Invoering digitaal pati

27 juni 2005

De doelstelling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport om op 1 januari 2006 een landelijk elektronisch medicatiedossier
(EMD) te hebben, wordt niet gehaald. Dit concluderen Ernst & Young
en Doxis Informatiemanagers op basis van een onderzoek onder 821
huisartsen, medisch specialisten en apothekers naar de status en
voortgang van de invoering. De onderzoekers stellen dat de meeste
huisartsen, specialisten en apothekers achterlopen op het
invoeringsschema. “Vooralsnog zal een beperkt aantal zorgverleners
gebruik gaan maken van de infrastructuur die het mogelijk maakt
patintendossiers digitaal te beheren. Het overgrote deel van de
zorgverleners is echter niet bij een regionaal zorgnetwerk betrokken en
zal dus ook niet op korte termijn op de regionale ICT-infrastructuur en
daarmee op de landelijke infrastructuur kunnen aansluiten. Het is voor
een zorgverlener technisch complex en financieel onaantrekkelijk om
zelfstandig aan te sluiten op de landelijke infrastructuur”, aldus Nico
Huizing van Ernst & Young.Ook blijkt uit het onderzoek dat van de respondenten die deelnemen aan
een regionaal zorgnetwerk het merendeel niet weet wat in hun regio de
stand van zaken is op het gebied van de invoering van het elektronisch
medicatiedossier. Daarnaast is niet duidelijk welke informatie moet
worden opgenomen of wie toegang krijgt tot het dossier. Onduidelijkheid
is er ook over de mate waarin de patint betrokken moet worden. Dit
verschilt per respondentengroep maar een kleine meerderheid ziet
helemaal geen rol voor de patint. “Het is belangrijk om met de
koepelorganisaties een document op te stellen waarin verschillende
aspecten duidelijk worden gedefinieerd. Hierbij moet worden gedacht aan
welke zorgverleners welke toegang krijgen, welke gegevens minimaal
dienen te worden opgenomen en welke taak, rol en verantwoordelijkheid
de patint heeft”, zegt Nico Huizing. De onderzoekers stellen verder
dat er een inventarisatie moet worden gemaakt van de zorgverleners,
buiten de huisartsen, specialisten en apothekers, die ook op het EMD
moeten worden aangesloten. Verder adviseren zij dat vanuit het
ministerie van VWS en het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ)
een apart traject moet worden opgestart met als expliciete doelstelling
de aansluiting van alle zorgverleners in een regionaal zorgnetwerk.
Kortweg: in principe is tot nu toe enkel en alleen aandacht besteed aan
de technische infrastructuur en niet aan de organisatie van de
dossiers. Een beginnersfout, maar ja…. dat komt meer voor bij
initiatieven die met archivering te maken hebben !

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.