Tag Archives: Digitale Duurzaamheid

The lifespan of storage media

Media zijn niet eeuwigdurend, dat blijkt uit de onderstaande infographic in ieder geval. Theoretisch en rakrisch is dat natuurlijk ook al jaren bekend. De donkergroene balk impliceert de jaren dat het medium in ‘regular use’ is; de lichtgroene balk de tijd dat het medium slechts met extreme zorg kan worden gebruikt.

Overigens: de tijd waarin het medium kan worden gebruikt zegt niets over de mogelijkheden om de informatie die daarop is weggeschreven kan worden gebruikt. Daarvoor zijn hele nadere randvoorwaarden van belang: software, besturingssystemen, hardware compatibiliteit, bestandsformaten, en zo. En uiteraard ook de ‘additional ways media can fail’, waarmee de infographic wordt afgesloten. Een belangrijk aspect voor het langdurige behoud zijn de klimatologische omstandigheden waarin de media worden beheerd. Hoe langer media worden bewaard, hoe extremer de klimaatomstandigheden in de behoudruimten afgestemd moeten worden op de media. Die effecten van het klimaat zijn in deze infographic ideaal. In werkleijkheid is dat bijna nooit zo.

De infographic is van Code 42 Software, Inc en is gemaakt in 2012.

 

storage-media-lifespan

Share This:

Managing historical collections with IT

Een verhaal van David de Lorenzo van de Bancroft Library (februari 2012):

‘The scope of collection management activities with archival collections have changed and broadened due to advances in technology. With the advent of desktop computing, born-digital records have challenged the long-held precepts of recordkeeping and preservation. Digital imaging and conversion of traditional communication formats has allowed vast quantities of ‘hidden’ materials to be shared with a wider and more diverse audience through the Internet.

Various technological solutions have arisen to manage and make accessible archival collections, some successful and some not. The presentation will review the major technological achievements to date and discuss current trends and future possibilities. This conversation will include a review of mass digitization efforts, the application of Library of Congress MARC 21 and EAD XML, open-source collection management tools like Archivist’s Toolkit, current developments in Electronic Document/Records Management Systems (EDRMS), the potential of digital forensics, as well as, the role of digital curation, the continuum model, and other theoretical advances’.

Share This:

But storage is cheap ?

Een Yale-Lecture over het voortbestaan van informatie: Digital preservation in the age of abundance. Abby Smith Rumsey, historica en ‘consulting analyst’ over het gebruik van erfgoed in de media, geeft haar mening over het behoud van digitale data en de rol van bibliotheken in het behoud van elektronische media. Het is een hele zit, het is Amerikaans en af en toe wat moeilijk te volgen, maar het is een interessant overzicht van de mogelijkheden.

Share This:

Videoreeks Library of Congress

In het kader van het National Digital Information Infrastructure and Preservation Program van de Library of Congress is de Digital preservation Video Series vervaardigd, samen met talloze webcasts en presentaties. Ze zijn uitingen van het streven naar een strategie voor de verzameling, bewaring en toegankelijk making van digitale content. Er zijn films over het bewaren van digitale foto’s, geluid, publieke televisie, websites, etc.

Al deze films zijn hier te vinden.

Ter intro laat ik hieronder twee interessante films volgen uit deze collectie, de eerste over audio en de tweede over digitale foto’s.

Share This:

Webinars over PDF-conversie

Ik neem hier twee webinars op over conversie naar PDF/A. Ze dateren beide uit 2009, maar zijn pas in mei van dit jaar gepubliceerd op YouTube door Luratech. Beide webinars duren ongeveer drie kwartier en geven veel specifieke informatie over deze conversie en migratiefaciliteit. Het eerste webinar gaat over de conversie van ‘born digital’ documenten, de tweede over het gebruik van PDF/A voor gescande documenten.

Share This:

Hoe Toy Story 2 gered werd….

Een toevallige vondst: een filmpje van Pixar dat duidelijk maakt hoe ze bijna een goot gedeelte van Toy Story 2 kwijtraakten, doordat ‘iemand’ een rm * commando ingaf (‘remove all’). En toen kwam de conclusie dat de backups niet hadden gewerkt ! De technisch directeur van de filmproductie bleek een kopie van de gehele film te hebben gemaakt en die op haar eigen computer thuis te hebben geplaatst. Op deze manier kon het meeste van de film worden gered.

Twee opmerkingen:

  1. Hoe is het mogelijk dat er maar een backupsysteem werkte en dat niet voortdurend werd geverifieerd of de backup juist was. In de film wordt gesuggereerd dat er 20 tot 30 mensjaren werk verloren hadden kunnen gaan.
  2. Het is verwonderlijk dat een film moet worden gered door een illegale kopie: het kan niet anders dan in een bedrijf waarin men uiterst voorzichtig is met ‘things getting out’ in haar beleid blij is met kopieen buiten de muren van het bedrijf. Het redt de film, maar daartoe had men wat anders moeten regelenn

Wat gebeurde er werkelijk ?

Continue reading

Share This:

Tenminste houdbaar tot….

Al bijna een jaar geleden studeerde Annemieke Adema af aan de Universiteit van Amsterdam op een scriptie over duurzame toegankelijkheid.

Deze scriptie heeft tot doel om een theoretische benadering te ontwikkelen die zorg draagt dat informatieobjecten gedurende de bewaartermijn toegankelijk zijn. Dit kan met behulp van drie benaderingen. De eerste benadering is op zoek naar de beste oplossing voor het behoud van duurzame toegankelijkheid van met name digitale informatieobjecten. De tweede benadering zoekt de samenwerking binnen en buiten de organisatie op om gezamenlijk te werken aan het behoud van de toegankelijkheid van informatieobjecten. De derde benadering wil door tijdig handelen en met behulp van samenwerking binnen de organisatie zorg dragen voor duurzame toegankelijkheid. Deze laatste benadering wordt in deze scriptie verder uitgewerkt.

Annemieke heeft ook een samnvatting van haar scriptie gepubliceerd in het tijdschrift OD. We publiceren hier vandaag beide.

Ten minste houdbaar tot. Tijdig samenwerken aan duurzame toegankelijkheid

Citatie: Annemieke Adema, Tenminste houdbaar tot. Tijdig samenwerken aan duurzame toegankelijkheid (Universiteit van Amsterdam, 2011). Scriptie.

Tijdig samenwerken aan duurzame toegankelijkheid

Citatie: Annemieke Adema, ‘Tijdig samenwerken aan duurzame toegankelijkheid’, OD, oktober 2011, nr. 10, blz. 4-6.

Share This:

Digital Preservation by Design

De New Zealand National Archives hielden afgelopen maart een congres onder de titel Digital Preservation by Design. De doelstelling van de conferentie was ‘to stimulate discussion about how, when and why influencing the design of systems can support digital preservation and ultimately ensure that today’s information is available tomorrow’.

De keynote van deze conferentie werd verzorgd door Jeff Rothenberg, een van de meest invloedrijke denkers op he vlak van digitaal behoud. Na een korte inleiding op de geschiedenis van ‘preservation’ geeft hij zijn eigen perspectief over de stand van zaken en wat er nu nog moet gebeuren. Het stelt een aan tal uitdagingen en vragen als een uitgangspunt voor de conferentie.

Onderstaande video geeft Rothenberg’s keynote. Het duurt drie kwartier. Dat is een redelijk lang verhaal, maar het is de moeite meer dan waard.

 

Share This:

The digital dark age

Een intrigerende en interessante film over een toekomst waarin mensen de gegevens, literatuur, kunst, foto’s en archieven van voorgaande generaties niet meer kunnen benaderen. Dat zwartgallige beeld van een toekomst kan aan onze horizon te ontwaren zijn. Zie hoe fragiele, snel verouderende systemen voor de opslag van data tot een Dark Age kunnen leiden. Een fantastische intro in digitale duurzaamheid !

 

Share This:

Ensuring the longevity of digital documents

In april 2008 hield David S. Rosenthal van Stanford University een keynote op het congres van de Coalition for Networked Information. Het is een lange zit (bijna anderhalf uur), maar wat Rosenthal te melden heeft is van groot belang voor alle geïnteresseerden in Digital Archiving.

 

Share This:

Toegankelijkheid van een e-depot

25 september 2010

Frank van Meir schreef voor de afsluiting van zijn masteropleiding Archiefwetenschap een scriptie over de toegankelijkheid van een e-depot: het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat het duurzaam beheren van te bewaren digitale archiefbescheiden mogelijk maakt. De focus ligt op de elementen beleid, processen en procedures en personeel van het e-depot. Begrippen (zoals archief, metadata en context) die in dit kader relevant zijn worden verduidelijkt in relatie tot duurzame toegankelijkheid. Van Meir gaat in op de ontwikkelingen in de archief- en DIV wereld die betrekking hebben op duurzame toegankelijkheid van ‘born digital’ archiefdocumenten. Zijn uitdaging hierbij was om een brug te slaan tussen archief- en DIV wereld. Op basis van literatuuronderzoek zijn bouwstenen verzameld of geformuleerd om een model (representatiemodel) te ontwikkelen dat bijdraagt aan de duurzame toegankelijkheid van een e-depot. Het ontwikkelde model heeft de contextbenadering van een digitaal archief als uitgangspunt. De nadruk ligt op representaties en metadata, die niet alleen betrekking hebben op het archiefdocument, maar vooral op de interne en externe omgevingscontext van het archiefdocument. Dat houdt ook in dat gekeken is naar de wijze waarop archiefdocument en contextinformatie worden gemodelleerd. De toepasbaarheid van het representa-tiemodel is getoetst aan een gemeentelijk archief. Met het representatiemodel is een poging gedaan om antwoorden te vinden op de vooraf gestelde onderzoeksvragen. Met als hoofdvraag: Hoe is de toegankelijkheid van ‘born digital’ archiefdocumenten te borgen en te verzorgen voor een e-depot? Dit is een bewerkte versie, van de originele scriptie van mei 2010. In de originele versie is een verslag opgenomen van de toets van het representatiemodel. Deze is hier weggelaten waardoor de nadruk meer komt te liggen op het ontwikkelde model.

Frank van Meir

Continue reading

Share This:

Digital DARK Age ?

15 juni 210

Terwijl digitale archivering de harten van veel archivarisen al enkele jaren sneller doet kloppen, wordt de noodzaak daarvan ook in andere domeinen steeds meer erkent. Het Virtueel Platform biivorbeld, instelling voor digitale kunst, media en e-cultuur, heeft de meest urgente problemen voor digitaal materiaal in kaart gebracht. Conclusie: In Nederland is er weinig aandacht voor de archivering van deze inhoud waardoor, als er niet snel stappen ondernomen worden, binnenkort van een ‘digital Dark Age’ gesproken kan worden, waarin waardevol materiaal voor toekomstige generaties verloren gaat. Terwijl culturele instellingen al wel video's, foto's en documenten digitaliseren, dreigt recent materiaal uit het digitale domein te verdwijnen of ontoegankelijk te worden. 'Born-digital' is digitaal materiaal dat geen overeenkomstige analoge tegenhanger heeft. Zonder maatregelen gaan veel weblogs, online kunstwerken, websites, wiki's en games verloren. De eerste generaties internetgames zijn bijvoorbeeld door sneller internet niet langer speelbaar. Muziek op DAT is nauwelijks meer te beluisteren. En materiaal op verouderde systemen als Cd-i, Laserdisc en inmiddels ook al CD-ROM is niet meer af te spelen.

Continue reading

Share This:

De kosten van duurzame digitale toegankelijkheid

12 juni 2010

De kosten voor het landurig bewaren en toegankelijk houden van digitaal archief zullen in de toekomst flink oplopen. Dit heeft onder andere te maken met het onderhoudsgevoelige karakter van digitale informatie en met het feit dat er steeds meer informatie digitaal wordt aangemaakt. Daarnaast wordt ook op grote schaal informatie gedigitaliseerd. Aangezien de Nederlandse overheid verantwoordelijk is voor het bewaren van zowel publieke digitale informatie als ons nationale digitale erfgoed zullen erfgoedinstellingen, archiefvormers en in het bijzonder archiefbewaarplaatsen, die worden gefinancierd met overheidsgeld, op termijn geconfronteerd worden met de hoge kosten van duurzame digitale toegankelijkheid. Vreemd genoeg is er nog nauwelijks aandacht besteed aan dit probleem en is hierover bij het Nederlandse archiefwezen nog weinig bekend. Om te kunnen besparen op de kosten van het duurzaam en toegankelijk bewaren van digitaal archief moeten alle kosten en alle factoren die de kosten beinvloeden bekend zijn. Deze kosten kunnen inzichtelijk worden gemaakt met behulp van kostenmodellen. Ook kunnen eventueel kostenberekeningen worden gebruikt als voorbeeld. Wanneer de factoren die de kosten beinvloeden en kosten van een digitaal archiveringssysteem (e-depot) waarmee de duurzaamheid van de digitale objecten kan worden gegarandeerd, in kaart zijn gebracht, kunnen vervolgens maatregelen worden genomen om te besparen op de kosten van duurzame digitale toegankelijkheid.

Thijs Hessling studeert op deze scriptie af voor de opleiding Media, Informatie en Communicatie (Archivistiek).

Continue reading

Share This:

CD met 1 petabyte en 5.000 levensjaren ?

8 juni 2010

Storex Technologies claimt dat het een CD kan ontwikkelen met 1PB opslagcapaciteit. De Hyper CD heeft volgens de ontwikkelaar een levensduur van vijfduizend jaar. Of en wanneer het product op de markt komt, is nog onbekend. Storex Technologies verwacht dat de Hyper CD en de drives goedkoop kunnen worden geproduceerd en hetzelfde formaat hebben als de huidige optische media. De disk zou in de toekomst zelfs meer dan 1PB data kunnen bevatten en herschrijfbaar kunnen zijn. Het bedrijf wil de CD in de markt zetten voor het archiveren van data. De toegangssnelheid zou gelijk liggen aan die van een reguliere DVD. Over de snelheid van het beschrijven of lezen is daarentegen nog niets bekend. De technologie werkt op basis van gecontroleerde fluorescentie. Met behulp van een 40nm-laser wordt data in een lichtgevoelige laag op de CD gebrand. De CD zelf bestaat uit lagen met een dikte van 700nm en is gemaakt van glas, eventueel in combinatie met keramiek.

Continue reading

Share This:

Digitaal archiveren en kerkelijke archieven

12 juni 2008

Het Archief- en Documentatiecentrum (ADC) in Kampen heeft een voorlichtende taak ten aanzien van archiefvormers en archiefbeheerders in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) op het terrein van archiefbeheer. Op vragen rond het archiveren van digitale archiefdocumenten is de beantwoording in het standaarddocument, de Richtlijnen voor kerkelijk archiefbeheer, bestemd voor archiefvormers en archiefbeheerders in kerkelijke gemeenten, niet bij de tijd. Archiefvormers wordt geadviseerd digitale documenten te printen en vervolgens te bewaren. In mijn onderzoek ben ik nagegaan welke mogelijkheden archiefvormers en archiefbeheerders ter beschikking staan voor het beheren van digitale archiefdocumenten. Door de beperkte grootte van de meeste kerkelijke gemeenten lijkt een investering in grote informatiesystemen niet opportuun. Daarom beveel ik het ADC aan om te onderzoeken of er gecentraliseerd kan worden gewerkt met een informatiesysteem. Daarnaast geef ik een advies aan het ADC om de Richtlijnen aan te passen op korte termijn en daarin een paragraaf over digitaal archiveren op te nemen. Ik stel voor om digitaal aangeleverde archiefdocumenten digitaal op te slaan – volgens een bepaalde structuur – op de computer van de archiefvormer. De archiefvormer zorgt voor frequente overbrenging van digitale archiefdocumenten naar de archiefbeheerder die in dezelfde structuur werkt. De archiefbeheerder en de archiefvormer maken samen goede afspraken en zorgen voor geregeld overleg over ontwikkelingen en gewaarborgde toegankelijkheid. Marien Geelhoed studeerde af aan de Hogeschool van Amsterdam met deze hoog gewaardeerde scriptie.
Continue reading

Share This:

GIS en duurzaamheid. De toegankelijkheid van digitale geografische informatie door de tijd

23 november 2007

In de afgelopen tien jaar heeft het gebruik van geografi­sche informatiesystemen bij waterbeherende overheids­in­stel­lingen als het waterschap Zeeuwse Eilanden een hoge vlucht genomen. Het Geografisch Informatie Sys­teem (GIS) neemt binnen de informatievoorziening van deze organisaties een steeds meer centrale positie in. Het gevolg hiervan is dat het GIS in toenemende mate procesgebonden informatie bevat, die een belangrijke rol kan spelen in zowel de eigen bedrijfsvoering als de poli­tieke en juridische verantwoording. Dit artikel richt zich voornamelijk op het vinden van een oplossing voor het toegankelijk houden van digitale geografische infor­matie ten behoeve van een derde belangengroep, die van de toekomstige historisch onderzoekers.Aan de hand van twee voorbeelden uit de dagelijkse prak­tijk van het waterschap wordt de werking en duur­zaamheidsproblematiek van het GIS onderzocht, name­lijk de bodemkwaliteitskaarten en het project ‘Zeekoe’. In beide gevallen blijkt dat zowel het be­drijfsvoerings- als verantwoordingsbelang beter ge­waar­borgd zijn dan het cultuur-historisch belang. Er wordt een tweetal oplossingsrichtingen onderzocht: enerzijds het met periodieke intervallen bevriezen van de database en anderzijds het toegankelijk houden van de digitale geografische bestanden binnen het netwerk van de archiefvormer, eventueel in combinatie met de toe­passing van waardering en selectie. Waardering en selectie kunnen worden toegepast door middel van het gebruik van metadata. Door het koppe­len van de juiste metadata aan geografische bestanden kunnen deze al aan de bron, dat wil zeggen bij het ont­staan, worden gekenmerkt als ‘te bewaren’ of ‘te vernie­ti­gen’ Bestanden die voor openbaarmaking in aanmerking ko­men kunnen toegankelijk worden gemaakt met behulp van internettechnologie. Samenwerkingsverbanden tus­sen de Nederlandse overheden als Nederlandse Over­heid Referentie Architectuur (NORA) en Waterschaps Informatie Architectuur (WIA) scheppen hiervoor het juiste klimaat. Een belangrijk recent initiatief van het Waterschapshuis is WaterschapsNet, dat als doel heeft de elektronische dienstverlening aan de burger te verbe­te­ren. Hierin is ook ruimte gecreëerd voor een cluster geografie, waarin (historische) geografische informatie van de waterschappen kan worden geraadpleegd. De toe­komstige beheerders van de geografische informatie, waaronder regionaal historische centra zoals het Zeeuws Archief, dienen te worden betrokken in het be­pa­len van de content van dergelijke clusters. Hoe de duurzaamheid, ofwel de authenticiteit, toeganke­lijkheid en leesbaarheid op de lange termijn kan worden gewaarborgd is echter nog onvoldoende duidelijk. Het toepassen van conversie en migratie lijkt tot op heden nog steeds de enige bruikbare methode.

Continue reading

Share This:

De digitale eeuwigheid ?

23 mei 2005

Dat we er aan gewoon geworden zijn gaat wat ver, maar een ding is ondertussen wel duidelijk: voor je het weet ben je al je gegevens kwijt. Dat is ieder van ons overkomen, wellicht al meer dan één keer. Als gegevens en documenten lange tijd bewaard moeten worden (tientallen of honderden jaren), zoals dat met ons cultureel erfgoed het geval is, is het daarom verstandig rekening te houden met de zwakheden van de informatietechnologie.

Geert-Jan van Bussel

Continue reading

Share This:

Rechtmatigheid van handelen in het geding ?

3 mei 2005

De Nederlandse regering beziet de mogelijkheden om het optreden van
overheden onder het strafrecht te brengen. Sinds geruime tijd kunnen
Nederlandse overheidsorganen niet strafrechterlijk worden vervolgd voor
hun handelen. Uiteraard kan vastgesteld worden dat – in het ergste
geval – er sprake is van ‘onbehoorlijk handelen’ of ‘onbehoorlijk
bestuur. Uiteraard toetst de Algemene Rekenkamer voor de Rijksoverheid
en de Gemeentelijke Rekenkamer voor de gemeentelijke overheid in
hoeverre er sprake is van onrechtmatig en ondoelmatig handelen.
Strafrechterlijke sancties waren (en zijn) evenwel niet mogelijk.
Burgers kunnen uiteraard in bezwaar en beroep, de Nationale Ombudsman
kan worden ingeschakeld, maar de gang naar de rechter is een moeilijke
aangelegenheid als het een overheidsorgaan betreft.

Geert-Jan van Bussel

Continue reading

Share This:

Archivering van databases.

3 mei 2005

Het archiveren van databases is in de discussies over digitale archivering over het algemeen een redelijk vergeten hoofdstuk. Over het algemeen komen de opvattingen er op neer dat de database in zijn geheel moet worden bewaard ofwel in het oorspronkelijke format, inclusief het databasemanagement programma dat de database heeft gegenereerd ofwel als een ASCII-bestand met veldscheiding en een uitgebreide beschrijving van de organisatorische en technische context van de database. De Uitvoeringsregeling van artikel 12 van het Archiefbesluit 1995 is wat dat betreft zelfs zeer specifiek: ‘Het oorspronkelijke opslagformaat of ASCII (flatfile, met veldscheidingstekens), vergezeld van documentatie bij voorkeur in XML-DTD over de structuur van de database (tenminste omvattende een compleet logisch datamodel met beschrijving van entiteiten); queries dienen in de vraagtaal SQL (SQL2) te worden vastgelegd’. Buiten het feit dat niet is vastgelegd welke ASCII-variant gebruikt moet worden, wordt er hierbij vanuit gegaan dat de gehele database wordt gearchiveerd. De vraag is of dat wel een juiste veronderstelling is.
Geert-Jan van Bussel

Continue reading

Share This: