Bedrijven worstelen met governance, compliance en risk management

26 februari 2010

Bedrijven worstelen wereldwijd met de integrale aanpak van governance, risk en compliance. De ondernemingen hikken niet alleen aan tegen de hoge kosten van een betere afstemming van risicomanagement, wet- en regelgeving, verantwoordelijkheden, en de noodzakelijke organisatorische wijzigingen, maar een meerderheid van de bedrijven is er bovendien niet van overtuigd dat meer integratie leidt tot een betere bedrijfsprestatie. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim 500 bestuurders van ondernemingen. Als ondernemingen aandacht besteden aan een betere afstemming, gebeurt dat men name onder druk van de regelgevers. Twee op de drie onderzochte ondernemingen geven aan dat regelgevers een groeiende belangstelling laten zien naar de wijze waarop de bedrijven omgaan met governance, risk en compliance. ‘Iedere onderneming heeft te maken met risico's, verantwoordelijkheden en wet- en regelgeving', zegt Peter Paul Brouwers, partner bij KPMG. ‘Ze hangen niet alleen nauw met elkaar samen, maar bepalen veelal ook het succes van de onderneming. Een betere afstemming en daadwerkelijke integratie in de bedrijfsprocessen leidt dan ook tot een betere bedrijfsvoering. Het beheersen van gedragscodes, wet- en regelgeving en goed risicomanagement blijkt voor veel bedrijven echter steeds lastiger'.


'Bij de meeste ondernemingen ontbreekt het ook aan een helder overzicht, omdat taken en verantwoordelijkheden in het algemeen verdeeld zijn. Een bedrijfsbrede aanpak is dan ook noodzakelijk'. Bijna 65 procent van de onderzochte bedrijven geeft aan dat de integratie van gedragscodes, wet- en regelgeving en goed risicomanagement een hoge prioriteit heeft. Bij de meeste bedrijven staat de integratie echter nog in de kinderschoenen. Van de onderzochte bedrijven geeft slechts elf procent aan gedragscodes, wet- en regelgeving en risicomanagement wereldwijd geïntegreerd te hebben. De kosten van de integratie blijken bij veel bedrijven substantieel te zijn en zo'n vijf procent van de jaarlijkse omzet te bedragen. Daarnaast verwacht het merendeel van de organisaties nog een verdere toename. Toch vindt slechts 40 procent van de bedrijven dat een betere samenwerking tussen de governance, risk & compliance afdelingen de totale prestatie van de ondernemingen zal verbeteren. De aandacht voor een betere afstemming blijkt vooral te worden ingegeven door de complexiteit van het zaken doen, de wens om de risico's te beperken en de noodzaak om de prestatie te verbeteren. Niet meer dan één op de drie onderzochte bedrijven ziet een betere afstemming van governance, risk en compliance dan ook als een investering in plaats van een kostenpost. Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat met name de regelgevers en het managementteam de druk op de organisatie opvoeren om de drie functies te integreren. Voor de leiding van de onderneming vormt vooral de noodzaak om de risico's te beperken en de wens om de prestatie van de onderneming te verbeteren de grootste drijfveer. De invloed van non-executive directeuren blijkt veel minder groot. Van de onderzochte beursgenoteerde ondernemingen vindt slechts 25 procent dat de non-executive directeuren een druk legt op de integratie van de drie functies. Peter Paul Brouwers: ‘Dat is op zijn minst opmerkelijk gezien de verantwoordelijkheid die zij hebben als gevolg van Enron en andere schandalen'. Dit bericht kan in perspectief worden geplaatst met het boek Op zoek naar de herinnering. Verantwoordingssystemen, content-intensieve organisaties en performance. Het in dat boek geponeerde systeem is echter in geen van deze organisaties geimplementeerd. De verbinding tussen governance, compliance, risk en content is in deze oranisaties nog niet gelegd. Uitgangspunt is niet zozeer de informatiehuishouding en de waarde van rechtmatigheid, maar veel meer de doelmatigheid op korte termijn.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.