Tag Archives: Kennismanagement

What is Knowledge in the Age of Big Data?

A TEDx Square Mile-Talk, door Timandra Harkness

Een zeer relevante vraag: wat is kennis eigenlijk nog als we alles hebben gedataficeerd ? Bestaat het nog ? Of is het een misvatting te denken dat data, informatie en kennis hetzelfde zijn en met een druk op de knop uit Big Data kan worden gepresenteerd ?

Het is een misvatting. En volgens Timandra Harkness is het een gevaarlijke misvatting, zoals blijkt uit de introductie bij de film:

“In the internet age, all human knowledge is only three clicks away – can that be true ? Is knowledge no more than information, or data ? What does it mean to know something, or somebody ? Can a machine know you better than you know yourself ?”

“The reduction of human knowledge, expertise, experience and understanding to stores of data is a fundamental and dangerous mistake”.

“Meaning, reasoning and understanding are not commodities but verbs. To fully benefit from the proliferation of information in the Big Data age, we must restore the human mind to the act of knowing”.

Timandra Harkness presenteert de BBC Radio 4 serie, FutureProofing, en documentaires zoals “Data, Data Everywhere”, “Personality Politics & The Singularity”. Ze is Visiting Fellow (Knowledge Exchange) in Big Data, Information Rights and Public Engagement bij het Centre for Information Rights van de Universiteit van Winchester. In 2016 publiceerde zij het boek Big Data: does size matter?

Share This:

Infographic: A history of learning (and mobile technology)

Een infographic waarin de ontwikkeling van educatieve technologie gedurende de geschiedenis uit de doeken wordt gedaan. Met grote sprongen gauw thuis, maar dat is uiteraard een karaktertrek van een infographic. Deze visualisatie is er vooral op gericht te laten zien hoe technologie (en vooral mobiele technologie) een rol speelt in de mogelijkheden van mensen om informatie te verwerken en te leren. Een interessante weergave, waar nog heel veel meer over te zeggen is!
 
a-history-of-learning-a-history-of-mobile-technology_5272657169188_w1500

Share This:

Open Access dringt niet echt door

Onderzoeksresultaten van het hoger onderwijs kennen geen groei in de openbare toegankelijkheid via het internet. Dit blijkt uit het onderzoek Monitor Nederlandse Onderzoek Repositories 2011 dat SURF heeft laten uitvoeren. Hoewel de Berlin Declaration on Open Access ondertekend is door alle universiteiten, de HBO-raad, en ook de KNAW en NWO, heeft zich dat nergens vertaald in concrete doelstellingen. Het aandeel Open Access-publicaties komt voor weinig universiteiten boven de 20% uit. In de HBO Kennisbank, waar kennisproducten van hogescholen worden ontsloten, blijft het aantal open toegankelijke publicaties en afstudeeropdrachten achter bij het aantal lectoraten en afgestudeerden. Het onderzoek vergelijkt de situatie van 2007 met 2011 voor de universitaire repositories. Voor de hogescholen is dit onderzoek voor het eerst gedaan.

Het rapport doet aanbevelingen aan het hoger onderwijs en onderzoek om de toegankelijkheid van Nederlands onderzoek te vergroten: formuleer gezamenlijk beleid en maak het makkelijk voor auteurs om publicaties te deponeren. Ook moeten collectieve werkafspraken over de nationale infrastructuur worden gehandhaafd en geactualiseerd. Het rapport biedt een handvat om met de betrokken partijen te bepalen hoe deze aanbevelingen opgepakt worden en door wie.

Continue reading

Share This:

Studenten leren niet veel in hoger onderwijs ?

Begin dit jaar schokte het boek  Academically Adrift: Limited Learning on College Campuses de Amerikaanse publieke opinie. De centrale stelling in het boek is dat een groot deel van de nieuwe studenten van de Amerikaanse universiteiten niet zo verschrikkelijk veel leert gedurende hun studietijd. De auteurs presenteerden een onderzoek onder 2300 studenten van 24 universiteiten over vier jaar tijd. Het onderzoek richtte zich op de verbeteringen die de studenten bereikten in kritisch nadenken en het verslag doen daarvan in schriftelijke papers, gerelateerd aan de hoeveelheid studie die ze verrichten en de schrijfvaardigheden die ze hadden en verder ontwikkelden.

Richard Arum, co-auteur van het boek, professor in Sociologie aan de New York University stelt dat ‘the fact that more than a third of students showed no improvement in critical thinking skills after four years at a university was cause for concern. … Our country today is part of a global economic system, where we no longer have the luxury to put large numbers of kids through college and university and not demand of them that they are developing these higher order skills that are necessary not just for them, but for our society as a whole’. Een andere uitspraak is er een die ook voor het Nederlandse Hoger Onderwijs wel eens is gebruikt: ‘There’s a huge incentive set up in the system [for] asking students very little, grading them easily, entertaining them, and your course evaluations will be high’.

Continue reading

Share This:

Wetenschapper aan de gang met ‘Skynet’

3 januari 2011

Een internationale groep wetenschappers werkt aan een computer die alle activiteiten op aarde weet te duiden en op basis daarvan beslissingen neemt. Dit zelfdenkende netwerk, bekend als Skynet in de Terminator-serie, is niet ver weg. Deze computer kan alles. Of het nu gaat om de weersvoorspelling, de ontwikkeling van de AEX, een nieuw gat in de weg op de A4 of de verspreiding van een ziekte als de Mexicaanse griep, the Living Earth Simulator (LES) weet precies wat er gaat gebeuren. Het project, dat qua omvang en opzet is te vergelijken met de Large Hadron Collider (LHC) uit Zwitserland, gaat elk detail van wat er op onze aarde gebeurt bijhouden en kan daardoor voorspellingen maken over toekomstige gebeurtenissen. ‘Many problems we have today – including social and economic instabilities, wars, disease spreading – are related to human behaviour, but there is apparently a serious lack of understanding regarding how society and the economy work’, zegt Dirk Helbing van het FuturICT project van het Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Hij is voorzitter van het project dat de LES mogelijk moet maken. De parallellen met een project als LHC van CERN zijn groot. Dankzij de deeltjesversneller is meer bekend geworden over het ontstaan van het begin van heelal dan over onze eigen planeet, zegt Helbing. Wat volgens de hoogleraar nog nodig is, is een ‘kennisversneller’, die verschillende kennisbronnen met elkaar in verband brengt. ‘Revealing the hidden laws and processes underlying societies constitutes the most pressing scientific grand challenge of our century’, aldus Helbing.

Continue reading

Share This:

Kennismanagement in virtuele organisaties

28 januari 2009

Deze scriptie onderzoekt hoe kennismanagement als een verbindende factor kan fungeren tussen de leden van een virtuele organisatie. De virtuele organisatie (VO) is een nieuwe organisatievorm die mogelijk is dankzij alsmaar avancerende ontwikkelingen in informatie- en communicatietechnologie. Ze wordt in het leven geroepen als een tijdelijk samenwerkingsverband tussen differente actoren (partners en leden) met uiteenlopende specialismen. De heterogeniteit kan een belemmering zijn voor strategische en operationele engagement tussen leden, mede omdat het tijd kost om vertrouwensrelaties op te bouwen doordat communicatie via virtuele middelen geschiedt. Vereist is daarom een bindmiddel dat een adequaat antwoord biedt op de complexiteiten van een VO. Kennismanagement bevat de potentie om VO-partners te engageren, wanneer het een juiste combinatie is van objectivistische (technocentrische) elementen en subjectivistische (sociocentrische) elementen. Haydar Azhari studeerde in 2008 af met deze bachelorscriptie Documentaire Informatiewetenschap. De scriptie werd zeer hoog gewaardeerd als een zeer fundamentele bijdrage aan de implementatietheorie van kennismanagement binnen virtuele organisaties. Haydar studeerd op dit moment Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit.

Continue reading

Share This:

Succesfactoren voor kennismanagement

28 januari 2009

Niek Marsman studeerde in juli 2008 af aan de UvA (Documentaire Informatiewetenschap) met een scriptie over kennismanagement. Wij publiceren zijn scriptie nu hier, gezien de fundamentele betekenis van het thema voor de ontwikkeling van organisaties. Kennismanagement kent verschillende stromingen. Zo is er het onderscheid tussen impliciete kennis en expliciete kennis. Impliciete kennis bevindt zich in de hoofden van mensen terwijl expliciete kennis is vastgelegd op een kennisdrager (papier, digitaal, etc.) Daarnaast is er de flow en stock-benadering. Deze borduurt voort op het verschil tussen impliciete en expliciete kennis. De stock-benadering gaat ervan uit dat je impliciete kennis kunt expliciteren en opslaan op gegevensdragers. De flow-benadering gaat ervan uit dat kennis niet buiten mensen kan bestaan en is gericht op het bevorderen van de communicatie tussen mensen. Twee andere stromingen die nauw met elkaar samenhangen zijn organizational memory en de lerende organisatie. De eerste gaat ervan uit dat organisaties kennis die is opgedaan in het verleden moeten vasthouden en ontsluiten, de tweede gaat een stapje verder en benoemt vijf disciplines die ingezet moeten worden om de organisatie te veranderen in een lerende organisatie. Om het referentiekader te completeren worden kort enkele goeroes op het gebied van kennismanagement genoemd: Alvin Toffler, Peter Senge, Ikujiro Nonaka en Hirotaka Takeuchi en Mathieu Weggeman. Kritische succesfactoren zijn aangewezen factoren die van kritiek (doorslaggevend) belang zijn voor het slagen van de uitvoering van een verandering. Op het gebied van kennismanagement is geprobeerd deze succesfactoren te benoemen en onder te verdelen. De vier hoofdfactoren zijn organisatie, infrastructuur, cultuur en mensen. Onder de succesfactor organisatie vallen de volgende componenten: missie, visie en doelen, strategie, kennisbeleid, managementstijl, processen en structuur. Onder infrastructuur vallen de componenten techniek, informatievoorziening en werkomgeving. Onder cultuur vallen communicatie, samenwerking en teamleren. Als laatste vallen onder de succesfactor mensen de componenten attitude, persoonlijk meesterschap, mentale modellen en motivatie. Uit de succesfactoren en de onderliggende componenten kunnen slaag- en faalfactoren van kennismanagement worden afgeleid. Deze factoren kunnen ervoor zorgen dat een kennismanagement-initiatief een succes wordt maar ook een mislukking. Daarbij moet men in acht nemen dat alle factoren met elkaar samenhangen en elkaar kunnen beïnvloeden. Om een koppeling te maken naar de praktijk is een onderzoek gehouden naar kennismanagement bij een adviesbureau.

Continue reading

Share This:

Kennismanagement

Kennismanagement
‘Kennismanagement’ is in korte tijd een van de sleutelwoorden in het zaken- en manage-mentcircuit geworden. In de (populaire) literatuur uit die circuits lezen we niet anders meer, dan dat ‘kennis’ tot een cruciale factor in de organisaties van vandaag de dag is geworden. Er wordt voortdurend over ‘corporate knowledge’ en het managen daarvan gesproken. Maar wat wordt nu onder ‘kennis’ verstaan ? Dat blijft in de meeste publicaties zeer onduidelijk. Bibliotheek en archief, datawarehouses en databases, menselijke ‘kennis’. Een van de om-schrijvingen die ik onlangs onder ogen kreeg omschrijft ‘kennis’ simpelweg als ‘informatie die een meerwaarde heeft voor de organisatie’.
Continue reading

Share This: