Tag Archives: WOB

Hervorming WOB ?

Een informatiecommissaris moet ervoor gaan zorgen dat de Nederlandse overheid transparanter wordt. De functionaris moet gaan beslissen over toegang tot documenten en adviezen geven. Dat staat in een initiatief wetsvoorstel van het GroenLinks-kamerlid Mariko Peters om de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te hervormen.

Zij wil een voor Nederland nieuw orgaan introduceren: de informatiecommissaris. Deze kan zelfstandig beslissen nadat een informatieverzoek is afgewezen. ‘Daarmee krijgen burgers daadwerkelijk tanden bij hun recht op informatie’, zegt de politica. Uiteraard valt dat nog maar af te wachten. Overigens schermde de politica in mei 2010 ook al met een dergelijk wetsvoorstel en met de instelling van een informatiecommissaris.

Internationaal is de informatiecommissaris al ingevoerd. Maandag spraken de informatiecommissarissen van zowel het Verenigd Koninkrijk als Ierland in de Tweede Kamer om uitleg te geven.

Op dit moment moeten burgers in Nederland na een afwijzing van een Wob-verzoek procederen bij het overheidsorgaan en daarna naar de rechter stappen. Peters wil dat mensen meteen bij de informatiecommissaris terecht kunnen, die onafhankelijk is en besluiten mag nemen. Hierdoor worden procedures versneld.

Continue reading

Share This:

Big Brother wants to watch you

11 november 2010

Justitie werkt aan ‘Verkeerstoren’, een geheim project om direct zelf te grazen in de persoonsgegevens van bankklanten en data van telecommunicatieverkeer. Zonder tussenkomst van banken of providers. Uit slordig gecensureerde documenten die zijn vrijgegeven met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) blijkt dat Justitie direct toegang wil tot persoonsgegevens van Nederlandse bankklanten. Het plan is onderdeel van het project ‘Verkeerstoren’, een breed plan om allerhande databanken direct bevraagbaar te maken voor opsporingsdiensten. Naast bankgegevens wil de overheid ook direct in de gigantische database van telecommunicatiedata (verkeersgegevens) kunnen pluizen. Tot nog toe moet Justitie per geval een verzoek indienen aan banken of providers voor gegevens van klanten. Maar dat is omslachtig, dus moet er directe toegang tot deze immense databanken komen, zodat opsporingsdiensten zelf onbelemmerd hierin kunnen spitten. Het grote voorbeeld hierbij is het CIOT, de database van ip-adressen, telefoonnummers en NAW-gegevens van telecomklanten, die nu al direct bevraagbaar is door zogenaamde ‘behoeftestellers’: politie, Justitie en geheime diensten.

Continue reading

Share This:

Een digitale paradox ? Een onderzoek naar de samenloop van de WOB en de Databankenwet

24 januari 2007
Door de evolutie van digitale technologie neemt het denkbaar bereik van, en de mogelijke toegang tot informatie toe. De komst van het internet en het World Wide Web hebben gezorgd voor optimale informatieproductie, -opslag en –distributie, waarmee burgers in principe maximaal toegang krijgen tot digitale informatie. De overheid bevordert op allerlei manieren digitale ontsluiting en openbaarmaking van overheidsinformatie. Openbaarheid is geen doel op zichzelf maar is onder meer van belang bij het verkrijgen van steun van burgers voor het overheidshandelen. Juist in de huidige tijd is openbaarheid daarom van cruciaal belang. Alom wordt geconstateerd dat de distantie tussen burgers en overheid is vergroot. Overheidshandelen zonder maatschappelijk draagvlak dupeert de democratische verhoudingen. Het is mede daarom dat het belang en de waarde van actieve openbaarheid en maximale transparantie van de overheid volop in de belangstelling staan. Volgens sommigen is actieve openbaarheid zelfs een kerntaak van de overheid. Openbaarheid van overheidsinformatie heeft daarnaast ook historische, culturele en educatieve waarde. De openbaarheid van overheidsinformatie wordt wellicht tenietgedaan middels intellectueel eigendomsrecht. Onder een paradox wordt verstaan ‘een schijnbare tegenstrijdigheid, stelling of uitspraak die schijnbaar ongerijmd is, maar bij nader onderzoek waar blijkt te zijn.’ Er wordt in dit kader wel gesproken van een digitale paradox: door digitalisering is het mogelijke bereik van de overheid naar burgers enorm toegenomen; anderzijds wordt de openbaarheid van informatie mogelijk gefrustreerd door intellectuele eigendomsrechten van belanghebbenden. In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de samenhang tussen de Databankenwet en de Wet openbaarheid van bestuur (voortaan: WOB). De vraag is: belemmert de Databankenwet wellicht actieve, online openbaarheid, conform de WOB, van informatie opgenomen in databanken?

Emiel Mettes

Continue reading

Share This: