Tag Archives: IT kosten

Onderzoek Open ICT BZK: goedkoper, maar ondeugdelijk

8 maart 2011

BZK heeft toch een eigen verkenning gedaan naar kostenbesparingen door open IT. Aanvankelijk wilde het ministerie dit geheim houden. Het eigen onderzoek wordt nu geopenbaard, maar de minister trekt er direct de handen van af. ‘Het is een ondeugdelijk onderzoek’, schrijft minister Donner aan de Tweede Kamer. Hij brengt de notitie waarin het onderzoek is vervat naar buiten, onder druk van Tweede Kamer-lid Rik Janssen van de SP. De SP had vorige maand al van bronnen binnen de overheid gehoord dat er een onderzoek door BZK is gedaan naar de mogelijke kostenbesparingen van open source en open standaarden voor het IT-gebruik van de overheid. Zo’n onderzoek stond vorig jaar nog op stapel, maar is begin dit jaar door minister Donner ontkend. Het zou niet slechts gaan om natte-vingerwerk. SP-Kamerlid Janssen zei bij zijn eis tot openbaarmaking: ‘Het gaat hier niet om een A4-tje van een vlijtige ambtenaar. Het is een uitgebreide notitie die echt wel iets om het lijf heeft. De Algemene Rekenkamer heeft deze notitie wél gekregen van het ministerie. De Kamer moet over alle informatie kunnen beschikken en de minister moet dit gewoon opsturen als hem dit gevraagd wordt en niets achterhouden’.

Continue reading

Share This:

IT-bezuinigingen makkelijk ?

18 november 2010

Veel IT-afdelingen zuchten al enige jaren onder een beperkt budget. Met een stringenter beheer van hun software zouden ze hun zorgen aanmerkelijk kunnen verlichten, constateert HP na onderzoek. Ook Gartner hamert daar overigens al enige tijd op. Uit onderzoek heeft HP geconstateerd dat bedrijven gemiddeld 6 procent van hun IT-bestedingen weggooien aan software die niet wordt gebruikt. Voor heel Europa zou het om een schadepost van bijna 19 miljard euro gaan. Overigens zijn de CIO’s zich wel van het probleem bewust, constateert HP. 74 procent van de hoogste IT-bazen denkt dat de neiging van applicaties om zich door de organisatie te verspreiden een probleem is; en een procent meer denkt dat er onnodig geld wordt uitgegeven. De resultaten van HP’s onderzoek zijn in lijn met waarschuwingen die Gartner al enige tijd uit. Volgens het analistenbureau ligt dat niet alleen aan slecht beheer van de benodigde licenties, maar ook aan het ontbreken van beleid om verouderde applicaties in de mottenballen te doen.

Continue reading

Share This:

Verborgen kosten van de ‘cloud’.

4 november 2010

IT-beslissers houden bij de keuze voor ‘cloud computing’ te weinig rekening met bijkomende kosten zoals de inhuur van juristen, auditors voor extra controle van de systemen en de afvloeiing van personeel. Het gaat dan om medewerkers waarvan de functie vervalt doordat hun werk wordt uitbesteedt. Mike Chung van adviesbureau KPMG waarschuwt tijdens Infosec in de Jaarbeurs in Utrecht voor verborgen kosten. Het gaat onder andere om de kosten voor de inhuur van juristen. Zij controleren bijvoorbeeld of leveringsmodellen via internet en dataopslag buiten de landsgrenzen niet in strijd zijn met wet- en regelgeving. Volgens technisch-directeur van Terremark Europe Kurt Glazemakers worden die kosten gecompenseerd doordat de bestedingen aan hardware, software en beheer dalen. ‘Die voordelen moet je natuurlijk wel afwegen tegen de extra kosten, als die er al zouden zijn’, nuanceert hij. Eén van de vragen tijdens het gesprek over cloud computing en systeembeheer was of de keuze voor ‘cloud computing’ goedkoper is dan de keuze om software, opslag en beheer binnenshuis te houden.

Continue reading

Share This:

IT-mismanagement bij publieke overheid

4 oktober 2010

De Nederlandse publieke sector slaagt er maar niet in om IT-projecten tot een succes te maken. Ruim 80 procent van de grotere projecten kent budgetoverschrijdingen. Deze overschrijding is in 60 tot 70 procent 20 procent of meer. Daarnaast wordt in bijna alle gevallen de deadline overschreden en worden de vooraf bepaalde doelstellingen niet behaald. Dit blijkt uit het door MarketCap International gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Public Sector: IT Project Evaluations’. MarketCap evalueerde circa 200 grotere IT-projecten over de periode 2005-2010. De onderzochte projecten hadden of hebben een minimale vooraf gebudgetteerde waarde van 5 miljoen euro. Gemiddeld wordt een totale budgetoverschrijding van 39 procent (zorgsector) tot 67 procent (centrale overheid) gemeten, aldus MarketCap. Voor de centrale overheid betekent dit een absolute overschrijding met bijna 900 miljoen euro. Dat is een onvoorzien budgettekort voor de centrale overheid van circa 185 miljoen euro alleen al voor 2010. Voor de gehele publieke sector komt de gemiddelde budgetoverschrijding op bijna 1 miljard euro per jaar. De vraag is natuurlijk of deze overschrijdingen voorkomen hadden kunnen worden en in welke mate ze overbodig zijn geweest.

Continue reading

Share This:

Meer IT ?

30 september 2010

Het conceptakkoord tussen VVD, CDA (en uieindelijk ook door de PVV) zet hevig in op IT. Er komt een brede meldplicht bij datalekken en privacyschendingen. Ook grote risicovolle IT-projecten worden aangepakt. Zo zet het geplande kabinet in op grote IT-projecten en het aanpakken van problemen. Dat moet gebeuren door het aanscherpen van het toezicht. Daarmee hoopt de regering de stroom van problemen van de afgelopen jaren in te dammen, zoals bijvoorbeeld het EPD, OV-chipkaart, en diverse mislukte software introducties. Een opmerkelijke stap is dat stevig wordt ingezet op privacy. Als er persoonsgegevens worden opgeslagen dan moet met regelmaat getoetst worden of de maatregelen effectief zijn. Daarmee lijkt het kabinet te breken met de vorige regering, die vragen naar het effect van maatregelen steevast weigerde te beantwoorden. Als er datalekken zijn dan moeten diensten, ‘waaronder de overheid’, dat melden en een toezichthouder kan vervolgens boetes uitdelen voor het niet melden. Onduidelijk is of de lekken dan ook publiek worden gemaakt. Een dergelijke plicht bestaat momenteel al in de meeste Amerikaanse Staten.

Continue reading

Share This:

Gevangenisinformatiesysteem stopgezet

14 september 2010

Het Ministerie van Justitie heeft de bouw van een nieuw informatiesysteem voor het gevangeniswezen stopgezet. Het mislukte project heeft 12 miljoen euro gekost. Het softwaresysteem zou onder andere moeten bijhouden welke gedetineerde waar wordt vastgehouden, voor welk delict en hoe lang hij of zij nog moet zitten. De Nederlandse gevangenissen hebben nu uiteraard ook zo’n systeem, maar dat stamt uit 1993, is dus sterk verouderd en niet altijd betrouwbaar. Al in 2007 meldden het Centraal Bureau voor de Statistiek en het WODC (het onderzoekscentrum van het Ministerie van Justitie) dat het huidige systeem Tulp (Ten Uitvoer Legging Persoonsgebonden straffen) ’niet meer aan de eisen van deze tijd’ voldoet. Het nieuwe informatiesysteem Cajis (Capaciteiten en Justitiabelen Informatiesysteem) had het oude systeem in december van dit jaar moeten vervangen. De bouw van Cajis is nu stopgezet omdat het, zegt een woordvoerder van het Ministerie, te groot en onbestuurbaar dreigde te worden. ‘Bovendien moeten we bezuinigen op de ICT-kosten. Dat speelde ook mee in het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van Cajis’.

Continue reading

Share This:

Uitval IT kost 329 miljoen per jaar

13 september 2010

Uitval van IT-systemen zorgt er jaarlijks voor dat Nederlandse bedrijven boven de 50 werknemers 329 miljoen euro aan omzet mislopen. De gederfde inkomsten ontstaan vooral door de tijd die het kost om de uitgevallen systemen en daarbij verloren gegane data weer te herstellen. Overigens scoort Nederland gemiddeld ten opzichte van de landen om ons heen. Frankrijk, Duitsland, Spanje, Noorwegen en Zweden doen het slechter. Dat blijkt uit Europees onderzoek in elf landen in opdracht van CA. Het rapport ‘Avoidable Cost of Downtime 2010′ van CA laat zien dat de financiële verliezen in verband met IT-uitval snel oplopen naarmate het organisaties meer tijd kost om ze op te lossen. Uit het onderzoek onder 1808 organisaties in elf Europese landen (waarvan 201 in Nederland) blijkt dat een Nederlandse organisatie gemiddeld dertien uur IT-uitval per jaar heeft. Dat komt neer op 15.000 uur voor heel Nederland. Organisaties in Nederland schatten dat hun vermogen om inkomsten te genereren met 23 procent afneemt tijdens perioden waarin bedrijfskritische systemen uitvallen.

Continue reading

Share This:

Politie kan besparen met OpenOffice.org

31 augustus 2010

Als in 2014 alle politiekorpsen een nieuwe Office moeten draaien, dan valt er geld naar de lokale economie te loodsen. Ook kan er flink op de uitgaven worden bezuinigd. Dat blijkt uit de afstudeerscriptie van Bartol Karuza, die hij schreef ter afronding van zijn studie aan de Faculteit Economie en Management van de Hogeschool Utrecht. Karuza onderzocht drie scenario’s voor alle werkplekken: de politie gaat door met Microsoft Office, er volgt een overstap op de betaalde versie van Google Docs of men stapt over op OpenOffice.org. Daarbij wordt niet alleen naar licenties gekeken, maar ook naar ondersteuning, opleiding, verhelpen van problemen en andere kostenposten. Over een periode van vijf jaar kost Microsoft Office ruim 29,1 miljoen euro en Google Docs bijna 25,3 miljoen euro. OpenOffice.org kost 17,1 miljoen euro, wat nog steeds een aanzienlijk bedrag is. Onderdeel van het onderzoek is ook de vraag hoeveel van de investering in de eigen economie terugvloeit en hoeveel van het geld Nederland verlaat. Ook daar komt OpenOffice.org als beste uit de bus, omdat de hele investering richting BV Nederland gaat. Bij Microsoft is dat 33,99 procent of 9,9 miljoen euro en van Google Apps vloeit 79,61 procent (11,4 miljoen euro) van de investering in onze kenniseconomie.

Continue reading

Share This:

Administratiekosten hinderen het IT-MKB

28 juni 2010

AME Research, specialist in financieel onderzoek naar ICT ondernemingen en marktsegmenten, heeft een nieuw rapport gepubliceerd over de noodzaak om administratiekosten van zelfstandige ondernemers en kleine bedrijven in de IT sterk te verlagen. Dat kan wanneer het nieuwe kabinet er serieus mee aan de slag gaat. Omstreeks 700.000 zelfstandigen en kleine ondernemingen geven intern en extern teveel geld uit aan administratiekosten. Het gaat om circa €10.000 per jaar waarvan circa €4000 extern wordt besteed aan software, infrastructuur, beheer, externe accountants en administrateurs. Deze administratiekosten nemen ondanks verdere automatisering niet af. Zij nemen toe door toenemende regelgeving en door meer uitbesteding van administratieve taken wanneer de kleine ondernemer een beter inzicht wil opbouwen in zijn financiële processen en daaruit management informatie wil halen.

Continue reading

Share This:

De kosten van duurzame digitale toegankelijkheid

12 juni 2010

De kosten voor het landurig bewaren en toegankelijk houden van digitaal archief zullen in de toekomst flink oplopen. Dit heeft onder andere te maken met het onderhoudsgevoelige karakter van digitale informatie en met het feit dat er steeds meer informatie digitaal wordt aangemaakt. Daarnaast wordt ook op grote schaal informatie gedigitaliseerd. Aangezien de Nederlandse overheid verantwoordelijk is voor het bewaren van zowel publieke digitale informatie als ons nationale digitale erfgoed zullen erfgoedinstellingen, archiefvormers en in het bijzonder archiefbewaarplaatsen, die worden gefinancierd met overheidsgeld, op termijn geconfronteerd worden met de hoge kosten van duurzame digitale toegankelijkheid. Vreemd genoeg is er nog nauwelijks aandacht besteed aan dit probleem en is hierover bij het Nederlandse archiefwezen nog weinig bekend. Om te kunnen besparen op de kosten van het duurzaam en toegankelijk bewaren van digitaal archief moeten alle kosten en alle factoren die de kosten beinvloeden bekend zijn. Deze kosten kunnen inzichtelijk worden gemaakt met behulp van kostenmodellen. Ook kunnen eventueel kostenberekeningen worden gebruikt als voorbeeld. Wanneer de factoren die de kosten beinvloeden en kosten van een digitaal archiveringssysteem (e-depot) waarmee de duurzaamheid van de digitale objecten kan worden gegarandeerd, in kaart zijn gebracht, kunnen vervolgens maatregelen worden genomen om te besparen op de kosten van duurzame digitale toegankelijkheid.

Thijs Hessling studeert op deze scriptie af voor de opleiding Media, Informatie en Communicatie (Archivistiek).

Continue reading

Share This:

Besparen met open source en ‘cloud’?

20 mei 2010

De Tweede Kamer geeft de Rekenkamer de opdracht door te rekenen hoeveel de overheid kan besparen met open source en open standaarden. Ook cloud-computing wordt onderzocht. De beide moties zijn op de laatste stemmingsronde voor de landelijke verkiezingen aangenomen en zullen in de praktijk pas bij een nieuwe Tweede Kamer tot concreet resultaat leiden, die dan ook op de uitvoering zal toezien. De eerste motie is ingediend door SP-kamerlid Arda Gerkens en leidt ertoe dat het parlement de Algemene Rekenkamer officieel verzoekt om een onderzoek te doen hoeveel geld er nou precies te besparen valt als er een overstap op open standaarden wordt gemaakt. Ook willen de politici weten wat er te besparen valt met open-sourcesoftware. Daarbij gaat de vraag niet alleen om het Rijk, maar zou meteen ook naar de gemeenten moeten worden gekeken. Of dat onderzoek er daadwerkelijk komt, is nog onzeker. Het is theoretisch mogelijk dat Algemene Rekenkamer het verzoek weigert. 'Ik hoop van harte dat ze dit onderzoek oppakken, omdat ik juist hun expertise erg hoog acht', zegt Gerkens. 'Kijk ik heb hoge verwachtingen van de uitkomst. Volgens mij kunnen we zeker miljoenen besparen, maar ik zou ook niet vreemd opkijken als het om miljarden blijkt te gaan'.

Continue reading

Share This:

IT-projecten Overheid falen grotendeels

12 mei 2010

De IT-projecten van de overheid ter besparing van administratieve lasten leiden nauwelijks tot resultaat. Dit blijkt uit onderzoek van het Advies college toetsing administratieve lasten (Actal). 'De kabinetsplannen kunnen leiden tot besparingen van 500 miljoen euro, maar schieten tekort door gebrek aan sturing', schrijft het college. Het onderzoek is onder de aandacht gebracht van staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken (BZK). De overheid probeert al jaren lang via IT-oplossingen lastenverlagingen te bewerkstelligen. Voorbeelden zijn shared service centers voor verschillende overheidsinstanties en het uitbreiden van het aantal digitale Rijkswerkplekken. Daarmee zou binnen enkele jaren 500 miljoen euro kunnen worden bespaard. Dit gaat echter mis door gebrek aan sturing. Dat is volgens Actal een duidelijke gemiste kans om miljoenen te besparen. De Tweede Kamer en het nieuwe Kabinet moeten aan de kar trekken om het falen van IT-projecten aan te pakken.

Continue reading

Share This:

Besparing met WABO ?

24 februari 2010

De samenvoeging van vergunningen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) moet een jaarlijkse besparing opleveren van 105 miljoen euro voor het bedrijfsleven en 26,5 miljoen voor burgers. De vaste commissies voor Economische Zaken en Financiën van de Tweede Kamer hebben op 20 januari overleg gevoerd met de staatssecretarissen Heemskerk van Economische Zaken en De Jager van Financiën over de voortgang van de administratieve lastenreductie voor bedrijven. Volgens Staatssecretaris Heemskerk levert de samenvoeging van vergunningen in de Wabo een jaarlijkse besparing op van 105 miljoen Euro voor bedrijven, en 26,5 miljoen voor burgers. Het combineren van vergunningen en de verruiming van het vergunningvrij bouwen scheelt naar verwachting 57% vergunningen per jaar, dat zijn 64.000 vergunningen. Uitgedrukt in geld is dat 105,5 miljoen voor bedrijven en 26,5 miljoen voor burgers. De Wabo is voor de rijksoverheid een belangrijk project, dat een grote bijdrage levert aan de beoogde doelstelling van administratieve lastenverlichting. Of dat die doelstelling ook gaat bereiken is vooralsnog onduidelijk.

Continue reading

Share This:

Open Source hoeft niet voordeliger te zijn….

4 januari 2010

Documentum, de content management-divisie van opslagspecialist EMC, merkt dat overheden in Europa zich oriënteren op open source-oplossingen op het gebied van enterprise content management (ECM). Volgens de leverancier moeten overheden zich niet blind staren op de aanschafprijs van ECM-software, maar vooral kijken naar wat de dienstverlening rondom die software de komende jaren gaat kosten. Mark Lewis, baas van EMC's Content Management & Archiving softwaredivisie, zegt: 'Open source is weliswaar vaak goedkoop, maar de dienstverlener die het verkoopt vraagt relatief veel geld voor diensten. Gemiddeld betaal je vier tot vijf euro voor de noodzakelijke diensten op elke euro die je uitgeeft aan software. De aanschaf van de applicatie vormt slechts een klein deel van de totale kosten. Daarnaast kent open source geen verantwoordelijke ontwikkelaar. Bij software van grote zakelijke leveranciers is dat wel het geval'. Hans Timmerman, CTO van EMC Nederland, beaamt dat de afzet van content management software, en dus ook Documentum, bij Nederlandse overheden tegenvalt, onder andere door de discussie over open source software. 'De Nederlandse overheid heeft nog geen concrete stappen gezet om werkelijk door te zetten op het gebied van record management en archivering. Dat komt mede doordat de overheid zich op dit moment veel richt op open source-mogelijkheden. Het lijkt erop dat open source een nieuwe religie voor de overheid is'.

Continue reading

Share This: