Politie zit opgescheept met problematisch systeem

15 juli 2009

Het nieuwe computerssysteem van de politie werkt niet goed en is niet gebruiksvriendelijk. Dat zegt 90 % van de agenten in een enquete. Aan het onderzoek namen 8000 politiemedewerkers deel. Het gaat om de Basisvoorziening Handhaving (BVH) dat wordt ingevoerd bij de korpsen. De Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland (VtSPN), belast met de invoering van het computerssysteem, zegt de kritiek serieus te nemen. Volgens de resultaten van het onderzoek leidt het systeem tot veel bureaucratie en gaan aangiftes verloren. Ook twijfelen agenten aan de veiligheid van het systeem. VtsPN erkent dat BVH 'kinderziektes' kent. 'Elk nieuw programma heeft dat. De belangrijkste zijn al aangepast of de aanpassing is in voorbereiding', zegt korpschef Stoffel Heijsman, plaatsvervangend portefeuillehouder van BVH. In een maandelijks overleg wordt besloten wat aangepast wordt. Deze aanpassingen worden vervolgens doorgevoerd bij de betreffende korpsen. SP-kamerlid Ronald van Raak vindt dat BVH te snel is ingevoerd. 'Agenten zijn hier weinig bij betrokken'. Volgens de korpschef zit het project nog in de fase van invoering en gewenning. 'Door de landelijke stuurgroep en de projectorganisatie wordt ook kritiek gehoord en deze wordt zeer serieus genomen. Ervaringen worden voortdurend geïnventariseerd en gebruikt bij nieuwe invoeringen', zegt Heijsman.


BVH is het nieuwe registratiesysteem van de politie. Hierin worden meldingen geregistreerd, aangiftes verwerkt en incidenten afgehandeld. Het nieuwe systeem moet het voor de korpsen makkelijker maken om informatie met elkaar te delen. Voorheen waren er drie verschillende registratiesystemen in gebruik bij de Nederlandse politie, BPS, Xpol en Genisis. Daarnaast werken agenten met een Basisvoorziening Opsporing, ter ondersteuning van de opsporing. Slechts 3 procent van de agenten zegt dat de afstemming tussen deze systemen goed is, 53 procent zegt dat dit nadrukkelijk niet het geval is. Ook op het planningssysteem BVCM is veel kritiek. 14 procent van de agenten is hierover tevreden, 27 procent zegt dat agenten te weinig begeleiding krijgen en 53 noemt dit systeem erg bureaucratisch en arbeidsintensief. De invoering van een nieuw landelijk registratiesysteem belemmert de politie in het dagelijks werk. Het invoeren van processen-verbaal van winkeldiefstallen of aanrijdingen duurt veel langer, waardoor agenten minder tijd op straat doorbrengen. Het basissysteem wordt geregeld geteisterd door technische malheur en blijkt nogal eens instabiel. Aangiften verdwijnen spoorloos in het systeem, waarna de informatie door systeembeheerders moet worden teruggetoverd of door de agenten opnieuw moet worden ingevoerd. De politievakbonden hebben over de gang van zaken hun nood geklaagd bij minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken. Alle korpsen stappen dit jaar over op hetzelfde computersysteem. Vijftigduizend agenten zullen dan alle aangiften en mutaties van strafbare feiten op dezelfde manier verwerken. Zo ontstaat één nationale databank voor de politie. Vijf korpsen in de Randstad moeten nog overgaan. Tot nu toe beschikte elk korps over diverse eigen systemen, die onderling niet of nauwelijks met elkaar konden communiceren. Door een landelijke databank te creëren, moet de politie efficiënter gaan werken. Het nieuwe Basis Voorziening Handhaving veroorzaakte bij de eerste korpsen in Limburg en Brabant zoveel IT-problemen dat inmiddels een nieuwe versie is ontwikkeld. Ook dat werkt nog verre van optimaal. Zo moesten korpsen als Gelderland-Midden, dat nog maar drie weken met deze laatste versie werkt, al een uiterst belangrijke update doorvoeren om de stabiliteit te verbeteren.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.