Van Bussel Document Services

Amsterdamse IT is chaos, tenminste….

24 november 2010

De reacties van raadsleden op de IT-chaos in Amsterdam zijn vernietigend. De Dienst ICT zegt echter dat er niets aan de hand is. De teneur van de reacties is dat er gerede twijfel is of de Dienst ICT van de hoofdstad wel ter zake kundig is en of de politiek wel vat heeft op wat er gebeurt. De 94 miljoen euro die Amsterdam meent te moeten pompen in de reorganisatie van de IT is volgens gemeenteraadsleden slecht onderbouwd. Tot die kritische groep behoort Carlien Roodink, in het verleden werkzaam als registeraccountant en IT manager bij de Rabobank en Kadaster, nu raadslid van D66 en directeur van Service Innovation & ICT, een innovatieprogramma van EZ. ‘Die 100 miljoen is een eigen leven gaan leiden, stelt ze. ‘Het is opgenomen in het programma-akkoord voor het nieuwe college als groot gebaar, omdat er absoluut iets gedaan moest worden aan de IT-problemen. Wethouder Wiebes heeft het hele IT-plan vervolgens als nieuwkomer in het college op zijn bordje gekregen om het uit te voeren’.

Share This:

IT-mismanagement bij publieke overheid

4 oktober 2010

De Nederlandse publieke sector slaagt er maar niet in om IT-projecten tot een succes te maken. Ruim 80 procent van de grotere projecten kent budgetoverschrijdingen. Deze overschrijding is in 60 tot 70 procent 20 procent of meer. Daarnaast wordt in bijna alle gevallen de deadline overschreden en worden de vooraf bepaalde doelstellingen niet behaald. Dit blijkt uit het door MarketCap International gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Public Sector: IT Project Evaluations’. MarketCap evalueerde circa 200 grotere IT-projecten over de periode 2005-2010. De onderzochte projecten hadden of hebben een minimale vooraf gebudgetteerde waarde van 5 miljoen euro. Gemiddeld wordt een totale budgetoverschrijding van 39 procent (zorgsector) tot 67 procent (centrale overheid) gemeten, aldus MarketCap. Voor de centrale overheid betekent dit een absolute overschrijding met bijna 900 miljoen euro. Dat is een onvoorzien budgettekort voor de centrale overheid van circa 185 miljoen euro alleen al voor 2010. Voor de gehele publieke sector komt de gemiddelde budgetoverschrijding op bijna 1 miljard euro per jaar. De vraag is natuurlijk of deze overschrijdingen voorkomen hadden kunnen worden en in welke mate ze overbodig zijn geweest.

Share This:

Meer IT ?

30 september 2010

Het conceptakkoord tussen VVD, CDA (en uieindelijk ook door de PVV) zet hevig in op IT. Er komt een brede meldplicht bij datalekken en privacyschendingen. Ook grote risicovolle IT-projecten worden aangepakt. Zo zet het geplande kabinet in op grote IT-projecten en het aanpakken van problemen. Dat moet gebeuren door het aanscherpen van het toezicht. Daarmee hoopt de regering de stroom van problemen van de afgelopen jaren in te dammen, zoals bijvoorbeeld het EPD, OV-chipkaart, en diverse mislukte software introducties. Een opmerkelijke stap is dat stevig wordt ingezet op privacy. Als er persoonsgegevens worden opgeslagen dan moet met regelmaat getoetst worden of de maatregelen effectief zijn. Daarmee lijkt het kabinet te breken met de vorige regering, die vragen naar het effect van maatregelen steevast weigerde te beantwoorden. Als er datalekken zijn dan moeten diensten, ‘waaronder de overheid’, dat melden en een toezichthouder kan vervolgens boetes uitdelen voor het niet melden. Onduidelijk is of de lekken dan ook publiek worden gemaakt. Een dergelijke plicht bestaat momenteel al in de meeste Amerikaanse Staten.

Share This:

Vingerafdrukken in Franse handen ?

16 september 2010

De Tweede Kamer maakt zich zorgen om de bouw van een vingerafdrukdatabase door een Frans bedrijf. Kamerfracties willen de opslag niet in buitenlandse handen geven. Volgens de regering gaat het echter om een misverstand. In de zomer van 2009 werd wetgeving aangenomen waardoor de vingerafdrukken van alle Nederlanders die een nieuw paspoort aanvragen in een centrale database komen te staan. Demissionair minister Ernst Hirsch Ballin heeft gezegd dat deze database door een Frans bedrijf wordt gebouwd. De Tweede Kamer maakt zich daar ‘grote zorgen’ over. Zo reageerde PVV-Tweede Kamerlid Hero Brinkman ‘geschokt’. Volgens hem wordt het beheer van de vingerafdrukken aan een andere natie toevertrouwd, zonder dat de Franse minister van Binnenlandse Zaken bij problemen ter verantwoording kan worden geroepen. Volgens VVD-parlementariër Jeanine Hennis-Plasschaert wordt in het jaarverslag van inlichtingendienst AIVD juist expliciet gewaarschuwd voor het uitbesteden van databanken aan al dan niet buitenlandse private partijen. Dat zou risico’s van spionage met zich meebrengen. Ook de SP reageerde verontrust.

Share This:

Gevangenisinformatiesysteem stopgezet

14 september 2010

Het Ministerie van Justitie heeft de bouw van een nieuw informatiesysteem voor het gevangeniswezen stopgezet. Het mislukte project heeft 12 miljoen euro gekost. Het softwaresysteem zou onder andere moeten bijhouden welke gedetineerde waar wordt vastgehouden, voor welk delict en hoe lang hij of zij nog moet zitten. De Nederlandse gevangenissen hebben nu uiteraard ook zo’n systeem, maar dat stamt uit 1993, is dus sterk verouderd en niet altijd betrouwbaar. Al in 2007 meldden het Centraal Bureau voor de Statistiek en het WODC (het onderzoekscentrum van het Ministerie van Justitie) dat het huidige systeem Tulp (Ten Uitvoer Legging Persoonsgebonden straffen) ’niet meer aan de eisen van deze tijd’ voldoet. Het nieuwe informatiesysteem Cajis (Capaciteiten en Justitiabelen Informatiesysteem) had het oude systeem in december van dit jaar moeten vervangen. De bouw van Cajis is nu stopgezet omdat het, zegt een woordvoerder van het Ministerie, te groot en onbestuurbaar dreigde te worden. ‘Bovendien moeten we bezuinigen op de ICT-kosten. Dat speelde ook mee in het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van Cajis’.

Share This:

Politie kan besparen met OpenOffice.org

31 augustus 2010

Als in 2014 alle politiekorpsen een nieuwe Office moeten draaien, dan valt er geld naar de lokale economie te loodsen. Ook kan er flink op de uitgaven worden bezuinigd. Dat blijkt uit de afstudeerscriptie van Bartol Karuza, die hij schreef ter afronding van zijn studie aan de Faculteit Economie en Management van de Hogeschool Utrecht. Karuza onderzocht drie scenario’s voor alle werkplekken: de politie gaat door met Microsoft Office, er volgt een overstap op de betaalde versie van Google Docs of men stapt over op OpenOffice.org. Daarbij wordt niet alleen naar licenties gekeken, maar ook naar ondersteuning, opleiding, verhelpen van problemen en andere kostenposten. Over een periode van vijf jaar kost Microsoft Office ruim 29,1 miljoen euro en Google Docs bijna 25,3 miljoen euro. OpenOffice.org kost 17,1 miljoen euro, wat nog steeds een aanzienlijk bedrag is. Onderdeel van het onderzoek is ook de vraag hoeveel van de investering in de eigen economie terugvloeit en hoeveel van het geld Nederland verlaat. Ook daar komt OpenOffice.org als beste uit de bus, omdat de hele investering richting BV Nederland gaat. Bij Microsoft is dat 33,99 procent of 9,9 miljoen euro en van Google Apps vloeit 79,61 procent (11,4 miljoen euro) van de investering in onze kenniseconomie.

Share This:

Bezuinigingen bij overheid nekken IT-bestedingen

3 augustus 2010

Uit de ICT Barometer van Ernst & Young blijkt dat de ICT sector in een dip zit. De ICT Indicator daalt van 104 naar 81 en bereikt daarmee het niveau van december 2009. De indicator is gebaseerd op de conjuncturele ontwikkelingen van de afgelopen twee maanden voor interne ICT’ers, de inhuur van externe ICT-ers en de verwachte budgetten/bestedingen in de komende 12 maanden van het bedrijfsleven en overheid aan hardware, software en IT-services. Hoewel de ICT Indicator in mei nog een aanzienlijke stijging vertoonde, is de voorspelling dat de index in de komende 12 maanden nauwelijks boven de 100 punten zal komen. Casper Kruijt, sectorleider Technology bij Ernst & Young: 'In mei gaven we al aan dat de overheid zal proberen de ICT-investeringen omlaag te brengen terwijl de ICT-bestedingen in het bedrijfsleven nog uit de startblokken moeten komen'. De overheid zal naar verwachting minder investeren in hardware en software. Voor de komende 12 maanden verwacht nog slechts 25% van de ondervraagde managers dat de bestedingen aan hardware zullen groeien (was 41% in mei), 24 % ziet een afname (was 16% in mei). Hetzelfde geldt voor de investeringen in software: de komende 12 maanden voorziet nog maar 39% van de overheidsmanagers een groei (53% in mei) terwijl 15% een afname verwacht (13% in mei). Ook de uitgaven aan IT-services dalen de komende 12 maanden aanzienlijk bij de overheid: 22% voorspelt een groei (38% in mei), 42% ziet een afname (27% in mei).

Share This:

Ambtenaren open source-vijanden ?

26 juli 2010

Overheidsorganisaties die open source software willen gebruiken, moeten de juridische afdeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) inschakelen. Die zorgt er voor dat de juiste bepalingen over gebruiksrechten worden opgenomen in de leveringsvoorwaarden. De IT-rijksvoorwaarden (Arbit) die de ministerraad pasgeleden goedkeurde, zijn namelijk in eerste plaats geschreven voor gebruik van gesloten software. Dat meldt woordvoerder Vincent van Steen van het ministerie. Dit kan echter niet. Ze moeten voorafgaand aan een aanbesteding advies inwinnen over de juiste gebruiksrechten, maar weten dan nog niet of open source-leveranciers aan de aanbesteding meedoen. Ook mogen overheden de bepalingen niet tussentijds aanpassen. Dat meent juridisch adviseur en universitair docent IT- en aanbestedingsrecht Mathieu Paapst. De nieuwe Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-Overeenkomsten hebben weinig oog voor open source-leveranties.

Share This:

Snapt U het nog ?

19 juli 2010

De nieuwe inkoopregeling voor de Rijksoverheid maakt het kiezen voor open standaarden en open source moeilijker. In het streven de IT branche meer onder controle te krijgen en te garanderen dat software zich gaat gedragen als alle andere producten die jarenlang meegaan, heeft de Tweede Kamer in een vlaag van verstandsverbijstering (wat niet al te zeer hoeft te verwonderen) unaniem voor een andere route gekozen. Op 20 juli worden nieuwe inkoopvoorwaarden voor rijksoverheden van toepassing. De Algemene Rijksvoorwaarden Bij IT-Overeenkomsten (ARBIT) zijn al zeer omstreden, zeker in de IT-branche, maar ook het programmabureau NOiV loopt niet over van enthousiasme. Het kiezen voor leveranciers die open standaarden en open source leveren, wordt erg ingewikkeld. De rijksoverheid is een typisch voorbeeld van het spreekwoord dat de linkerhand niet weet wat de rechterhand doet. In het fervente streven open standaarden en open source in te voeren is een 'comply or explain'-regeling ingevoerd. Het uitleggen waarom voor 'closed software' is gekozen wordt nu wel erg makkelijk. De inkoopregeling hoeft geen probleem te zijn voor het gebruiken van open standaarden. Dat er ongelijkheid is gecreeerd, is wel heel erg duidelijk. Wellicht dat een rechter daar eens een uitspraak over zou moeten doen.

Share This:

Open source geen vies woord ?

14 juli 2010

Volgens eurocommissaris Neelie Kroes is 'open source' geen vies woord meer. Dat zegt ze in haar openingstoespraak voor Guadec, een conferentie voor gebruikers en ontwikkelaars van de open source desktopomgeving Gnome. De conferentie vindt plaats vanaf 24 juli 2010 in Den Haag, maar de video is nu al te zien op de website van de organisatie. 'Het was altijd een vies woord, een eng woord. Niemand durfde het aan om opensource-oplossingen aan te bevelen binnen publieke organisaties. Wie zal ons technische ondersteuning verlenen en wat als we worden aangeklaagd voor het doen van inbreuk op iemands anders intellectuele eigendomsrechten ?', zegt Kroes in de video die als opening van de conferentie dient en nu al openbaar is gemaakt. Volgens Kroes is het tij echter aan het keren: 'We hebben nog geen eerlijk speelveld, maar gelukkig is de houding ten opzichte van open source software aan het veranderen.'  De eurocommissaris wijst op overheidsprojecten in Duitsland, Spanje en Frankrijk. Maar ook binnen de private sector zijn er 'dingen aan het veranderen.' Kroes: 'Tegenwoordig verklaren bedrijven trots dat ze niet alleen open source software gebruiken, maar ook eraan bijdragen.'

Share This:

En het gaat weer mis: Basisadministratie, organisatie en IT

5 juli 2010

De invoering en ingebruikname van het nieuwe systeem voor Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens loopt niet vlot. Veel gemeenten stuiten op IT-problemen. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het onderzoek brengt de stand van zaken in kaart van de invoering van het systeem onder de Nederlandse gemeenten. Vanaf januari 2010 zijn gemeenten wettelijk verplicht de Basisregistratie Personen te gebruiken bij het uitvoeren van publiekrechtelijke taken. Ze moeten dan gebruik maken van actuele persoonsgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA), meldt het ministerie. Bij die verplichte invoering, waarvan de deadline (dus) niet door alle partijen is gehaald, stuiten gemeenten op organisatorische en technische problemen. Van de 240 gemeenten die zich in de eerste vier fasen van de invoering bevinden, noemden 181 respondenten in totaal 296 knelpunten. Op IT/technisch gebied worden in totaal 112 problemen opgesomd door de gemeenten. Daarmee staan technische problemen op een tweede plek, achter organisatorische problemen, die 137 keer genoemd worden.

Share This:

‘Groene IT ? Daar doen we niet aan !’

22 juni 2010

Nederlandse ondernemingen doen niet aan milieuvriendelijk IT-gebruik. Toch vinden ze dat automatisering een cruciale rol speelt bij het realiseren van doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat blijkt uit de ICT Barometer van adviesbureau Ernst & Young en de Nationale ICT-Enquête 2010 van Afas ERP Software en Wolters Kluwer. Van de zeshonderd Nederlandse managers en directeuren die Ernst & Young ondervroeg, gaf 70 procent aan niet te doen aan groen gebruik van IT. Dat betekent dat ze niet milieubewust omgaan met IT-applicaties of dat apparaten 's nachts niet worden uitgezet of printers niet efficiënt worden gebruikt. Een op de drie ondervraagde bedrijven zegt wel milieubewust om te gaan met de IT-applicaties binnen het bedrijf. Kleine bedrijven doen dat beter dan grote. Bij de overheid en non-profitorganisaties is slechts een klein percentage (2 procent) op de hoogte van groene IT en doet daar ook iets mee. Uit de Nationale ICT-Enquête blijkt 96 procent van de 3023 ondervraagden vind dat IT een cruciale rol speelt bij het realiseren van MVO-doelstellingen en de invoering van het nieuwe werken. IT kan helpen bij het op afstand werken en zo de reistijd te verminderen, zeggen de respondenten. Andere voorbeeld van concreet MVO-beleid zijn digitaliseren en het terugdrinken van papiergebruik.

Share This:

SAAS komt volgens Gartner belofte niet na

14 juni 2010

SaaS gaat een veel minder belangrijke rol spelen dan gedacht. De tekortkomingen van software-implementaties doen zich ook voor in SaaS-implementaties. Dat zegt Gartner, dat is gestart met zijn SOA & Application Development and Integration Summit in Londen. Gartner pleit voor meer rationalisme bij bedrijven in de keuze voor SaaS. Het analistenbureau ziet wel een rol voor SaaS in de toekomst van IT, maar die rol zal niet zo dominant zijn als tot op heden is gedacht. In 2009 nam SaaS slechts 3,4 procent in van alle zakelijke IT-uitgaven. Dat is maar een klein beetje meer dan in 2008, toen er 2,8 procent van alle uitgaven naar SaaS ging. Het meeste aan SaaS wordt uitgegeven aan CRM (bijvoorbeeld Salesforce.com) en content, collaboratie en communicatie. Die twee groepen maken 65 procent uit van de totale SaaS-markt. Gartner ziet dat veel slechte gewoonten uit de traditionele softwaremarkt zich nu ook voordoen in de SaaS-markt. Het meest voorkomende voorbeeld is ‘shelfware’, ongebruikte licenties en abonnementen. Gartner introduceert hierin de term ‘shelfware as a service’.

Share This:

Kroes wil af van ‘gesloten software’

10 juni 2010

Eurocommissaris Neelie Kroes waarschuwt Europese lidstaten voor gesloten software, zoals die van Microsoft, omdat dit tot een dure vendor lock-in kan leiden. Open source heeft de voorkeur. Volgens Kroes kunnen overheden van lidstaten zichzelf onbedoeld tientallen jaren opsluiten in een rigide softwarestramien, als gekozen wordt voor Microsoft als standaard voor ict-systemen. Daarom wil Kroes gedetailleerde richtlijnen maken voor Europese regeringen om hen aan te sporen andere software te gebruiken. Ze wil vooral de aandacht vestigen op open source programma's. Door die richtlijnen wil Kroes voorkomen dat gekozen wordt voor gesloten software, waardoor er een vendor lock-in kan ontstaan. Een vendor lock-in op softwaregebied kan er voor zorgen dat de afnemer gedwongen blijft bepaalde software te kopen omdat dit het enige is dat aansluit op de gekozen standaard. De keus voor een gesloten systeem kan veel invloed hebben op de rest van de industrie.

Share This:

Leveringsvoorwaarden ICT voor het Rijk aangescherpt

3 juni 2010

De regel dat IT-projecten langer duren, meer kosten en minder opleveren dan beloofd, is straks wat het Rijk betreft verleden tijd. De lessen geleerd uit langdurig moeizaam opdrachtgeverschap zijn verwerkt in de nieuwe Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT). Leveranciers zijn straks via de ARBIT contractueel verplicht om bij problemen met de klant en diens andere leveranciers samen te werken om oorzaken van problemen op te sporen. Gebreken die binnen een jaar na levering opduiken moeten gratis worden verholpen. Voor de consument de gewoonste zaak van de wereld, maar bij tonnen kostende ICT-producten en ICT-projecten geldt nauwelijks garantie. Bedrijven moeten ook garanderen dat ze tot 5 jaar na acceptatie onderhoud op hun producten en diensten kunnen verstrekken. Met name als het gaat om software kan dat een heikel punt zijn, omdat leveranciers oude releases na verloop van tijd niet meer ondersteunen. De overheid verwacht voortaan bovendien dat de ICT-bedrijven meedenken over de uitvoerbaarheid van in de markt gezette opdrachten. Daartoe is in de ARBIT een onderzoek- en informatieverplichting voor de markt opgenomen. Dan gaat het niet alleen over de technische mogelijkheden maar ook over kosten en levertijd.

Share This:

Besparen met open source en ‘cloud’?

20 mei 2010

De Tweede Kamer geeft de Rekenkamer de opdracht door te rekenen hoeveel de overheid kan besparen met open source en open standaarden. Ook cloud-computing wordt onderzocht. De beide moties zijn op de laatste stemmingsronde voor de landelijke verkiezingen aangenomen en zullen in de praktijk pas bij een nieuwe Tweede Kamer tot concreet resultaat leiden, die dan ook op de uitvoering zal toezien. De eerste motie is ingediend door SP-kamerlid Arda Gerkens en leidt ertoe dat het parlement de Algemene Rekenkamer officieel verzoekt om een onderzoek te doen hoeveel geld er nou precies te besparen valt als er een overstap op open standaarden wordt gemaakt. Ook willen de politici weten wat er te besparen valt met open-sourcesoftware. Daarbij gaat de vraag niet alleen om het Rijk, maar zou meteen ook naar de gemeenten moeten worden gekeken. Of dat onderzoek er daadwerkelijk komt, is nog onzeker. Het is theoretisch mogelijk dat Algemene Rekenkamer het verzoek weigert. 'Ik hoop van harte dat ze dit onderzoek oppakken, omdat ik juist hun expertise erg hoog acht', zegt Gerkens. 'Kijk ik heb hoge verwachtingen van de uitkomst. Volgens mij kunnen we zeker miljoenen besparen, maar ik zou ook niet vreemd opkijken als het om miljarden blijkt te gaan'.

Share This:

IT-projecten Overheid falen grotendeels

12 mei 2010

De IT-projecten van de overheid ter besparing van administratieve lasten leiden nauwelijks tot resultaat. Dit blijkt uit onderzoek van het Advies college toetsing administratieve lasten (Actal). 'De kabinetsplannen kunnen leiden tot besparingen van 500 miljoen euro, maar schieten tekort door gebrek aan sturing', schrijft het college. Het onderzoek is onder de aandacht gebracht van staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken (BZK). De overheid probeert al jaren lang via IT-oplossingen lastenverlagingen te bewerkstelligen. Voorbeelden zijn shared service centers voor verschillende overheidsinstanties en het uitbreiden van het aantal digitale Rijkswerkplekken. Daarmee zou binnen enkele jaren 500 miljoen euro kunnen worden bespaard. Dit gaat echter mis door gebrek aan sturing. Dat is volgens Actal een duidelijke gemiste kans om miljoenen te besparen. De Tweede Kamer en het nieuwe Kabinet moeten aan de kar trekken om het falen van IT-projecten aan te pakken.

Share This:

Aankoopbeleid overheid beperkt innovatie- en leveringsvrijheid

29 april 2010

De ondernemers- en innovatievrijheid in de ICT-sector wordt in Nederland beperkt. Een ondernemer, die zaken wil doen met de rijksoverheid, mede-overheden of semi-publieke instellingen zoals scholen en ziekenhuizen, ziet zich al jaren geconfronteerd met allerlei juridische regels, die de contractsvrijheid beperken. Maar in toenemende mate scherpen politiek en openbaar bestuur de voorschriften voor de inkoop van IT beleidsmatig verder aan. Toch liggen er commerciële kansen voor leveranciers. Dat blijkt uit het zojuist verschenen rapport Zakendoen met de overheid; Public procurement voor ICT- leveranciers van bedrijfsjurist en industrieanalist Mr. Victor de Pous. Alleen al het communautaire aanbestedingsrecht is dusdanig complex, dat zij tot forse interpretatieconflicten leidt, die steeds vaker voor de rechter komen. Kleine ondernemers en start-ups in de informatie- en communicatietechnologiesector vallen doorgaans buiten de boot. Vervolgens hebben overheidsleveranciers te maken met inkoopvoorwaarden — algemene en IT-voorwaarden — van departementen, provincies en bijvoorbeeld gemeenten. Maar de sector hanteert ook eigen licentie- en verkoopvoorwaarden. Dit leidt tot een 'battle of the forms'.

Share This:

Gmail problemen

21 april 2010

Diverse gebruikers hebben spam-mailtjes gehad vanaf de Gmail-accounts van vrienden. Kenmerk van de spam is de mailheader ‘Sharing Happiness ! !’, waarna het mailtje begint met ‘Dear friend’. Terugmailen is aan te raden; om de vriend of vriendin te zeggen dat die zijn of haar Gmail-wachtwoord moet veranderen. Gmail accounts worden vaker gehackt via phishing of via malware, die de inloggegevens achterhaalt vanaf een gehackte computer. Sinds afgelopen vrijdag is er een ware golf van spamberichten vanuit Gmail-accounts. Google zegt dat het de meldingen op de verschillende fora onderzoekt. Sommige gebruikers kunnen zelfs geen mail meer versturen, omdat de spammers meer dan 500 mailtjes de deur uit hebben gedaan. De meeste slachtoffers melden dat hun accounts werden benaderd via de mobiele interace. Dat is te achterhalen door op de ‘Details’-knop onderaan de pagina te klikken. Er wordt gespeculeerd dat er een bug zit in de mobiele interface van Google, waardoor de criminelen spam kunnen versturen.

Share This:

Efficiëntie in de boekhouding van het MKB ver te zoeken

8 april 2010

Twinfield, een online administrateur, gaf opdracht tot het uitvoeren van de Nationale Boekhoud Enquête onder ondernemingen en accountants. De enquête maakt inzichtelijk dat de digitalisering bij de administratieve werkzaamheden achter loopt op de bestaande mogelijkheden. Er wordt op grote schaal inefficiënt gewerkt met een lage standaardisatie, waardoor veel tijd verspild wordt aan onnodige handelingen, de foutgevoeligheid hoog is en de administratie niet transparant is voor accountants en bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat door beter gebruik te maken van de beschikbare technologie veel tijd en geld bespaard kan worden. Processen kunnen verder gestandaardiseerd en geautomatiseerd worden, waardoor arbeidsintensieve handelingen met een hoge foutmarge beperkt worden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Post, zoals facturen en aanmaningen, kan rechtstreeks digitaal vanuit boekhoudprogramma’s verstuurd worden. 80% van de bedrijven doet dit nog steeds via de post, terwijl betalingen wel online gebeuren.

  • Bankafschriften kunnen digitaal verwerkt worden. Ruim driekwart van de bedrijven typt de bankafschriften handmatig over.

Share This: