DigiD naar DigiD-X

24 september 2010

DigiD is een publieke authenticatievoorziening, waarmee burgers zich online kunnen authenticeren ten overstaan van dienstverleners van de Nederlandse e-overheid. DigiD is anno 2010 een belangrijke bouwsteen van de e-overheid. Medio 2009 is een aanvang gemaakt met het specificeren van een nieuw DigiD op basis van een moderne en modulaire architectuur, waardoor het beter te beheren is en beter is toegerust op de huidige en toekomstige taken, waaronder integratie met andere voorzieningen van de e-overheid, zoals bijvoorbeeld GMV (Gemeenschappelijke MachtigingsVoorziening) en MijnOverheid.nl. De doelstellingen van het nieuwe DigiD, voorlopig DigiD-X genaamd, zijn als volgt vastgesteld:

  • Efficiënt beheer en doorontwikkeling door het gebruik van een modulaire systeemarchitectuur en een moderne software-architectuur;

  • Moderne GUI (Graphical User Interface) voor eindgebruikers die voldoet aan de webrichtlijnen, vernieuwde en vereenvoudigde gebruikersinteracties en een moderne GUI voor beheerders;

  • Moderne koppelvlakken die voldoen aan het OSB (OverheidsServiceBus) afsprakenstelsel en die gebruik maken van internationale standaarden, zoals bijvoorbeeld SAML-2;

  • Goede integratie met nieuwe e-overheidsvoorzieningen.


Daarnaast worden een aantal kleinere wijzigingen doorgevoerd die tot nu toe niet eerder gerealiseerd zijn in de huidige versie van DigiD. Ten behoeve van de realisatie van DigiD-X werken BZK/DRI (programma Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid), ICTU en Logius samen in projectverband. BZK/DRI vervult in deze samenwerking de rol van (ambtelijk) opdrachtgever en ICTU en Logius zijn achtereenvolgens verantwoordelijk voor de totstandkoming en het toekomstig beheer van DigiD-X. De daadwerkelijke realisatie van DigiD-X en de migratie van het huidige DigiD naar het nieuwe DigiD geschiedt door Siemens en Digidentity, die zijn geselecteerd op basis van een gezamenlijke niet-openbare Europese Aanbestedingsprocedure. ICTU en Logius plegen momenteel nader onderzoek naar de mogelijke opties die kunnen leiden tot de totstandkoming van het nieuwe DigiD.Het ministerie van Binnenlandse Zaken benoemde eerder al ICTU als verantwoordelijke voor de realisatie van DigiD-X. Logius zal het beheer van de vernieuwde authenticatievoorziening op zich nemen. DigiD is het digitale authenticatiesysteem van de overheid waarmee burgers op een betrouwbare manier hun zaken met de overheid kunnen regelen, bijvoorbeeld bij het invullen van het belastingformulier en het krijgen van studiefinanciering en kinderbijslag. DigiD is ingevoerd in 2005 en het aantal gebruikers is sindsdien gegroeid naar ruim acht miljoen. De afgelopen jaren is een groeiend aantal overheidsorganisaties gebruik gaan maken van DigiD. Doorontwikkeling van DigiD, op basis van open source, is noodzakelijk voor de integratie met andere voorzieningen van de e-overheid. Eerder werd de opdrachtwaarde voor de realisatie van DigiD-X al geschat op vier miljoen euro over vier jaar. In deze schatting zijn de kosten voor ontwikkeling, doorontwikkeling en beheer meegenomen. De kosten voor hosting zitten er nog niet in.

 

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.