Meer IT ?

30 september 2010

Het conceptakkoord tussen VVD, CDA (en uieindelijk ook door de PVV) zet hevig in op IT. Er komt een brede meldplicht bij datalekken en privacyschendingen. Ook grote risicovolle IT-projecten worden aangepakt. Zo zet het geplande kabinet in op grote IT-projecten en het aanpakken van problemen. Dat moet gebeuren door het aanscherpen van het toezicht. Daarmee hoopt de regering de stroom van problemen van de afgelopen jaren in te dammen, zoals bijvoorbeeld het EPD, OV-chipkaart, en diverse mislukte software introducties. Een opmerkelijke stap is dat stevig wordt ingezet op privacy. Als er persoonsgegevens worden opgeslagen dan moet met regelmaat getoetst worden of de maatregelen effectief zijn. Daarmee lijkt het kabinet te breken met de vorige regering, die vragen naar het effect van maatregelen steevast weigerde te beantwoorden. Als er datalekken zijn dan moeten diensten, ‘waaronder de overheid’, dat melden en een toezichthouder kan vervolgens boetes uitdelen voor het niet melden. Onduidelijk is of de lekken dan ook publiek worden gemaakt. Een dergelijke plicht bestaat momenteel al in de meeste Amerikaanse Staten.

Ook zet het kabinet stevig in op cybercrime en belooft een integrale aanpak te bieden. Dat is een relatief makkelijke belofte, omdat momenteel binnen de overheid al aan een dergelijke aanpak wordt gewerkt. De Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding heeft dat op dit moment in de portefeuille. Toch betekent dit niet dat er beperkingen op internet worden aangebracht. In het regeerakkoord wordt beloofd dat het internet vrij en open blijft. ‘Dat is iets waar wij hard voor hebben geknokt’, vertelt PVV’er Brinkman. ‘Het is een liberale kijk op de overheid en dat zie je online ook terug’. Bij de beperking van immigratie, een van de speerpunten, heeft het geplande kabinet minder op met privacy. Het ‘restrictieve en selectieve’ migratiebeleid krijgt vorm met ‘intensivering van controle, handhaving en uitvoering van bestaande voorschriften, met inbegrip van nieuwe informatiesystemen, uitwisseling van gegevens en technieken voor identiteitsvaststelling’. Er wordt meer geld geïnvesteerd in innovatie. Die subsidies moeten kleine bedrijven stimuleren nieuwe ontwikkelingen te starten. Daar staat tegenover dat de ‘thema gerichte’ subsidies worden gehalveerd tot grofweg 500 miljoen. Dat zijn bijvoorbeeld subsidies op zaken als andere vormen van energie. Verder zal de overheid zelf inventiever moeten worden, want de regering wil op de werkplek flink bezuinigen. Niet alleen moeten er minder ambtenaren komen, er zal ook aan flexibelere werkplekken moeten worden gewerkt, staat in het concept regeerakkoord. Ook burgers moeten van de IT-ambities kunnen genieten. Er zal meer informatie toegankelijk moeten komen, waardoor ‘IT veel beter en vruchtbaarder gebruikt wordt’, stelt Brinkman. ‘Het is simpel. Informatie moet opener. Het is een droomregeerakkoord met droomakkoorden, waarvan ik in ieder geval weet dat de mogelijkheden van IT veel beter en vruchtbaarder gebruikt kunnen worden’. De wens is uiteraard ook vader van de gedachte: om IT werkelijk effectief in te zetten moet eerst fiks worden geïnvesteerd en moeten randvoorwaarden worden geschapen, zoals robuuste architecturen voor ‘digital archiving’. De meeste mislukte IT-projecten zijn namelijk juist op dat terrein ernstig tekort geschoten en wel zodanig dat het mislukken deels aan de onbekendheid met of onwilligheid om ‘digital archiving’ toe te passen zijn toe te schrijven. Een project als EPD zou met bekendheid van de principes van ‘digital archiving’ en de relaties met ‘compliance’-denken heel anders en veel degelijker zijn ingezet. Nu eerst maar eens zien of het allemaal wel werkelijkheid wordt…

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.