Toch geen inning licentiekosten door overheid ?

6 augustus 2009

Het Ministerie van Economische Zaken ontkent dat 'de overheid een nieuwe bron van inkomsten aanboort door bedrijven licentiekosten te laten betalen voor lastenverlichtende software'. Op de website van 'Slim geregeld, goed verbonden' wordt niet meer gerept over de rol van de overheid bij het ontwikkelen van software. Dit in tegenstelling tot eerdere uitspraken, waarover wij hier berichtten. De website meldt dat het niet het ministerie is dat applicaties ontwikkelt; de reactie meldt niet dat de 'betrokken overheden' dat wel aan het doen zijn. Woordvoerder Inge Weel zei eerder: 'Voor Eugo [aanvragen milieuvergunningen] zal te zijner tijd opnieuw bekeken worden hoe het exploitatiemodel eruit gaat zien. Dat gebeurt door de betrokken overheden en bedrijven samen. En met overheden doel ik daarbij niet op het ministerie van Economische Zaken, maar steeds de overheden die binnen een specifieke branche om de tafel zitten met bedrijven'. Ook de projectleider van Eugo meldde op 24 juli: 'Dit is een publiek-private samenwerking, dus dat wordt gezamenlijk door het bedrijfsleven en de overheid bepaald. De licentieinkomsten zullen terugvloeien naar die partijen, zodat ze hun investering kunnen terugverdienen'.


Nu schrijft de woordvoerder van 'Slim geregeld, goed verbonden' op de website dat enkel de 'ketenpartners' beslissen over de ontwikkelkosten en terugverdienmodellen van software. 'De ketenpartners bepalen zelf, mede op basis van een kosten-batenanalyse, of en wie een definitieve ICT-oplossing (applicatie) bouwt, betaalt en beheert. Alle betrokken partijen zijn van meet af aan van deze werkwijze op de hoogte en onderschrijven deze. Het ministerie van Economische Zaken, dat verantwoordelijk is voor SGGV, ontwikkelt dus geen software-applicaties en ontvangt op geen enkele wijze en in geen enkele vorm financiële baten van eventuele exploitatie van de ICT-applicaties die de ketenpartners bouwen'. De woordvoerder liet echter tegenover Computable op 27 juli nog weten dat 'Voor elke casus apart wordt gekeken hoe de terugverdienmodellen eruit gaan zien. Dat staat nog niet vast, maar wordt per casus besloten. Zij kunnen bijvoorbeeld besluiten voor dit doel een publiek-private stichting op te richten, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het beheer van de software, inclusief de eventuele inning van licentiekosten'. GroenLinks Tweede Kamerlid Kees Vendrik stelde hierover kamervragen afgelopen dinsdag. 'Als de overheid zelf software gaat ontwikkelen, dan moet de broncode daarvan ook openbaar worden', zo stelt Vendrik op zijn weblog. Ook de VVD stelde kamervragen, met als opmerking: 'het is paradoxaal en niet uit te leggen aan ondernemers dat de overheid geld gaat vragen voor het gebruik van software die juist wordt ontwikkeld om de administratieve lasten van ondernemers te verminderen'. Als de overheid enerzijds verplicht is om open source te gebruiken (iets wat toch niet echt van herte wordt uitgevoerd), dan ligt het voor de hand dat als de overheid zelf ontwikkelt, dat ook op basis van open source gebeurt. De belanstingbetaler betaalt al genoeg voor het in stand houden van het 'dienstenpakket' van de overheid. Deze monopolist hoef dan ook niet nog eens aan het ontwikkelen van software geld te verdienen. Overigens: ieder zijn vak. Het is wellicht verstandiger als niet de overheid, maar gespecialiseerde ontwikkelbedrijven die software-ontwikkeling voor hun rekening nemen. De kans dat die verzekerd zijn tegen fouten is wellicht ook wat groter…

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.