governance, risk en compliance. ‘Iedere onderneming heeft te maken met risico's, verantwoordelijkheden en wet- en regelgeving', zegt Peter Paul Brouwers, partner bij KPMG. ‘Ze hangen niet alleen nauw met elkaar samen, maar bepalen veelal ook het succes van de onderneming. Een betere afstemming en daadwerkelijke integratie in de bedrijfsprocessen leidt dan ook tot een betere bedrijfsvoering. Het beheersen van gedragscodes, wet- en regelgeving en goed risicomanagement blijkt voor veel bedrijven echter steeds lastiger'.

Continue reading

Share This: