Frankrijk en Denemarken rekenen zich rijk met ODF

7 oktober 2006

Een franse afgevaardigde, Bernard Carayon, heeft een rapport voor de Franse premier Dominique de Villepin voorbereid waarin hij aanbeveelt om in Frankrijk het gebruik van open standaarden, met name ODF, verplicht te stellen voor overheidsdocumenten. Hij wil 'd'introduire, par voie réglementaire, l'usage obligatoire de ce format par l'administration française pour la création et la diffusion de tout document administratif'. Tegelijkertijd dringt hij er op aan om 'proposer à nos partenaires européens de favoriser systématiquement les standards ouverts et, comme premier exemple, d'imposer le format international ISO 'ODF' pour la création et la diffusion de tout document officiel échangé dans le cadre européen'. In Denemarken heeft de Danish Open Source Business Association in augustus een rapport gepubliceerd waarin de relatieve kosten van een migratie naar OpenOffice afgezet worden tegen een upgrade naar nieuwe versies van Microsoft Office, in het kader van het gebruik van op XML gebaseerde bestandsformaten en het onderzoek door de Deense regering naar het gebruik van op ODF-gebaseerde software.

Carayon merkt op dat 'l'adoption, en mai 2006, par l'ISO [de ce standard ouvert] en garantit la pérennité, autorise son utilisation sans risque par les acteurs économiques et publics et favorise le développement de logiciels concurrents reprenant ce format'. Ter aanvulling hierop concludeert hij dat vrije en open source software het Franse bedrijfsleven grote economische voordelen kan opleveren. Vooral het feit dat ODF een formele open standaard is, is voor de Deense regering voldoende reden om te onderzoeken of het bestandsformaat (en de applicaties die het ondersteunen) voor de Deense overheid aantrekkelijk is. In dat kader is het rapport, waarin door RAMBOLL Management de financiële consequenties in kaart worden gebracht voor de centrale regering bij een overgang van de nu gebruikte proprietary bestandsformaten van Microsoft naar nieuwe, open formaten. In de kostenberekeningen zijn zowel Office Open XML (ontwikkeld door Microsoft en opgenomen in een standaardisatieproces) als ODF betrokken. Het rapport beperkt zich tot kostenberekeningen; de eventuele financiële voordelen van een migratie naar een open bestandsformaat zijn niet meegenomen. De kostenberekeningen in de rapportage zijn gebaseerd op drie mogelijke scenario's:

1. implementatie van Office Open XML met gebruikmaking van de gebruikte software van Microsoft of bij een geleidelijke upgrade naar MS Office 2007, waar het formaat standaard is.

2. implementatie van ODF door een volledige overgang naar OpenOffice.org 2.0.

3. implementatie van ODF in de MS Office-applicaties.

Bij de kostenberekeningen is uitgegaan van de startkosten en de operationele kosten voor een periode van vijf jaar. Uiteraard is geen rekening gehouden met kortingen die door Microsoft op de licentiekosten kunnen worden verstrekt. Dat kan echter grote gevolgen hebben voor de uiteindelijke kosten. Wordt Office Open XML geïntegreerd in de bestaande software dan zijn de kosten ongeveer 105 miljoen Deense Kronen; vindt er een upgrade plaats naar Office 2007 dan bedragen de kosten 380 miljoen Kronen. Volledige implementatie van OpenOffice en ODF gaat ongeveer 255 miljoen Kronen kosten, terwijl het gebruik maken van een ODF-interface in MS Office rond de 390 miljoen Kronen gaat kosten. Deze eerste degelijke berekening van de migratie van MS Office naar Open Office legt de specifieke kosten helder bloot. Afgezien nog van de eventuele voordelen die maatschappelijk gezien de overgang met zich meebrengt is het verschil in kosten aanzienlijk. Er is dus wel iets te zeggen voor een volledige overgang naar OpenOffice. Dit zeer gedegen rapport, dat ook in Nederland kan worden gebruikt om de kosten van een overgang te berekenen, kan hier worden gedownload. Financiële redenen om een overgang af te wijzen zijn er dus in principe niet; het verschil in kosten kan alleen lager worden als Microsoft zijn prijzen verlaagd. Maar zelfs dan blijft OpenOffice de kostenvriendelijkste oplossing.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.