Provincie Noord-Brabant in de fout met aanbesteding

16 juni 2009

De provincie Noord-Brabant vraagt in een Europese aanbesteding expliciet om Oracle-producten. Dat is in strijd met het actieplan-Nederland Open in Verbinding (NOiV), en, zo voegen wij er aan toe, ook met de Europese regelgeving aangaande aanbestedingen en aanbestedingsrecht. Daarnaast kunnen leveranciers alleen gebruik maken van Microsoft Office XP-programma's om zich in te schrijven, te weten Word en Excel. Doen ze dat niet, dan maken ze geen kans op de gunning. Dat is flagrant in strijd met het overheidsbeleid om ook de open standaard ODF te gebruiken of een open source-oplossing aan te vragen. Het programmabureau Nederland Open in Verbinding wijst de provincie op deze tekortkoming. De organisatie heeft geen handhavingsbevoegdheid, maar gebruikt de vragenronde die wettelijk deel uitmaakt van elk aanbestedingstraject. ‘U schrijft dat het een vormvereiste is dat alle stukken in Microsoft Word en Microsoft Excelformaat, en meer in het bijzonder gemaakt met Office XP, worden ingediend. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u het gebruik van Microsoftproducten verplicht wilt stellen om überhaupt te kunnen inschrijven.'


Daarnaast vraagt de provincie om ‘zeven specifieke producten afkomstig van een specifieke leverancier, namelijk Oracle',  meldt het NOiV in de brief. ‘Wellicht bent u van mening dat u de gewenste functionaliteit niet goed kunt omschrijven zonder uitdrukkelijk de naam van de Oracle-producten te noemen. Mogen wij hieruit afleiden dat u geen marktonderzoek hebt laten doen naar eventuele alternatieven?' De provincie heeft aan het lijstje Oracle-producten wel de frase ‘of daarmee overeenstemmend' toegevoegd, maar het NOiV neemt met die toevoeging geen genoegen. Het programmabureau verzoekt de provincie om ‘functioneel te specificeren wat uw ICT-behoeften zijn',  omdat ‘wij, en naar wij aannemen ook andere potentiële inschrijvers,  niet de volledige productportfolio kennen (en hoeven te kennen) van deze specifieke leverancier'. In de brief wordt verder de provincie 'op de vingers getikt', omdat een bestuursakkoord dat door de provincie is ondertekend, niet wordt nageleefd. Het is vriendelijk in een vraag gesteld, maar de sneer is duidelijk. 'Wij troffen geen gunningscriteria aan welke in verband staan met bevordering van interoperabiliteit door middel van open standaarden. Dit inkoopprincipe vloeit onder meer voort uit het met uw provincie (in uw statenvoorstel 41/08A) afgesloten

bestuursakkoord 2008-2011 Rijk-provincies. Kunt u aangeven op welke wijze open

standaarden noodzakelijk dan wel wenselijk zijn in uw aanbesteding ?' En ook de volgende toelichting bij de vraag waarom er Microsoft-producten moeten worden gebruikt is helder: 'Wilt u dit veranderen in een vormvereiste waarbij stukken ingediend moeten worden in een bewerkbaar documentformaat en een spreadsheetformaat, waarbij nadrukkelijk conform de afspraken in het NUP en het eerder genoemde bestuursakkoord ook communicatie met de overheid in het ODF formaat altijd moet worden toegestaan aan burgers en bedrijven'. Met andere woorden: zorg ervoor dat je je eigen afspraken nakomt ! Aanbestedingen van overheden geven nogal wat aanleiding tot kritiek: denken we aan de universele rijksdesktop, gemeente Amsterdam, Amersfoort en ga zo nog even door. Dat je als organisatie specifieke producten wilt hebben begrijp ik; de regelgeving maakt het alleen niet mogelijk om daar op zo'n manier om te vragen. Een van de reacties op het platform van Computable draait er ook geen doekjes om: 'Benieuwd welke jurist en sr. inkopers hierbij zijn betrokken. Een beetje ingevoerde professional had dit niet laten gebeuren. Indien inhouse geen of onvoldoende kennis/tijd voorhanden is heeft het zeker zin om die kennis en tijd extern in te huren. Bovendien: deze mensen zijn doorgaans verzekerd voor beroepsfouten en hebben er om diverse pr redenen belang bij om dit soort (beginners)fouten te voorkomen'. Tja, daar kunnen ze het bij de provincie mee doen….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.